Προσευχή όταν πίνουμε Αγιασμό

Loading...


Διαβάστε παρακάτω την σύντομη προσευχή.

Είναι η εξής:

 «Κύριε, ποίησον αύτό και δι’ έμέ «Αφθαρσίας πηγήν, άγιασμού δώρον, αμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων αλεξιτήριον, δαίμοσιν όλέθριον, ταίς εναντίαις δυνάμεσιν απρόσιτον, αγγελικής ισχύος πεπληρωμένον».»Ετικέτες