Ο δικός μας σταυρός

Loading...


Γερόντισσας Χαριθέας

Στην γην αυτήν δεν υπάρχει ολοκληρωμένη ευτυχία. Ο άνθρωπος στενάζει, έστω και αν τα δεσμά του είναι χρυσά. Αυτή είναι η μοίρα των ανθρώπων.

Πρέπει να φιλοσοφήσης εις την ζωήν, διά να σηκώσης το βάρος της γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε ξένοι και πάροικοι.

Οι δρόμοι που θα μας φέρουν κοντά Του, είναι όλοι ανηφορικοί και πλήρεις εμποδίων. Πρότυπον είναι ο Ίδιος φορτωμένος τον Σταυρόν και αναβαίνων τον Γολγοθάν. Έτσι αν θέλωμεν να έχωμεν μέρος μαζί Του, είναι ανάγκη να σηκώσωμεν σταυρόν, με αυταπάρνησιν και αυτόθυσίαν.

Ας τρέχωμεν κοντά Του διά της προσευχής και δεν μας εγκαταλείπει.

Ο καθένας από μας βλέπει τον σταυρόν του βαρύ και ασήκωτον, όμως βλέποντας και τους άλλους σταυρούς που ο κόσμος σηκώνει, βλέπομεν πως υπάρχουν ασυγκρίτως βαρύτεροι και εξ άλλου δεν είμαστε μόνοι. Είναι έτοιμος ο Κύριος να μας βοηθήση διότι αγαπά. Οι δυσκολίες θα περάσουν και θα αναπολής με ευχαρίστησιν τους κόπους τούτους που ασφαλώς σε οδηγούν κοντά Του.

Εντρύφημά σου και συντροφιά σου και παρηγοριά σου, ας είναι πάντοτε ο Νυμφίος Χριστός και δεν θα καμφθής από τις δυσκολίες και τους σωματικούς κόπους. Αδυνατούμεν όταν πιστεύσωμεν ότι ο Θεός μας εγκατέλειψε. Αυτό είναι τέχνη και παγίδα του πειρασμού, διά να ελαττώση τον ζήλον μας. Ο Κύριος είπε όταν νομίζετε ότι είμαι μακράν σας, τότε είμαι πληρίον σας.Ετικέτες