Χειροτονία Πρεσβυτέρου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε στο Πανάγιο Τάφο εις Πρεσβύτερο Χειροτονία του Ιεροδιακόνου ο Διονυσίου από τον Μητροπολίτης Καπιτωλιάδας Ησύχιο.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την νύκτα της Δευτέρας 17ης / 30ης Νοεμβρίου προς Τρίτην 18ην Νοεμβρίου / 1ην Δεκεμβρίου 2015, έλαβε χώραν εις τον Πανάγιον Τάφον η εις Πρεσβύτερον Χειροτονία του Αγιοταφίτου Ιεροδιακόνου π. Διονυσίου, ηγουμένου της Ι. Μονής Αγίων Αποστόλων εις Τιβεριάδα υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου.

Τον χειροτονούμενον π. Διονύσιον προσεφώνησε ο χειροτονών Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος διά της κάτωθι προφωνήσεως αυτού ελληνιστί:

Αγαπητέ Ιεροδιάκονε Διονύσιε,

Σεπτή αποφάσει της Α.Θ.Μ. του Πατρός και Πατριάρχου ημών κ. κ. Θεοφίλου του Γ΄ και Συνοδική διαγνώμη απεφασίσθη η εις Πρεσβύτερον προαγωγή σου, ανετέθη δε εις εμέ ίνα επιτελέσω το Μυστήριον, διά του οποίου θα εισέλθης εις τον δεύτερον βαθμόν της Ιερωσύνης.

Μεγάλη η προς σε εύνοια· υψίστη η τιμή!

Έως της σήμερον, ως διάκονος, συνυπούργεις τοις θειοτάτοις Μυστηρίοις της Αγιωτάτης ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Η βιοτή σου, ως Αγιοταφίτου, γνωστή και επαινετή· το χρηστόν ήθος σου, η ευγένεια των τρόπων σου, η ανυπόκριτος υπακοή σου, ο σεβασμός προς τους πρεσβυτέρους και ανωτέρους σου, η καλωσύνη και η υπευθυνότης εν τη επιτελέσει των καθηκόντων σου, ως διακόνου αλλά και ως διευθυντού του Οικοτροφείου της Πατριαρχικής Σχολής Σιών, έτι δε και ως γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και Λογιστού, η αγάπη σου προς πάντας, η αφοσίωσίς σου τοις κελεύσματι του Αγιοταφιτισμού και η βαθεία Ορθόδοξος πίστις σου, πάντα ταύτα, τα οποία κατακοσμούσι τον ευγενή χαρακτήρά σου, επιβραβεύονται σήμερον διά της αποφάσεως ταύτης του Γεραρού ημών Προκαθημένου και των μελών της Αγίας και Ιεράς ημών Συνόδου, όπως προαχθής εις τον δεύτερον βαθμόν της Ιερωσύνης και Ηγούμενος εις το σημαντικόν προσκύνημα της Ιεράς Μονής των Αγίων Αποστόλων εν Τιβεριάδι.

Έχε θάρρος προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ο Οποίος σε αξιώνει σήμερον, ίνα εισέλθης εις την ιεράν χορείαν των θυτών και λειτουργών Αυτού.

Από της σήμερον καθίστασαι σεβαστότερος και αυτών των επουρανίων Δυνάμεων, καθ’ ότι οι Άγγελοι θα παρίστανται γύρω σου εις εκάστην επιτέλεσιν υπό σού του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και θα παρακολουθούν μετά φόβου και δέους τα υπό σού ποιούμενα, διότι, φρικτά όντως τα του Θεού Μυστήρια.

Αι χείρές σου θα κατακρατώσι και θα εναγκαλίζωνται Αυτόν τον Κύριον και Λυτρωτήν ημών Χριστόν. Όλον σου το σώμα θα καθίσταται η οικία, ένθα θα διαβιοί ο αχώρητος Πλάστης και Δημιουργός του σύμπαντος κόσμου. Το πνεύμά σου και η διάνοιά σου θα φωτίζεται από την παρουσίαν Αυτού, η δε αθάνατος ψυχή σου θα λαμπρύνεται εκ των μαρμαρυγών της θεικής επιφανείας. Διά τούτο και η βιοτή σου, πρέπει να είναι ανάλογος.

