Το χρονικό της επίσκεψης των Αλεξανδρείας Θεόδωρου και Κύπρου Χρυσόστομου στα Ιεροσόλυμα (ΦΩΤΟ)

Loading...


Μέσω ανακοίνωσης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, γίνεται αναφορά στο χρονικό της επίσκεψης του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρου και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσόστομου.

Στις προσφωνήσεις και τους χαιρετισμούς υπάρχουν αναφορές στην «ενότητα των Εκκλησιών», μία έμμεση αναφορά δηλαδή στη διαμάχη των Πατριαρχείων Ιεροσολύμων και Αντιοχείας.

Το ανακοινωθέν αναφέρει:

Την Τρίτην, 15ην / 28ην Ιουλίου 2015, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης και Πάπας Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενοι υπό του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Αθηνοδώρου Παπαευρυβιάδους, προερχόμενοι εκ Κύπρου.

Τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους, αφιχθέντας εις το εν Τελ-Αβίβ Αεροδρόμιον του Ben Gurion, υπεδέχθη η Α.Θ.Μακαριότης ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβ. Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και συνώδευσεν εις το ξενοδοχείον διαμονής αυτών Waldorf Astoria.

Περί την 6ην μεταμεσημβρινήν ώραν της ως άνω ημέρας, οι δύο Προκαθήμενοι, συνοδευόμενοι υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβ. Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, αφίχθησαν εκ του ξενοδοχείου εις την πύλην του Πατριαρχείου, γενόμενοι δεκτοί ενθέρμως υπό μελών της Ελληνικής Παροικίας και της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, συνοδευόμενοι δε εν συνεχεία υπό της Α.Θ.Μακαριότητος του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου και Αγιοταφιτών Πατέρων, των κωδώνων του Ναού της Αναστάσεως κρουομένων, κατήλθον εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως και προσεκύνησαν εις την Αγίαν Αποκαθήλωσιν, τον Πανάγιον Τάφον και τον Φρικτόν Γολγοθάν και το Τίμιον Ξύλον εις το Σκευοφυλάκιον και το Γραφείον του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως.

Εντεύθεν, πάλιν των κωδώνων κρουομένων, ανήλθον εις τα Πατριαρχεία, ένθα προσεφώνησεν αυτούς η Α.Θ.Μακαριότης ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού ελληνιστί:

Ιδού δη τι καλόν ή τι τερπνόν, αλλ᾽ή το κατοικείν αδελφούς επί το αυτό», (Ψαλμ. 132,1)

Μακαριώτατε Πατριάρχα Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Κύριε Θεόδωρε,

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Κύριε Χρυσόστομε,

Η γεραρά των Αγιοταφιτών Αδελφότης μετ᾽ ιδιαιτέρας χαράς υποδέχεται εις τα Ιερά σκηνώματα Σιών της Αγίας, δηλονότι των Ιεροσολύμων, τους λίαν ημίν αγαπητούς αδελφούς και συλλειτουργούς, τους Προκαθημένους των Αγιωτάτων και Αποστολικών Εκκλησιών Αλεξανδρείας και Κύπρου.

Η πρωτοβουλία συνάξεων των εν τη Μέση Ανατολή αδελφών ημών Εκκλησιών εν τω προσώπω των σεπτών Προκαθημένων αυτών εκρίθη πρέπουσα και επιβεβλημένη, εν όψει μάλιστα της εμπεριστάτου καταστάσεως των Χριστιανών γενικώτερον και των αδελφών Ορθοδόξων ημών Εκκλησιών ειδικώτερον.

Αι σκληραί δοκιμασίαι των Χριστιανών και των αθώων συνανθρώπων και συμπατριωτών αυτών αποτελούν αναντίρρητον πραγματικότητα.

Τούτο εξ άλλου μαρτυρεί το εν Χριστώ μαρτύριον του απηνούς διωγμού, του εκτοπισμού εκ των πατρώων εστιών και της προσφυγής εις αγνώστους προορισμούς εκατοντάδων χιλιάδων ομοδόξων, ετεροδόξων και ετεροθρήσκων αδελφών και συνανθρώπων ημών.

Μακαριώτατοι άγιοι Αδελφοί,

Η εγνωσμένη σπουδή διά την τήρησιν της ενότητος του Πνεύματος εν τω συνδέσμω της ειρήνης (Εφ. 4,3) ημών και η ποιμαντική μέριμνα του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ως και της Αποστολικής Εκκλησίας Κύπρου αποτελούν αναμφισβήτητον γεγονός του καλού ζήλου και της προνοίας υπέρ πάντων ανθρώπων και ενώπιον Κυρίου κατά την του θείου Παύλου προτροπήν: «Καλόν δε το ζηλούσθαι εν καλώ πάντοτε», (Γαλ. 4,18), προνοούμενοι καλά ου μόνον ενώπιον Κυρίου, αλλά και ενώπιον ανθρώπων (Β´ Κορ. 8,21), «και ει δυνατόν, το εξ υμών μετά πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες», (Ρωμ. 12, 18).

Αγιώτατοι αδελφοί και Προκαθήμενοι της αγάπης του Χριστού, ευχαριστήσωμεν τω Κυρίω και Θεώ ημών, τω συναγαγόντι ημάς εν τω αγίω τούτω τόπω του σταυρικού Αυτού πάθους και του ανεσπέρου φωτός της Αναστάσεως Αυτού και δεηθώμεν Αυτού ίνα φωτίση ημάς «εις το μη ταχέως σαλευθήναι υμάς/ημάς από του νοός (Β´ Θεσσ. 2,2), αλλά αναζωσάμενοι τας οσφύας της διανοίας ημών, εργασθώμεν τας εντολάς του Κυρίου». Καί τούτο προς όφελος της ειρήνης και της αγάπης των αγίων ημών κατά τόπους Εκκλησιών και προς δόξαν του ονόματος του αγίου Τριαδικού Θεού ημών.

Χαιρετίζομεν υμάς εξ ονόματος της αγιοταφιτικής ημών Αδελφότητος και του Χριστεπωνύμου ημών πληρώματος διά των λόγων του μεγαλοφωνωτάτου προφήτου Ησαίου: «Ως ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά» (Ησ. 52, 7/ Ρωμ. 10,15), Αμήν.

…μετά την οποίαν ηκολούθησεν η απονομή εγκολπίου, επί τη συμπληρώσει δεκαετίας της Πατριαρχίας αυτού, υπό του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρείας εις τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλον η απονομή δώρων, εικόνος της Θεοτόκου και αργυρών κηροπηγίων υπό του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου, εις ένα έκαστον των Προκαθημένων.

Εις την προσφώνησιν ταύτην του Πατριάρχου Ιεροσολύμων απήντησεν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξανδρείας λέγων ότι, η μετά είκοσι και τρία έτη επίσκεψις αυτού εις Ιερουσαλήμ, οδηγεί την μνήμην αυτού εις το έτος 1975, ότε διά πρώτην φοράν ήλθε μετά του Μακαριστού Γέροντος αυτού, Μητροπολίτου Λάμπης και Σφακίων Θεοδώρου και προσεκύνησε τα Πανάγια Προσκυνήματα και εγνώρισεν Αγιοταφιτικάς μορφάς, ως τον Μακαριστόν Πατριάρχην Ιεροσολύμων Βενέδικτον, τους Μητροπολίτας Πέτρας Γερμανόν και Καισαρείας Βασίλειον, τον Μακαριστόν Αρχιμανδρίτην Θεοδόσιον και άλλους Αγιοταφίτας. Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξανδρείας ανεφέρθη επίσης εις τας μορφάς Αγιοταφιτών, οι οποίοι διετέλεσαν Πατριάρχαι Αλεξανδρείας, ως ο Μελέτιος Μεταξάκης και ο Φώτιος Μητροπολίτης Ναζαρέτ.

Το Πατριαρχείον Αλεξανδρείας, είπεν, ακολουθεί το Τυπικόν της Μονής του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου και ενισχύεται υπό της Χάριτος του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου εις την εκπλήρωσιν του αποστολικού αυτού έργου εις την αχανή Ήπειρον της Αφρικής. Το ελπιδοφόρον μέλλον τούτο ατενίζει ο Μακαριώτατος μετ’ αισιοδοξίας, ελπίζων εις την βοήθειαν του Θεού.

Ωσαύτως απήντησεν και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος, λέγων ότι η επίσκεψις αύτη παρεκινήθη υπό των λόγων του Αποστόλου Παύλου λέγοντος ότι, «εάν εν μέλος του σώματος ασθενή, όλα τα μέλη ασθενούν» και ότι η αγάπη προς την ειρήνην και την ενότητα των Εκκλησιών ωδήγησε τα βήματα του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου και Αυτού εις την Αγίαν Γην και ευχαριστεί τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλον διά την φιλοξενίαν, την δεκτικότητα εις τον διάλογον και την κατανόησιν.

3007JER.jpg
3007JER1.jpg
3007JER2.jpg
3007JER3.jpg
3007JER4.jpg
3007JER5.jpg
3007JER6.jpg
3007JER7.jpg
3007JER8.jpg


Ετικέτες