Ναζαρέτ: 30 χρόνια διακονίας στον Μητροπολιτικό θρόνο

Τριάντα χρόνια ευδόκιμης, καρποφόρας και ευόρκου Αρχιερατικής Διακονίας γιόρτασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου (787 μ.Χ.).

Για το γεγονός αυτό στον Προσκυνηματικό και Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τελέσθηκε πανηγυρική θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του εορτάζοντα Μητροπολίτη Ναζαρέτ. Τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων στην Θεία Λειτουργία αντιπροσώπευσε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος, προσελθών από τα Ιεροσόλυμα. Συλλειτουργοί του ήταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, ο Γέρων Καμαράσης Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, ο ηγούμενος της Τιβεριάδος Αρχιμανδρίτης π. Παρθένιος, ο Ιεροδιάκονος π. Ευλόγιος και οι ηγούμενοι των Ιερών Μονών της Γαλιλαίας, ιερείς του Προσκυνήματος της Ναζαρέτ και άλλοι ιερείς των όμορων Κοινοτήτων. Τιμητικά παραστάθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ναζαρέτ.

Στη θεία Λειτουργία αυτήν ο Σεβασμιώτατος Μεθόδιος ανέγνωσε τον κάτωθι χαιρετισμό του Μακαριωτάτου:

Τώ Ιερωτάτω Μητροπολίτη Ναζαρέτ κ. Κυριακώ, αδελφώ εν Κυρίω αγαπητώ καί συλλειτουργώ τής Ημών Μετριότητος, ασπασμόν άγιον εν Χριστώ Ιησού.

Διά τών Πατριαρχικών Ημών Γραμμάτων τούτων, μετέχομεν μετ ιδιαιτέρας χαράς εις τήν ευφρόσυνον ημέραν ταύτην τής λίαν αγαπητής καί περισπουδάστου Ημίν Ιερότητος, επί τή συμπληρώσει τριακονταετούς ευδοκίμου διακονίας εν τώ Ιερώ Προσκυνήματι τού Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου καί θεαρέστου ποιμαντορίας αυτής εις τήν θεόσωστον Ιεράν Μητρόπολιν Ναζαρέτ τού ημετέρου Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, συγχαίροντες αυτήν εκ μέσης καρδίας.

Αξίως όντως τιμάται η υμετέρα Ιερότης υπό τού ευσεβούς κατά Ναζαρέτ ποιμνίου Ημών, υπέρ τού οποίου ηνάλωσεν εαυτόν εν τή αρχιερατική Μητροπολιτική διακονία αυτής, προασπιζομένη άμα ως γνήσιος Αγιοταφίτης τά αναφαίρετα ιστορικά προνόμια καί δικαιώματα τής παρουσίας αυτού εις τήν Αγίαν Γήν καί τούτο πρός έπαινον καί όφελος τού Ιερού ημών Κοινού καί τού ημετέρου Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου.

Συγχαίροντες καί πάλιν τή υμετέρα λίαν αγαπητή καί περισπουδάστω Ημίν Ιερότητι καί ευχόμενοι αυτή έτη όσα πλείστα εν υγιεία καί δυνάμει, επ ωφελεία τού εμπεπιστευμένου αυτής ποιμνίου, ασπαζόμεθα αυτήν από τού Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου φιλήματι αγίω καί διατελούμεν.

Τήν μεσημβρίαν ο τιμώμενος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ παρέθεσε τράπεζαν καί ηυχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί όλους τούς τιμήσαντας αυτόν, καί προσεφώνησε διά τής κάτωθι προσφωνήσεως αυτού:

Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Θαβωρίου κ. Μεθόδιε, Εκπρόσωπε τής Αυτού Θειοτάτης Μακαριότητος,

Σεβασμιώτατε άγιε αδελφέ κ. Ιωακείμ, Μητροπολίτα Ελενουπόλεως,

Οσιολογιώτατοι Αρχιμανδρίται,

Αγαπητοί Πατέρες καί Αδελφοί,

Η Χάρις τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού καί αι πρεσβείαι τής Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί πάντων τών αγίων, ιδιαιτέρως δέ τού προστάτου μου αγίου ενδόξου πατρός ημών Κυριακού τού Αναχωρητού, μάς ηξίωσαν νά παριστάμεθα σήμερον εν δοξολογική ευχαριστιακή συνάξει, μέ τήν ευκαιρίαν συμπληρώσεως τριάκοντα χρόνων από τής ευλογημένης εκείνης ημέρας τής εισόδου μου εις τήν ιεράν πόλιν τής Ναζαρέτ ως επίσκοπος Μητροπολίτης.

Ιδιαιτέραν ολόθυμον ευχαριστίαν οφείλω εις τόν Μακαριώτατον Πατέρα καί Πατριάρχην ημών κ.κ. Θεόφιλον διά τήν Πατριαρχικήν του συμπαράστασιν καί μέριμναν διά τάς ανάγκας καί τάς δυσκολίας πού συναντούμε κατά τήν πορείαν τής ταπεινής μας Αρχιερατικής διακονίας εις τήν Ναζαρέτ, καθώς καί διά τήν Πατριαρχικήν του σημερινήν ευλογίαν, η οποία εκφράζεται διά τής παρουσίας τών δύο αγαπητών αδελφών Αρχιερέων, τού Ιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί τού Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ.

Ενθέρμως, επίσης, ευχαριστώ διά τήν αγαστήν συνεργασίαν καί πολύτιμον βοήθειαν εις τό έργον τής Μητροπόλεως, τόν Πρόεδρον καί τά μέλη τής Επιτροπής τού Συμβουλίου, όσον δέ καί τόν Πρόεδρον καί τά μέλη τής Επιτροπής τού Ανωτέρου Συμβουλίου.

Εξαιρέτως, ευγνωμόνως ευχαριστώ διά τήν αγάπην των, τούς αγαπητούς μου συγκυρηναίους ιερείς πού νυχθημερόν καί αδιακόπως χωρίς γογγυσμόν διακονούν στίς Κοινότητές μας, αυτόν τόν σπουδαίον καί ευλογημένον λαόν τής Ναζαρέτ καί τοιουτοτρόπως συμπορευόμεθα εν προσευχή, υπομονή καί αγάπη μέ τίς πενιχρές μας δυνάμεις εντός τής προνοίας τού Θεού, πού σέ Αυτόν αξίζει πάσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις, τώ Πατρί καί τώ Υιώ καί τώ Αγίω Πνεύματι, νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.