Από της σήμερον εισάγεσαι εις τα Άγια των Αγίων και κρατείς εις τας χείράς σου την μέλλουσαν Πόλιν, τουτέστιν τον Παράδεισον.

Πολλαί και μεγάλαι αι ευθύναι σου. Μη δειλιάσης όμως, φιλάνθρωπος γαρ ο Δεσπότης. Ατένισον μετά πίστεως και θάρρους το πρόσωπον Αυτού και πρόσελθε συντετριμένη καρδία, ίνα επισκιάση σοι η Θεαρχική Χάρις, η πάντα τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλείποντα αναπληρούσα.

Δεν είσαι μόνος. Προσεύχονται μετά σού και υπέρ σού ο φιλόστοργος Πατήρ ημών και Πατριάρχης, πάντα τα μέλη της Αγιοταφιτικής ημών Αδελφότητος, αι ευσεβείς μητέρα σου και αδελφή σου, οι αγαπημένοι σου αδελφοί του Πατριαρχείου.

Μετά πάντων τούτων διαπύρους αναπέμπω τω Δομήτορι της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας προσευχάς και δεήσεις καγώ, πρόσελθε δε ίνα λάβης εκ των ασθενών χειρών μου την μεγάλην της Ιερωσύνης ιδιότητα.

Είη η πανσθενής Χάρις του Κυρίου μετά σού πάσας τας ημέρας της ζωής σου εν παντί και πάντοτε.

Ανταποκρινόμενος ο χειροτονούμενος π. Διονύσιος αντεφώνησε τον χειροτονούντα Σεβασμιώτατον Άγιον Καπιτωλιάδος διά της κάτωθι προφωνήσεως αυτού ελληνιστί.

Ευθύς αμέσως άμα ταίς προσφωνήσεσι, εψάλησαν τα τροπάρια «Ησαΐα χόρευε…» και ο χειροτονών Μητροπολίτης επέθεσε τας χείρας αυτού επί της κεφαλής του χειροτονουμένου, κλίναντος τα γόνατα αυτού προ του Λίθου του Αγγέλου και επεκαλέσθη επ’ αυτόν το Άγιον Πνεύμα διά της επικλήσεως : «η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλείποντα αναπληρούσα προχειρίζεται τον ευλαβέστατον διάκονον Διονύσιον εις Πρεσβύτερον. Ευξώμεθα ούν υπέρ αυτού, ίνα έλθη επ’ αυτόν η Χάρις του Παναγίου Πνεύματος», μεθ’ ην ανεφώνησε το «Άξιος», προς ο συγκατετέθησαν αντιφωνούντες «Άξιος, Άξιος, Άξιος…» οι τιμώντες τον χειροτονούμενον Αγιοταφίται Πατέρες και οι εξ Ελλάδος ελθόντες συγγενείς αυτού μήτηρ, αδελφή και άλλοι.

Η ακολουθία αναμεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πατριαρχείου.

Μετά την χειροτονίαν ο χειροτονηθείς εδεξιώθη τους τιμήσαντας αυτόν εις το γραφείον του Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου, ο οποίος ως και ο χειροτονήσας Αρχιερεύς και οι λοιποί Πατέρες ηυχήθησαν αυτώ αφωσιωμένην και ευδόκιμον διακονίαν, ευαρεστούσαν Θεώ και ανθρώποις.

Την πρωΐαν ο χειροτονηθείς Ιερομόναχος π. Διονύσιος προσήλθε μετά Πατέρων Αγιοταφιτών και των συγγενών αυτού προς τον Μακαριώτατον Πατέρα ημών και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον και έλαβε την ευλογίαν Αυτού επί τη χειροτονα και τας νουθεσίας Αυτού διά την εξάσκησιν της Ιερατικής διακονίας αυτού.

0112xeir.JPG
0112xeir1.jpg
0112xeir2.jpg
0112xeir3.JPG
0112xeir4.jpg
0112xeir5.jpg


Ετικέτες