Επικεφαλής όλων των αρετών ευρίσκεται η πίστις

Loading...


Οσ. Ιουστίνος Πόποβιτς

Επικεφαλής όλων των αρετών ευρίσκεται η πίστις, η οποία είναι η ρίζα και ο πυρήν όλων των αγίων αρετών. 

Εκ της πίστεως πηγάζουν αι αρεταί της προσευχής, της αγάπης, της μετανοίας, της ταπεινώσεως, της νηστείας, της πραότητος, της ελεημοσύνης και άλλαι.

 Ετικέτες