Τι είπε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στη Σύναξη των Προκαθημένων

Loading...


Επιμέλεια: Γιώργος Θεοχάρης
Απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στο πρωτείο του Οικουμενικού Πατριαρχείου
και περιορίσθηκε μόνο στα αποσπάσματα από την Αγία Γραφή, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι αναμένουμε να συνέλθει η Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδοξίας.Να σημειώσουμε ότι οι σχέσεις του  κ. Θεόφιλου με το Φανάρι, έχουν τραυματιστεί κατά το πρόσφατο παρελθόν.

 
Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ. Θεόφιλου, στη Σύναξη των Προκαθημένων της Ορθοδοξίας

Παναγιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης και Οικουμενικέ Πατριάρχα, αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ και συλλειτουργέ κ.κ. Βαρθολομαίε και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και συλλειτουργοί Προκαθήμενοι των κατά τόπους Αγιωτάτων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων του Χριστού Εκκλησιών.
Η χάρις του Αγίου Πνεύματος συνήγαγεν Ημάς εκ των κατά τόπους Ορθοδόξων Ημών Εκκλησιών εις την Βασιλεύουσαν των πόλεων και εις τας αυλάς της εν αυτή Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εις την ευλογημένην ταύτην Πανορθόδοξον Σύναξιν, ίνα από κοινού εν τη ενότητι της κοινής Ορθοδόξου ημών πίστεως και επί τη εισόδω της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής μελετήσωμεν εν ταπεινώσει και προσευχή θέματα απασχολούντα τα Χριστεπώνυμα Ημών πληρώματα και εν τω Κοινώ Ποτηρίω του Συλλειτούργου της Κυριακής της Ορθοδοξίας, δώσωμεν την μαρτυρίαν της Ορθοδοξίας εν τω κόσμω, τον αναμένοντα ταύτην εν όψει μάλιστα της μελλούσης να συνέλθη Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας.

Ημείς, λαχόντες παρά Κυρίου την ευλογίαν της διακονίας της Ευαγγελικής αληθείας εις τους τόπους της αποκαλύψεως αυτής, μεταφέρομεν ενταύθα εκ Ναζαρέτ τον Αρχαγγελικόν ασπασμόν: «Χαίρε κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σού», εκ Βηθλεέμ τον αγγελικόν ύμνον:
«Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη», εκ του Ιορδάνου ποταμού την εκ των ουρανών φωνήν του Πατρός: «ούτός εστιν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ω ηυδόκησα», εκ του Φρικτού Γολγοθά: «την διά του Σταυρού χαράν εν όλω τω κόσμω», εκ του Ζωοδόχου Τάφου το του φαεσφόρου αγγέλου, «ουκ έστιν ώδε αλλ’ εγήγερται» και εκ του υπερώου της Αγίας Σιών το φως του Παρακλήτου Πνεύματος, ευχόμεθα δε, όπως το Πνεύμα τούτο της Πεντηκοστής φωτίζη πάντας Ημάς εις τας αποφάσεις Ημών κατά τας ημέρας της Συνάξεως Ημών ταύτης και αξιώση Ημάς, όπως διέλθωμεν εν νηστεία και προσευχή δεκτή την Αγίαν και Μεγάλην Τεσσαρακοστήν και εορτάσωμεν εν χαρά και αγαλλιάσει και την Αγίαν Ανάστασιν. Αμήν.Ετικέτες