Συντηρητές του ΕΜΠ Πολυτεχνείου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Αποστολή του ΕΜΠ Πολυτεχνείου κατέφτασε στο Ιεροσόλυμα προκειμένου να αρχίσει το πρώτο στάδιο για τις εργασίες που απαιτούνται στο Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου.

Τα στελέχη από την Ελλάδα δέχθηκε ο Πατριάρχη κ.Θεόφιλος.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Πατριαρχείου: «Την Δευτέραν, 5ην /18ην Μαίου 2015, η καθηγήτρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Διευθύντρια Σπουδών της Κατευθύνσεως Υλικών και Επεμβάσεων Συντηρήσεως κα Αντωνία Μοροπούλου, συνοδευομένη υπό Αποστολής ειδημόνων της Διεπιστημονικής Ομάδος του ΕΜΠ, ήτοι των κ. Σπυράκου καθηγητού εις την Σχολήν Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, κ. Α. Γεωργοπούλου – καθηγητού εις την Σχολήν Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, κ. Α. Μπακόλα Επικούρου καθηγητού εις την Σχολήν Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Δρ. Α. Δελέγκου ΕΔΠ της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Δρ. κ. Λαμπροπούλου ΕΔΙΠ της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, κ. Μ. Τρουλλινού Συντηρητού του Υπουργείου Πολιτισμού, κ. Μ. Αλεξάνη Marie Curie Fellow ΕΜΠ, επεσκέφθη τον Μακαριώτατον Πατέρα ημών και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον.

Η Αποστολή αύτη αφίχθη εις Ιεροσόλυμα τη προσκλήσει του Πατριαρχείου, προκειμένου να προβή εις τας αρχικάς διαγνωστικάς εργασίας διά την εν συνεχεία εκπόνησιν μελέτης της σταθερότητος της δομής του από του 1810 υπό του Πατριαρχείου εγερθέντος Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, κατόπιν της προ 2 μηνών αντικαθεστωτικής αποπείρας επεμβάσεως εις αυτό υπό της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων και της Αστυνομίας του Ισραήλ.

Την εκλεκτήν ταύτην επιστημονικήν ομάδα εδέχθη ενθέρμως ο Μακαριώτατος και εκαλωσώρισε και εξέφρασε την χαράν Αυτού επί τη πραγματοποιήσει της επισκέψεως ταύτης, παρουσία του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Γραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, του Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου και άλλων Αγιοταφιτών Πατέρων,του εκπροσώπου του Κουστωδού της Αγίας Γης Φραγκισκανού μοναχού Αθανασίου Μακόρα και πατρός Ντόμπρ Ομήρ και των Αρμενίων Αρχιεπισκόπου Άρη Σεβρενιάν και πατρός Σαμουήλ, ηγουμένου του Ναού της Αναστάσεως των Αρμενίων και ηυλόγησεν αυτούς και ήκουσε παρ’ αυτών περί του ετοιμασθέντος σχεδίου της μελέτης αυτών και καθωδήγησεν αυτούς διά την συμφώνως τω προσκυνηματικώ καθεστώτι επί τόπου θεώρησιν αυτού, προκειμένου εν συνεχεία να γίνουν αι απαραίτητοι στερεωτικαί εργασίαι, αι οποίαι θα εξασφαλίσουν την ακίνδυνον προσέλευσιν των εκ πάσης της οικουμένης αφικνουμένων προσκυνητών εις τον τόπον της Ταφής και της Αναστάσεως του Κυρίου.

Εις τας οδηγίας Αυτού ο Μακαριώτατος επέμεινεν ιδιαιτέρως εις την ανάγκην εκτελέσεως εργασιών ποιότητος, η δε κα Μοροπούλου διεβεβαίωσεν Αυτόν, ότι τούτο όντως θα πραγματοποιηθή ούτως άνευ οιασδήποτε δομικής αλλοιώσεως του μνημείου του Ιερού Κουβουκλίου, λόγω της επιστημονικής καταρτίσεως των συνεργατών αυτής και της καθηγητρίας κας Grazie Touci του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας και των συνεργατών αυτής και λόγω του ότι το Ιερόν Κουβούκλιον αποτελεί το τιμαλφέστερον μνημείον της Ορθοδοξίας, του γένους ημών και της Χριστιανοσύνης όλης.

Λαβούσα η κα Μοροπούλου και η Αποστολή αυτής τας πνευματικάς και Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας του Μακαριωτάτου και τας οδηγίας Αυτού, ανεχώρησε μετά του συνοδεύοντος αυτήν Αρχιτέκτονος του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου διά την εκπόνησιν των εργασιών αυτών εν συνεργασία μετά του ηγουμένου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου».

1905jer.jpg
1905jer1.jpg
1905jer2.jpg
1905jer3.jpg
1905jer4.jpg


Ετικέτες