Ο υπ. Άμυνας Δ. Αβραμόπουλος στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (φωτο & video)

Την Κυριακήν, 2αν /15ην Δεκεμβρίου 2013, ο Υπουργός Αμύνης της Ελλάδος κ. Δημήτριος Αβραμόπουλος, ευρισκόμενος εις πολιτικήν επίσκεψιν εις το κράτος του Ισραήλ και συνοδευόμενος υπό κλιμακίου συνεργατών αυτού πολιτικών και στρατιωτικών, του κ. Αριστείδου Καλογεροπούλου Γραμματέως Ευρωπαικών Υποθέσεων, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ κ. Μιχαήλ Κωσταράκου, του Πρέσβεως της Ελλάδος εις το Ισραήλ κ. Σπυρίδωνος Λαμπρίδη και του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον κ. Υπουργόν εδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τινων Αγιοταφιτών.

Εις την επίσκεψιν ταύτην ο κ. Υπουργός είπεν εις τον Μακαριώτατον ότι «ευρισκόμεθα εις το Πατριαρχείον με πολλήν αγάπην και σεβασμόν προς το πρόσωπόν Σας, διά να λάβωμεν την ευχήν Σας και να Σας δηλώσωμεν την συμπαράστασίν μας, διότι Εσείς ανεβαθμίσατε την εκπροσώπησιν του Πατριαρχείου, εφέρατε την γαλήνην εις αυτό, διά τούτο και Σας συγχαίρομεν».

Απαντών ο Μακαριώτατος είπεν ότι, «με χαράν Σας υποδεχόμεθα ως εκπρόσωπον της χώρας μας Ελλάδος ως προστάτιδος του Πατριαρχείου, των Ρωμαίων Ορθοδόξων (Rum Orthodox) εις Ισραήλ, Παλαιστινιακήν Αυτονομίαν, Ιορδανίαν και Κατάρ. Μία τοιαύτη θέσις της Ελλάδος επετεύχθη χάρις εις τας ενεργείας του μακαριστού Πατριάρχου Ιεροσολύμων Βενεδίκτου. Η θέσις των Χριστιανών εις την Μέσην Ανατολήν ως θρησκευτικής οντότητος είναι κρίσιμος. Ο ρόλος του Πατριαρχείου  δι’ αυτούς και διά το μέλλον των Ιεροσολύμων είναι λίαν σημαντικός. Το Πατριαρχείον διατηρεί το θρησκευτικόν και πολιτικόν καθεστώς των Ιεροσολύμων. Τα προσκυνήματα ευρίσκονται εις το επίκεντρον του διεθνούς ενδιαφέροντος.

1

Το Πατριαρχείον ως εκ της θέσεως αυτού εμπλέκεται εις τα προβλήματα της πόλεως των Ιεροσολύμων, αλλά τούτο απεμπλεκόμενον, συμβάλλει τα μέγιστα εις την λύσιν αυτών, έχον την ηθικήν και υλικήν αυτού δύναμιν και περιουσίαν.

Ακούσας ο κ. Υπουργός, είπεν ότι χαίρει διά το επίπεδον αναβαθμίσεως ζωής και δράσεως του Πατριαρχείου και διά τας σχέσεις αυτού με τας τοπικάς αρχάς.

«Η Ελλάς γνωρίζει», είπεν ο κ. Υπουργός, τον ιστορικόν, θρησκευτικόν και εθνικόν ρόλον του Πατριαρχείου και παρά την δυσκολίαν αυτής, παραμένει συμπαραστάτις εις την βαρείαν κληρονομίαν, την οποίαν τούτο έχει. Χαίρει διά την επανεύρεσιν της ειρήνης εις την ζωήν του Πατριαρχείου. Το Πατριαρχείον ευρίσκεται εις περιοχήν, εις την οποίαν διασταυρούνται πολλοί λαοί, έθνη, συμφέροντα. Ζητούμεν την ευλογίαν Υμών.

Ο Μακαριώτατος ανεφέρθη και εις τον ρόλον του Πατριαρχείου, εις την προώθησιν των διαπραγματεύσεων ειρήνης, εις την ενεργόν σύμμετοχήν αυτού εις την συντελουμένην ήδη ανακαίνισιν της στέγης της Βασιλικής εις Βηθλεέμ και εις την ανακαίνισιν της Μονής του Προδρόμου εις τον Ιορδάνην.

1

Επί τη ευκαιρία ταύτη ο κ. Υπουργός προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον αργυρούν κυτίον, ο δε Μακαριώτατος προσέφερεν εις τον κ. Αβραμόπουλον μεγάλην εικόνα της Θεοτόκου Ιεροσολυμιτίσσης, αχιβάδα από φίλντισι, εικονίζουσαν την Χριστού Γέννησιν, το βιβλίον Ιστορία Ιεροσολύμων του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου και εις τους συνεργάτας αυτού εικόνας του Παναγίου Τάφου και άλλας Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας.

Κατευοδούμενος υπό του Μακαριωτάτου ο κ. Υπουργός μετά της συνοδείας αυτού εσυνέχισε την οδοιπορίαν αυτού διά προσκύνησιν εις τον Πανάγιον Τάφον

1

                                      {youtube}8cpVy0kkhR4{/youtube}