Παρουσίαση της έρευνας αποκατάστασης του Πανάγιου Τάφου στον Α. Τσίπρα(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΡΟ)

Loading...


Την Τετάρτην, 14ην /22αν Ιανουαρίου, έλαβε χώραν εις το Ελληνικόν Γενικόν Προξενείον Ιεροσολύμων υπό της καθηγητρίας του Ελληνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ε.Μ.Π. κ. Αντωνίας Μοροπούλου η παρουσίασις του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαγνωστικής Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού Υλικών και Επεμβάσεων Συντήρησης και Αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα».

 Η καινοτόμος αύτη έρευνα, εξηπονήθη από το Ε.Μ.Π. με συντονισμόν από την κ. Αντωνίαν Μοροπούλου και με ευθύνην της Διεπιστημονικής Ομάδος ήτοι από:
Τον Καθ. Α. Γεωργόπουλο, Σχολή ΑΤΜ ΕΜΠ, Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας, τον Καθ. Ε. Κορρέ, Σχολή ΑΜ ΕΜΠ, τ. Διευθ. ΔΠΜΣ «Προστασία Μνημείων», την Καθ. Α. Μοροπούλου, Σχολή ΧΜ ΕΜΠ, Δ/ντρια Σπουδών ΔΠΜΣ Κατ. «Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης», Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών, τον Καθ. Κ. Σπυράκο, Σχολή ΠΜ ΕΜΠ, Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας.

Η παρουσίασις αύτη εγένετο εις τον Πρωθυπουργόν της Ελλάδος εξοχώτατον κ. Αλέξη Τσίπρα, ευρισκόμενον εις το Ισραήλ διά προώθησιν έργων μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ, εις τον Μακαριώτατον Πατέρα ημών και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ναζαρέτ κ. Κυριακόν, τον Πατριαρχικόν Επίτροπον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιον, τον Γέροντα Σκευοφύλακα Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Ιεραπόλεως κ. Ισίδωρον, τον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Λύδδης κ. Δημήτριον Γραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, τον Παραδραγουμάνον και Τελετάρχην Αρχιμανδρίτην Βαρθολομαίον, τον Γενικόν Πρόξενον της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεώργιον Ζαχαριουδάκην, τον κ. Βασίλειον Κοΐνην και τον επιμελητήν Αρχιτεκτονικών έργων του Ναού της Αναστάσεως κ. Θεοδόσιον Μητρόπουλον.

Επί τω γεγονότι τούτω η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τον κ. Πρωθυπουργόν διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού ελληνιστί:

«Εξοχώτατε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος κ. Αλέξη Τσίπρα,
 Καλώς ήλθατε και πάλιν εις την αγίαν Πόλιν Ιερουσαλήμ.
 Η εν μέσω ημών παρουσία σας αποτελεί απόδειξιν του εμπράκτου ενδιαφέροντος, το οποίον επιδεικνύετε διά την ενίσχυσιν και αποκατάστασιν του Παναγίου Τάφου.
 Σήμερον παρουσιάζομεν τα αποτελέσματα της διεπιστημονικής μελέτης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Αθηνών.
 Η μελέτη αυτή, ως γνωστόν, συνετέλεσεν τα μέγιστα εις την μη παρεμπόδισιν της ελευθέρας προσβάσεως των προσκυνητών των προσερχομένων εκ των περάτων της γης επί καθημερινής βάσεως εις τον Πανάγιον Τάφον του Σωτήρος ημών Χριστού.
 Το γεγονός τούτο διατρανοί με τον πλέον δυνατόν τρόπον ότι ο Πανίερος Ναός της Αναστάσεως με κέντρον αυτού τον Πανάγιον Τάφον, αποτελεί μνημείον της παγκοσμίου κληρονομιάς του Χριστιανισμού και όχι μόνον.

 Το Παλαίφατον Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, ευρισκόμενον εις συνεργασίαν μετά των ετέρων Χριστιανικών Κοινοτήτων, δηλονότι των Φραγκισκανών και των Αρμενίων, ανέλαβε την πρωτοβουλίαν προγραμματικής συμφωνίας μετά του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Αθηνών, υπό την επιστημονικήν ευθύνην και αρμοδιότητα της εγκρίτου καθηγητρίας του Πολυτεχνείου κ. Αντωνίας Μοροπούλου.

Σήμερον η ευτυχής συμμετοχή του λίαν ημίν αγαπητού Πρωθυπουργού της Ελλάδος και το εγνωσμένον πλέον αυτού προσωπικόν ενδιαφέρον, δρομολογούν με την παρουσίασιν της διεπιστημονικής μελέτης του προαναφερθέντος ιερού μνημείου του Παναγίου Τάφου, την υλοποίησιν του αναληφθέντος έργου.
 Έχομεν την τιμήν να καλέσωμεν την καθηγήτριαν καν Αντωνίαν Μοροπούλου, διά να μας παρουσιάση τα αποτελέσματα της καινοτόμου αυτής Διεπιστημονικής Ερεύνης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
 Ευχαριστώ».

Κατά την παρουσίασιν ταύτην η κ. Μοροπούλου ανέπτυξε την έρευναν, κατά τα περιεχόμενά της, ήτοι:
Τεκμηρίωση – Διάγνωση
1.1 Γεωμετρική τεκμηρίωση (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθ. Α. Γεωργόπουλος)
Παραγωγή τρισδιάστατου (3D) μοντέλου ακριβείας με χρήση φωτογραμμετρικών και γεωδαιτικών μεθόδων, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού του Ιερού Κουβουκλίου, μέσω:
Συλλογής δεδομένων και βαθμονόμησής τους για την απόδοση της πραγματικής κλίμακος του μοντέλου.
Επεξεργασία δεδομένων (διαλογή των εικόνων, προσανατολισμός, εξαγωγή 3D σημείων, επεξεργασία πυκνού νέφους σημείων, δημιουργία των επιφανειών, και συνένωσή τους), για την ανακατασκευή 3D σκηνών μεγάλης αξιοπιστίας και υψηλής ακριβείας.
Μετρήσεις Αποκλίσεων
1.2 Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση: Μορφή, δομή, δομικές βλάβες (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθ. Ε. Κορρές)
1.3 Τεκμηρίωση και χαρακτηρισμός δομικών υλικών και διάγνωση της φθοράς και της παθολογίας, (Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθ. Α. Μοροπούλου)

1.3.1 Μη καταστροφικός Έλεγχος Διερεύνησης / Απεικόνισης Εσωτερικής Δομής του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα με χρήση Γεωραντάρ
1.3.2 Τεκμηρίωση και Χαρακτηρισμός Δομικών Υλικών και Διάγνωση της Φθοράς
Δειγματοληψία
Επί τόπου μη καταστρεπτικός έλεγχος (Μικροσκοπία οπτικών ινών, θερμογραφία υπερύθρου, γεωραντάρ, κρουσιμέτρηση),
Ενόργανες μέθοδοι χαρακτηρισμού υλικών στο Εργαστήριο (ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ορυκτολογικών, πετρογραφικών, χημικών, φυσικών, μηχανικών ιδιοτήτων και μικροδομής).
Ταυτοποίηση και έρευνα προέλευσης δομικών λίθων (Συνδρομή γεωλογικών χαρτών Ισραήλ)
1.4 Δυναμικά Χαρακτηριστικά του Ιερού Κουβουκλίου του Πανάγιου Τάφου (Επιστημονικός Υπεύθυνος Επικ. Καθ. ΕΜΠ Χαράλαμπος Μουζάκης)
Προσδιορισμός των δυναμικών χαρακτηριστικών του Ιερού Κουβουκλίου και η διερεύνηση του κατά πόσον τα διάφορα τμήματα από τα οποία αποτελείται συνεργάζονται μεταξύ τους με επιπλέον μετρήσεις για τον προσδιορισμό της εσωτερικής έντασης των τενόντων της μεταλλικής κατασκευής
1.5 Αποτίμηση Υφιστάμενης Κατάστασης Έναντι Στατικών και Σεισμικών Φορτίων του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθ. Κ. Σπυράκος)

Ανάπτυξη αριθμητικών προσομοιωμάτων και χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων. Στα αριθμητικά προσομοιώματα θα ληφθεί υπ’ όψη η ακριβής γεωμετρία του Ιερού Κουβουκλίου (αποτελέσματα γεωμετρικής τεκμηρίωσης), καθώς επίσης και οι φυσικοχημικές & φυσικομηχανικές ιδιότητες των υλικών, όπως αυτές θα προκύψουν από «επί τόπου» και εργαστηριακούς ελέγχους (αποτελέσματα τεκμηρίωσης και χαρακτηρισμού δομικών υλικών – διάγνωση της φθοράς και της παθολογίας).
Εκτίμηση των σεισμικών φορτίων, βάσει σεισμολογικών δεδομένων της περιοχής, διαφοροποίησης της εδαφικής κίνησης (λόγω στρωματογραφίας και τοπογραφίας).
Εκτίμηση της τρωτότητας και της διακινδύνευσης του μνημείου – διερεύνηση εναλλακτικών επεμβάσεων.

Πρόταση
2.1 Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης Ενίσχυσης και Αποκατάστασης (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθ. ΕΜΠ Α. Μοροπούλου)
2.2 Αποτίμηση Δομητικής Επάρκειας Προτεινόμενων Υλικών και Επεμβάσεων Συντήρησης (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθ. Κ. Σπυράκος)
2.3 Σχεδιασμός Επεμβάσεων Συντήρησης Ενίσχυσης και Αποκατάστασης (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθ. Ε. Κορρές)
2.4 Οργάνωση Εργοταξίου (Επιστημονικός Υπεύθυνος Επικ. Καθ. ΕΜΠ Χαράλαμπος Μουζάκης)
Προοπτικές
Συνεχής ενημέρωση των τριών Θρησκευτικών Κοινοτήτων του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα και οργάνωση επιστημονικού και θεσμικού διαλόγου για την λήψη αποφάσεων σχετικά με την καταλληλότερη λύση κατά την διάρκεια των έργων συντήρησης, ενίσχυσης και αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Πανάγιου Τάφου.
Στο πλαίσιο της υψηλής επιστασίας του έργου από την διεπιστημονική ομάδα του ΕΜΠ θα πραγματοποιείται διαρκής τεκμηρίωση και διάγνωση, με αναπροσαρμογή της μελέτης βάσει των πραγματικών δεδομένων.

Άμα τη λήξει της επιστημονικής ενημερώσεως, τόσον ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας, όσον και ο Μακαριώτατος συνεχάρησαν την κ. Μοροπούλου διά την μετ’ επιστημονικής ακριβείας, αφοσιώσεως, επιμελείας και ευσυνειδησίας εκπονηθείσαν υπ’ αυτής εργασίαν και ηυχήθησαν, όπως διά την πραγματοποίησιν αυτής ευρεθώσιν αι ευσεβείς πηγαί εκείναι, αι οποίαι θα καλύψουν την δαπάνην αυτής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες