H εορτή των Χριστουγέννων στο Πατρ. Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ)

Loading...


Η εορτή των Χριστουγέννων εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων την Πέμπτην, 25ην Δεκεμβρίου 2015/ 7ην Ιανουαρίου 2016, συμφώνως προς την αρχαίαν αυτού τάξιν εις την πόλιν και τον τόπον της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την πόλιν της Βηθλεέμ και το Θεοδέγμον Σπήλαιον.

Α´ Η εορτή της Παραμονής των Χριστουγέννων.
Την Παραμονήν της εορτής, Τετάρτην 24ην Δεκεμβρίου 2015, 6ην Ιανουρίου 2016, την 9ην π.μ. ώραν η Ισραηλινή Αστυνομία προσήλθεν εις το Πατριαρχείον και απέδωσε εθιμοτυπικήν επί τη εορτή επίσκεψιν εις τον  Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον. Άμα τη λήξει της επισκέψεως ταύτης ο Μακαριώτατος τη συνοδεία της Αστυνομίας εξήλθε συνοδευόμενος υπό των Αγιοταφιτών Αρχιερέων και Ιερομονάχων της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος και κατηυθύνθη προς την Πύλην του Δαυίδ.

Ενταύθα η Πατριαρχική Συνοδεία επέβη οχημάτων και κατηυθύνθη προς την Ιεράν Μονήν του Προφήτου Ηλιού, την κειμένην μεταξύ Ιεροσολύμων και Βηθλεέμ. Ενταύθα προ της εισόδου της Μονής υπεδέχθησαν τον Μακαριώτατον οι εκπρόσωποι των τριών πόλεων Βηθλεέμ, Μπετσαχούρ και Μπετζάλλας και η Ισραηλινή στρατιωτική και πολιτική Διοίκησις και μέλη της Κοινότητος των Ιεροσολύμων. Ηκολούθησε η εν τω Ναώ προσκύνησις και ελαφρά δεξίωσις εις το ηγουμενείον υπό του ηγουμένου της Μονής Αρχιμανδρίτου π. Παισίου.

Άμα τη λήξει της δεξιώσεως ο Μακαριώτατος ανεχώρησε, προπορευομένων πέντε Ισραηλινών ιππέων διά την πόλιν της Βηθλεέμ και αφίχθη εις την συνοριακήν θύραν του τάφου της Ραχήλ μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης.
Από της σιδηράς Πύλης του τάφου της Ραχήλ ο Μακαριώτατος κατηυθύνθη προς την Βηθλεέμ, εν ω προεπορεύετο η Παλαιστινιακή Αστυνομική Ασφάλεια και εν ω παρίσταντο δεξιά και αριστερά της οδού Χριστιανοί ανεξαρτήτως δόγματος, βαστάζοντες εις τας αγκάλας αυτών τα τέκνα αυτών, ζητούντες την ευλογίαν του Μακαριωτάτου. Εν τοιαύτη ατμοσφαίρα χαράς και αγαλλιάσεως διά την εορτήν ο Μακαριώτατος έφθασεν εις την πλατείαν της πόλεως της Βηθλεέμ. Ενταύθα υπεδέχθη Αυτόν ο Πατριαρχικός Επίτροπος εν Βηθλεέμ Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτος λέγων Αυτώ το «ευ παρέστητε», ο Νομάρχης, η Δήμαρχος της πόλεως, ο Διευθυντής της Παλαιστινιακής Αστυνομίας, οι Ιερομόναχοι ενδεδυμένοι, τα μέλη της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, και ο Αραβόφωνος Κλήρος και πλήθος λαού.

Από της πλατείας της πόλεως η Πατριαρχική Συνοδεία εν πομπή και εν ψαλμωδία του Απολυτικίου «Η Γέννησίς Σου Χριστέ ο Θεός ημών ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως» ελληνιστί υπό του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου και αραβιστί υπό της χορωδίας της Εκκλησίας της Γεννήσεως υπό τον κ. Λώρενς Σαμούρ εισήλθεν εις την Βασιλικήν της Γεννήσεως διά της ταπεινής και χαμηλής αυτής θύρας.

Η Πατριαρχική Συνοδεία άμα τη εισόδω επορεύθη διά μέσου της Βασιλικής, όπερ δικαίωμα μόνον ημών των Ελληνορθοδόξων, και έφθασε προ του χώρου του εικονοστασίου, εξ ου κατήλθε διά της νοτίου θύρας του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου εις το Θεοδέγμον Σπήλαιον και προσεκύνησε τον Αστέρα και την Φάτνην και εξήλθε διά της βορείου πύλης και ήλθεν εις τον χώρον ενώπιον του εικονοστασίου. Ενταύθα ο Μακαριώτατος ηυλόγησεν, οπότε και ήρχισε χοροστασία Αυτού η ακολουθία των Μεγάλων Ωρών μετά του θυμιάματος εν εκάστη Ώρα, συμφώνως τω Καθεστώτι, του Εσπερινού μετά της Αρτοκλασίας και της θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, ήτις και απελύθη συμφώνως τω Καθεστώτι την 3.30 μ.μ.

Την ακολουθίαν ηκολούθησε μοναστηριακή τράπεζα, παρατεθείσα υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου Βηθλεέμ Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου. Το εσπέρας της Παραμονής περί την 7.00μ.μ. Ώραν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος παρέθεσε δεξίωσιν – τράπεζαν εις τον Πρόεδρον της Παλαιστινιακής Αυτονομίας κ. Μαχμούντ Αμπάς Αμπού Μάζεν και αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Κυβερνήσεως και μέλη του ποιμνίου ημών.
Διαρκούσης της δεξιώσεως ταύτης ο Μακαριώτατος προσεφώνησε τον κ. Πρόεδρον διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού αραβιστί και επέδωσεν Αυτώ Χριστουγεννιάτικον δώρον. Διά τούτων έληξε ο εορτασμός της Παραμονής της εορτής των Χριστουγέννων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες