Παρουσίαση μελέτης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τη συντήρηση του Aγίου Τάφου (ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την μεσημβρίαν της Παρασκευής, 8ης /19ης Φεβρουαρίου 2016, έλαβε χώραν εις την αίθουσαν του Πατριαρχείου υπό της καθηγητρίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Αντωνίας Μοροπούλου η παρουσίασις της υπό την επιστημονικήν ευθύνην αυτής και της Διεπιστημονικής Ομάδος των καθηγητών κ. Κορρέ, κ. Γεωργοπούλου και κ. Σπυράκου εκπονηθείσης μελέτης διά την συντήρησιν και προστασίαν του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, του ανεγερθέντος υπό των Ορθοδόξων Ρωμαίων το 1810.

Η παρουσίασις αύτη εγένετο προς την Α.Θ.Μ.  Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, συνοδευόμενον υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου και υπό άλλων Αγιοταφιτών Πατέρων και εις τον Φραγκισκανόν Κουστωδόν της Αγίας Γης οσιώτατον Πατέρα Rierre Batista Pizzaballa και τον συνοδόν αυτού π. Σέργιον και εις τους εκπροσώπους του Πατριαρχείου των Αρμενίων εις Ιεροσόλυμα, Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σεβάν, ιερομόναχον π. Ασμπέτ Βαλιάν και τον ηγούμενον του Ναού της Αναστάσεως ιερομόναχον π. Σαμουήλ.

 

Εις την επί της οθόνης παρουσίασιν και εις την Αγγλικήν γλώσσαν επιδοθείσαν μελέτην αυτής η κ. Μοροπούλου εξήγησε τα εντοπισθέντα υπό της μελέτης ταύτης προβλήματα παθολογίας του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, τα οποία χρήζουν τεχνικής επιμελείας διά συμβατών επιτελεστικών και αειφόρων υλικών και επεμβάσεων συντηρήσεως, ενισχύσεως και αποκαταστάσεως το συντομώτερον δυνατόν, ούτως ώστε να αρθή το ενδεχόμενον διακινδυνεύσεως της ασφαλείας των διακονητών και των προσκυνητών του σεπτού Κουβουκλίου και να παραμείνη τούτο εσαεί μαρτύριον της Ταφής και της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και αναφοράς των εντοπίων Χριστιανών της Αγίας Γης και των ανά τον κόσμον απανταχού της γης Χριστιανών.

Ομού μετά της εξηγήσεως αυτής, η κ. Μοροπούλου ηυχαρίστησε τον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ο Οποίος ενεπιστεύθη το Ε.Μ.Π. και έδωσε εις αυτό την ευκαιρίαν της επιτελέσεως του λίαν σημαντικού τούτου έργου καθώς επίσης ηυχαρίστησε και τους εκπροσώπους των Θρησκευτικών Κοινοτήτων του Τάγματος των Φραγκισκανών και του Πατριαρχείου των Αρμενίων εις Ιεροσόλυμα, οι οποίοι συνειργάσθησαν αγαστώς μετά του Ε.Μ.Π. καθ’ όλην την διάρκειαν του έργου της καινοτόμου ταύτης ερεύνης.

Η κ. Μοροπούλου ωσαύτως υπεγράμμισεν εις τους εκπροσώπους των Τριών Μειζόνων Κοινοτήτων το επείγον της ενάρξεως των εργασιών αυτών διά της εξευρέσεως των χορηγιών και της τοποθετήσεως των σκαλωσιών προ του Πάσχα των Καθολικών και της ενάρξεως εκτελέσεως των εργασιών προ του Πάσχα των Ορθοδόξων εν συνεργασία των τριών Κοινοτήτων Ορθοδόξων, Φραγκισκανών και Αρμενίων και εν διατηρήσει του Καθεστώτος εις τον Ναόν της Αναστάσεως και εν σεβασμώ των δικαιωμάτων εκάστης Κοινότητος.

Ως εκ της ιδιαιτέρας φύσεως του έργου η κ. Μοροπούλου υπεγράμμισεν ιδιαιτέρως ότι η λήψις αποφάσεων διά την υλοποίησιν αυτού οφείλει να στηριχθή εις την μελέτην του Ε.Μ.Π. και τας προτάσεις αυτού, ετόνισε δε ότι εις το πλαίσιον της υψηλής επιστασίας του έργου υπό της Διεπιστημονικής Ομάδος του Ε.Μ.Π. θα πραγματοποιήται διαρκής τεκμηρίωσις, διάγνωσις και αναπροσαρμογή της μελέτης, εφ’ όσον χρειασθή, βάσει των πραγματικών δεδομένων εν συνεχεί ενημερώσει των Τριών Μειζόνων Θρησκευτικών Κοινοτήτων, εφ’ όσον προκύψουν αλλαγαί εις την μελέτην.

Οι Προκαθήμενοι των Τριών Μειζόνων Κοινοτήτων, Ορθοδόξων, Φραγκισκανών και Αρμενίων, ηυχαρίστησαν την κ. Μοροπούλου διά την εκπονηθείσαν αρτίαν μελέτην αυτής και συνεφώνησαν εις την υπογραφήν κοινής συμφωνίας διά την προώθησιν και εκτέλεσιν των εργασιών του σημαντικού και ιστορικού τούτου έργου, προς έπαινον των απανταχού της γης Χριστιανών και δόξαν του εν Τριάδι Θεού ημών.

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες