H Εορτή του Θαύματος του Κυρίου εν Κανά Γαλιλαίας (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Το Σάββατον, 13ην /26ην Απριλίου 2014, έλαβε χώραν η εορτή εις ανάμνησιν του θαύματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, της μετατροπής δηλαδή του ύδατος εις οίνον, εις τον εν Κανά γάμον, εις την ιεράν Μονήν του Αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου του Πατριαρχείου εις Κανάν της Γαλιλαίας.

Συμφώνως προς τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην (2, 1-11) ο Κύριος ήτο προσκεκλημένος εις τον εν Κανά γάμον και ηυλόγησε τούτον, συγκατένευσε δε προς την παράκλησιν της Θεοτόκου μητρός Αυτού και εποίησε το ύδωρ οίνον, όταν έλειψεν αυτοίς ο οίνος, και ούτως δεν εστέρησεν αυτούς της ευφροσύνης, αλλά και επίστευσαν εις Αυτόν οι μαθηταί Αυτού.

Την μνήμην του θαύματος τούτου διατηρεί άχρι της σήμερον η εν Κανά Ελληνορθόδοξος Αραβόφωνος (RumOrthodox) Κοινότης, αριθμούσα περί τα 2.000 χιλιάδες μέλη, κατοικούντα αναμέσον Χριστιανικών άλλων Κοινοτήτων και Μουσουλμάνων.

Εις την κώμην ταύτην και εις την Κοινότητα ταύτην προσήλθε διά την εορτήν την πρωΐαν της ως άνω ημέρας η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και μετά την υποδοχήν υπό των Προσκόπων εις την είσοδον της πόλεως προεξήρξεν του Όρθρου και της θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αυτώ του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού και του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου ηγουμένου εν Φχες της Ιορδανίας και άλλων Αγιοταφιτών Ιερομονάχων Αραβοφώνων πρεσβυτέρων, του Αρχιδιακόνου π. Ευλογίου και τη συμμετοχή πολλού Ορθοδόξου λαού, ψαλλούσης της χορωδίας υπό τον ηγούμενον της Άκκρης Αρχιμανδρίτην π. Φιλόθεον μετά της χορωδίας της ενορίας της Κανά.

Προς τον εν ευλαβεία και κατανύξει συμμετέχοντα λαόν εκήρυξε τον θείον λόγον εις το Κοινωνικόν της θ. Λειτουργίας ο Μακαριώτατος έχοντα ούτως ελληνιστί:

Δεύτε του καινού της αμπέλου γεννήματος της θείας ευφροσύνης εντή ευσήμω ημέρα της εγέρσεως βασιλείας τε Χριστού κοινωνήσωμεν,

υμνούντες αυτόν ως Θεόν εις τους αιώνας», αναφωνεί μελωδικώς ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Ευλαβείς Χριστιανοί.

Η σημερινή Πασχάλιος εορτή εις τον ιερόν τούτον τόπον της Κανά της Γαλιλαίας, ένθα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός παρέστη μετά της μητρός αυτού, αειπαρθένου Μαρίας, εις τους γάμους του φίλου αυτού Σίμωνος του Κανανίτου και εποίησε την αρχήν των σημείων, δηλονότι των θαυμάτων διά της μεταβολής του ύδατος εις οίνον, ενέχει ιδιαιτέραν σημασίαν. Καί τούτο διότι ο φυσικός της αμπέλου οίνος συμβολίζει το εκ της πλευράς αυτού εκχυθέν τίμιον αίμα.

Το δε αίμα τούτο είναι το «καινόν πόμα», περί του οποίου μελωδικώς λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Δεύτε πόμα πίωμεν καινόν, ουκ εκ πέτρας αγόνου τερατουργούμενον, αλλ’ αφθαρσίας πηγήν εκ τάφου ομβρήσαντος Χριστού, εν ω στερεούμεθα».

Όντως αγαπητοί μου, το «καινόν πόμα» δηλονότι το αίμα του σταυρωθέντος και αναστάντος Σωτήρος ημών Χριστού είναι πηγή αφθαρσίας κατά την του Κυρίου ημών μαρτυρίαν: «Τούτο γαρ εστι το αίμα μου το της καινής διαθήκης το περί πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών», (Ματθ. 26,28). Το Κυριακόν δείπνον, δηλαδή η βρώσις του σώματος και η πόσις του αίματος του Χριστού μας καθιστά κοινωνούς της αιωνίου ζωής και βασιλείας των ουρανών.

Καί τούτο, διότι κατά τον ερμηνευτήν Ζιγαβηνόν, «ταύτά εισιν, λέγει ο Κύριος, το σώμα μου και αυτό το αίμα μου. Ώσπερ γαρ υπέρφυώς εθέωσε την προσληφθείσαν σάρκα, ούτως απορρήτως μεταποιεί και ταύτα εις αυτό το ζωοποιόν αυτού σώμα και εις αυτό το τίμιον αυτού αίμα».

Διά της λαμπροφόρου Αναστάσεως και της ενδόξου Αναλήψεως του ο Σωτήρ ημών Χριστός εθέωσε την προσληφθείσαν ημών των ανθρώπων σάρκα. Τούτο σημαίνει ότι η Ανάστασις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μας παρέχει πλέον την δυνατότητα να αναστηθώμεν και ημείς κατά την εσχάτην της κρίσεως ημέρα, ως μαρτυρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής: «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα», (Ιωάνν. 6,54).

Επί πλέον η συμμετοχή ημών εις το μυστήριον της θείας Ευχαριστίας αποτελεί κατά τον Κυριακόν λόγον πρόγευσιν της χαράς, την οποίαν θα απολαύσωμεν, όταν παρακαθίσωμεν εις το δείπνον των Γάμων της επουρανίου θείας Βασιλείας: «Λέγω δε υμίν ότι ου μη πίω απ’ άρτι εκ του γεννήματος της αμπέλου έως της ημέρας εκείνης, όταν αυτό πίνω μεθ’ ημών καινόν εν τη βασιλεία του Πατρός μου», (Ματθ. 26,29).

Αγαπητοί μου αδελφοί, «το καλόν όνομα το επικληθέν εφ’ υμάς» (Ιακ. 2,7), δηλονότι το όνομα Χριστιανός, δεν αφορά εις το εθνικόν ή πολιτικόν ημών γένος, αλλά εις το γένος του νέου Αδάμ του Χριστού, του Νυμφίου της Εκκλησίας. «Υμείς δε», κηρύσσει ο Απόστολος Πέτρος, «γένος εκλεκτόν βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις περιποίησιν, όπως τας αρετάς εξαγγείλητε του εκ σκότους υμάς καλέσαντος εις το θαυμαστόν αυτού φως», (Πετρ. 2,9). Το δε θαυμαστόν αυτού φως δεν είναι άλλο από το ανέσπερον φως της Αναστάσεως του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, τουτέστιν η δόξα αυτού, την οποίαν εφανέρωσεν εις τον ευλογημένον τούτον τόπον της εν Κανά κοιτοικίας και διαμονής υμών.

Τη αυτή ημέρα, λέγει ο Συναξαριστής της Εκκλησίας, Κυριακή δευτέρα από του Πάσχα, τα εγκαίνια εορτάζομεν της Χριστού Αναστάσεως και την του Αγίου Αποστόλου Θωμά ψηλάφησιν.

Τον εγκαινισμόν τούτον της του Χριστού Αναστάσεως τον πιστωσάμενον Θωμάς ο Δίδυμος τη απίστω τε πίστει αυτού καλούμεθα και ημείς, αγαπητοί μου, να επιτελέσωμεν εν των καρδιών και των σωμάτων ημών πληρούμενοι ούτω Πνεύματος Αγίου και ειρήνης Χριστού του Θεού ημών, ως κηρύττει και ο θείος Παύλος: “ο δε Θεός της ελπίδος πληρώσαι υμάς πάσης χαράς και ειρήνης εν τω πιστεύειν εις το περισσεύειν υμάς εν τη ελπίδι εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου”, (Ρωμ. 15,13).

Μετά δε του υμνωδού είπωμεν: «εσφραγισμένου του μνήματος η ζωή εκ τάφου ανέτειλας Χριστέ ο Θεός και των θυρών κεκλεισμένων τοις μαθηταίς επέστη η πάντων ανάστασις πνεύμα ευθές δι’ αυτών εγκαινίζων ημίν κατά το μέγα σου έλεος». Αμήν

Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος».

Μετά την θείαν Λειτουργίαν ηκολούθησε λιτανεία τρις πέριξ του Ιερού Ναού μετά ψαλμωδίας του «Χριστός Ανέστη» και της αναγνώσεως του εκ Κανά θαύματος του Κυρίου. Μετά την απόλυσιν ηκολούθησε δεξίωσις εις το ηγουμενείον την μεσημβρίαν δε τράπεζα εόρτιος, παρατεθείσα υπό του καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου.

Εις ταύτην παρεκάθισεν η Πατριαρχική συνοδεία, το Κοινοτικόν Συμβούλιον, ο Δήμαρχος της Κανά κ. Μουτζάχαντ Νταούδ και οι πλείστοι εκ του εκκλησιάσματος.

 Ετικέτες