Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη

Loading...


Δείτε το ενημερωτικό δελτίο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για την επικείμενη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στα Ιεροσόλυμα και τη συνάντηση του με τον Πάπα.

Η ιστοσελίς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ενημερώνει τους αναγνώστας αυτής γενικώς περί της προγραμματιζομένης επισκέψεως της Α.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων διά την Συνάντησιν Αυτού μετά του Αγιωτάτου Πάπα Ρώμης κ. Φραγκίσκου επί τη συμπληρώσει πεντηκονταετίας από της συναντήσεως εις τα Ιεροσόλυμα του μακαριστού Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου μετά του Πάπα Παύλου του ΣΤ’, επιφυλασσομένη να συμπληρώση την ενημέρωσιν αυτής κατά την πραγματοποίησιν της επισκέψεως Αυτής.

Η Α.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος μετά της τιμίας Αυτού Συνοδείας, συμφώνως προς το πρόγραμμα, το συνταχθέν υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου τη συνεργασία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, θα αφιχθή εις την Ιερουσαλήμ την Παρασκευήν, 10ην /23ην Μαίου 2014.

Το εσπέρας της ημέρας ταύτης, την 6.30 μ.μ. θερινήν ώραν ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης θα προεξάρξη της Δοξολογίας επί τη αφίξει Αυτού εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως, παρουσία του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου και ακολούθως θα τιμηθή δι’ υποδοχής εις το Πατριαρχείον. Η είσοδος διά τους πιστούς εις το γεγονός τούτο θα είναι ελευθέρα.

Την επομένην, Σάββατον, 11ην /24ην Μαίου 2014, και περί ώραν 11.00 π.μ. θερινήν η Α.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα επισκεφθή την Βασιλικήν της Γεννήσεως και το Θεοδέγμον Σπήλαιον της Βηθλεέμ, ένθα θα επιφυλαχθή Αυτώ θερμή υποδοχή υπό του εν Βηθλεέμ Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου τη ελευθέρα συμμετοχή κλήρου και λαού και ένθα θα προεξάρξη Δοξολογίας.

Την Κυριακήν, 12ην /25ην Μαίου 2014, από 7.00 π.μ. θερινής ώρας, η Α.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος θα προεξάρξη Πατριαρχικού και Πολυαρχιερατικού Συλλειτούργου εις το Καθολικόν του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως, συλλειτουργούντος της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου,των Συνοδών Αρχιερέων του Οικουμενικού Θρόνου, των Συνοδών Αρχιερέων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, Ιερέων και διακόνων, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, των συνοδών του Παναγιωτάτου των εξ Αμερικής και εξ Ελλάδος φίλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τη συμμετοχή πιστού λαού, διά τον οποίον η είσοδος θα είναι ελευθέρα από της Νέας Πύλης διά της οδού των Αγίων Αρχαγγέλων –StFrancis –Hanke- Μονής Αγίου Χαραλάμπους, Μπάμπ Χαν Ιλ-ζετ, – Mouristan και της Πύλης της εισόδου του Μετοχίου της Γεθσημανής.

Άμα τη απολύσει της θείας Λειτουργίας ο πιστός λαός παρακαλείται να αποχωρήση του Ναού της Αναστάσεως, λόγω των μέτρων ασφαλείας της Ισραηλινής Αστυνομίας διά το επικείμενον γεγονός εν τω Ναώ της Αναστάσεως, της συναντήσεως δηλονότι του Αγίωτάτου Πάπα Ρώμης κ. Φραγκίσκου και του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.
 
Διά την συνάντησιν ταύτην ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος θα προσέλθη από του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων μετά του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου εις την αυλήν του Ναού της Αναστάσεως από την Πύλην της Αγίας Ελένης διά τον ασπασμόν της ειρήνης και ακολούθως διά προσευχήν ευχαριστίας ενώπιον του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου συμφώνως προς το πρόγραμμα το συνταχθέν υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Αδελφότητος των Φραγκισκανών.
 
Εις το γεγονός τούτο δύνανται να συμμετάσχουν μόνον οι έχοντες πρόσκλησιν, συμμορφούμενοι προς τας οδηγίας, τας αναγραφομένας εν τη προσκλήσει.
 
Την Δευτέραν, 13ην /26ην Μαίου 2014, ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος θα αποδώσουν επίσκεψιν εις τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλον εις την επί του Όρους των Ελαιών θερινήν κατοικίαν Αυτού παρά τον Ναόν των Γαλιλαίων Ανδρών (GaliliViri). Εις το γεγονός τούτο η είσοδος επιτρέπεται μόνον διά προσκλήσεως.
 
Οι ως άνω πληροφορίαι παρέχονται εις τους τιμώντας την ιστοσελίδα του Πατριαρχείου διά μίαν γενικήν γνώσιν περί της εν λόγω επισκέψεως, θα δοθούν δε πλείονες πληροφορίαι άμα τη πραγματοποιήσει ταύτης.