Το σουηδικό Χριστιανικό συμβούλιο επισκέπτεται το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Loading...


Το πρωί του Σαββάτου, 16ης/29ης Μαρτίου 2014, Αποστολή τριάκοντα εκπροσώπων των χριστιανικών Εκκλησιών εις Σουηδίαν επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Η Αποστολή αύτη, αποτελουμένη εκ τριάκοντα περίπου προσκυνητών, αντιπροσωπεύει τας χριστιανικάς Εκκλησίας εις Σουηδίαν, Ορθοδόξους, Ρωμαιοκαθολικούς, Λουθηρανούς, Προχαλκηδονίους και άλλους.

Την ομάδα ταύτην, αντιπροσωπευτικήν της χριστιανικής οντότητος εις Σουηδίαν, διαβιούσης εν ελευθερία, εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και τινες Αγιοταφίται.

Εις τα μέλη της ομάδος ταύτης, ιερείς και λαικούς, ωμίλησε ο Μακαριώτατος περί του Πατριαρχείου ως της Εκκλησίας των Αγίων Τόπων, της εχούσης απ’ αρχής του Χριστιανισμού έως της σήμερον την πνευματικήν διαποίμανσιν των Χριστιανών της Αγίας Γης, την διαφύλαξιν των Παναγίων Προσκυνημάτων και την διαχείρησιν της περιουσίας, η οποία καθιστά δυνατή την συντήρησιν των Χριστιανών της Αγίας Γης.

Το έργον του Πατριαρχείου επεκτείνεται και εις την φιλανθρωπίαν, ως τούτο εξεδηλώθη και εις την περίπτωσιν των εκ της Συρίας εκτοπισθέντων, και εις το εκπαιδευτικόν έργον, με την διατήρησιν των σχολείων αυτού.

Επί τούτοις ο Μακαριώτατος εφωδίασε πάντα τα μέλη της ομάδος ταύτης διά των Ιεροσολυμιτικών Αγιοταφιτικών ευλογιών, μεθ’ ο τούτοι ανεχώρησαν διά την συνέχειαν της αποστολής αυτών εις τας Χριστιανικάς Κοινότητας εις την Ιερουσαλήμ και τας κατεχομένας περιοχάς.