Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τον θεολογικό διάλογο Ορθόδοξων και Καθολικών (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Τετάρτην, 4ην / 17ην Σεπτεμβρίου 2014, έλαβε χώραν η εκδήλωσις της επισήμου ενάρξεως του θεολογικού διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εις το εν τη Ανατολική Όχθη του Ιορδάνου ποταμού

και παρά τον τόπον του Βαπτίσματος του Κυρίου «Κέντρον Συνεδριάσεων» της Ιορδανικής Κυβερνήσεως.

Ο θεολογικός διάλογος ούτος, αρξάμενος το έτος 1980, συνεχίζεται, των διμερών Επιτροπών των δύο μετεχουσών Εκκλησιών εις αυτόν συναντωμένων ανά διετίαν εις τόπον της Εκκλησίας, η οποία αναλαμβάνει την φιλοξενίαν των 70 μελών αυτού.

Συμφώνως προς την κρατούσαν τάξιν ταύτην του διαλόγου, εις την κατά το έτος τούτο συνάντησιν αυτού η Ορθόδοξος Εκκλησία είχε την υποχρέωσιν της φιλοξενίας αυτού. Την φιλοξενίαν ταύτην εκ μέρους της Ορθοδόξου Εκκλησίας ανέλαβε να καλύψη το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, προτείναν την εν Ιορδανία δικαιοδοσίαν αυτού ως τόπον της συναντήσεως της Κοινής Διεθνούς Επιτροπής, ότε τούτο προσφάτως παρεκλήθη υπό του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και του Γενικού Γραμματέως της Ορθοδόξου Επιτροπής του Διαλόγου τούτου Ιερωτάτου Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου. Το προς εξέτασιν θέμα υπό της εν Αμμάν Κοινής Διεθνούς ταύτης Επιτροπής – Joint International Committee, εργαζομένης εις το εν Αμμάν ξενοδοχείον Landmark, από Δευτέρας 2ας /15ης Σεπτεμβρίου έως Τρίτης 10ης /23ης Σεπτεμβρίου 2014, είναι «Συνοδικότης και Πρωτείον»/ Synodality and Primacy.

Αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις τον διάλογον τούτον είναι ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης και ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιος Γαλίτης.

Κατά την ως άνω ημέραν της 4ης/17ης Σεπτεμβρίου 2014, οι μέτοχοι του διαλόγου επεσκέφθησαν την εις την Δυτικήν όχθην του Ιορδάνου ποταμού Ιεράν Μονήν του Τιμίου Προδρόμου, ένθα υπεδέχθη αυτούς η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος μετά του ιδρυτού της Μονής ταύτης Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του εν Φχες ηγουμένου Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου και εντεύθεν μετέβησαν εις την όχθην του Ιορδάνου ποταμού, ίνα αγιασθώσιν διά των υδάτων αυτού.

Εν συνεχεία τούτων, οι μετέχοντες του διαλόγου αντιπρόσωποι των δύο Εκκλησιών μετέβησαν εις το έγγύς «Συνεδριακόν Κέντρον» της Κυβερνήσεως της Ιορδανίας, ένθα ο Γενικός Γραμματεύς της Ορθοδόξου Επιτροπής Σεβασμιώτατος Μητροπολιτης Σασίμων κ. Γεννάδιος εκαλωσώρισε τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ηυχαρίστησε διά την φιλοξενίαν και προσεκάλεσεν Αυτόν να προσφωνήση την ομήγυριν, όπερ και εγένετο προσφωνήσεως Αυτού αγγλιστί.

Ανταπαντών ο καρδινάλιος Koch ηυχαρίστησε διά την τοιαύτην φιλοξενίαν και εξέφρασε την ευχαρίστησιν αυτού διά την συνάντησιν εις ένα τόπον τοιαύτης πνευματικής σημασίας, της Βαπτίσεως δηλονότι του Κυρίου, εις μίαν εποχήν καταδιώξεως των Χριστιανών και προσέφερε δώρον εις τον Μακαριώτατον.

Την εκδήλωσιν ταύτην έκλεισε διά των λόγων αυτού ο Συμπρόεδρος του διαλόγου Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης, διά λόγων ευχαριστίας διά την γενναιόδωρον φιλοξενίαν εξ ονόματος των μετόχων του διαλόγου και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υποστηρίζων ότι ο λόγος της συμφιλιώσεως ημών ως Εκκλησιών οφείλει να έχη δυνατήν απήχησιν εις μίαν περιοχήν ως της Μέσης Ανατολής, ένθα διαφιλονικούν λαοί, έχοντες πολλά ανθρώπινα θύματα και καταστροφήν βασικών υποδομών της ανθρωπίνης ζωής.

Μετά ταύτα, παρετέθη μικρά δεξίωσις, κατά την οποίαν οι μετέχοντες του διαλόγου συνωμίλησαν εκτός προγράμματος μετ’ αλλήλων, μεθ’ ο εκείνοι μεν ανεχώρησαν διά το εν Αμμάν ξενοδοχείον της διαμονής αυτών, προς συνέχισιν των εργασιών αυτών το απόγευμα εν ολομελεία, ο δε Μακαριώτατος ανεχώρησε μέσω της γεφύρας του Ιορδάνου διά την έδραν Αυτού εις Ιεροσόλυμα.Ετικέτες