Ο Πρόεδρος της Ρουμανίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (φωτο)

Loading...


Την 7ην/ 20ην Ιανουαρίου 2014, επομένην της εορτής των Θεοφανείων, ο Πρόεδρος της Ρουμανίας, Εξοχώτατος κ. Τραιάν Μπασέσκου, ευρισκόμενος δι’ επίσκεψιν εις το κράτος του Ισραήλ, επεσκέφθη το Πατριαρχείον, συνοδευόμενος υπό στελεχών της Κυβερνήσεως της Ρουμανίας και υπό της Πρέσβειρας της Ρουμανίας εις το Ισραήλ κ. Andreea Păstârnac.

Τον Πρόεδρον της Ρουμανίας και την συνοδείαν αυτού υπεδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και Αγιοταφίται Πατέρες.

Άμα τη υποδοχή ο Μακαριώτατος προσεφώνησε τον Πρόεδρον διά της κάτωθι προσφωνήσεως αυτού αγγλιστί και απένειμεν Αυτώ τον Μεγαλόσταυρον του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου εις ενίσχυσιν της προς τον Πανάγιον Τάφον ευλαβούς αυτού διαθέσεως και απένειμεν αυτώ ωραιοτάτην εικόνα της Θεοτόκου Ιεροσολυμιτίσσης.

Συγκεκινημένος ο Πρόεδρος προσέφερε τω Μακαριωτάτω ωραιοτάτην εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού, κατεσκευασμένην εις Ορθόδοξον Μονήν της Ρουμανίας, ευχαριστών Αυτόν διά την τιμήν προς αυτόν, αντιπροσωπεύοντα τον Ρουμανικόν λαόν, ο οποίος κατά 90% είναι Ορθόδοξος και συνδέεται στενώς μετά της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

«Μετά το κομμουνιστικόν καθεστώς», είπεν ο κ. Μπασέσκου, «το κράτος της Ρουμανίας προσπαθεί να ανασυστήση τας σχέσεις αυτού και πάλιν μετά της Εκκλησίας της Ρουμανίας, η οποία θεωρείται ως αναπόσπαστον τμήμα αυτού».

Ευχαριστήσας ο κ. Πρόεδρος τον Μακαριώτατον διά τον τρόπον, με τον οποίον εκπροσωπεί τους Χριστιανούς εις την Αγίαν Γην και δη εις την Ιερουσαλήμ, παρεκάλεσεν Αυτόν, όπως η Εκκλησία των Ιεροσολύμων επίδη ευμενεί τω όμματι εις το υφιστάμενον εισέτι πρόβλημα μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και του Πατριαρχείου της Ρουμανίας.

Απαντών ο Μακαριώτατος, είπεν ότι «έχομε φθάσει ήδη εις συμφωνίαν προετοιμασίας, την οποίαν αναμένομεν να υπογράψη ο Μακαριώτατος Πατριάρχης της Ρουμανίας κ. Δανιήλ».

Εις απάντησιν τούτων ο Μακαριώτατος είπεν ότι «Ημείς απεφασίσαμεν διά την σύσφιγξιν των σχέσεων μεταξύ των δύο Εκκλησιών και αποστείλαμεν φοιτητήν Αγιοταφίτην, τον νυν Αρχιμανδρίτην π. Δοσίθεον διά σπουδάς μεθ’ υποτροφίας εις Ρουμανίαν».

Εν συνεχεία ο Εξοχώτατος Πρόεδρος, συνοδευόμενος υπό του Μακαριωτάτου και των μελών της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, των κωδώνων κρουομένων, κατήλθε διά προσκύνησιν εις τον Ναόν της Αναστάσεως, Πανάγιον Τάφον, Καθολικόν και Σκευοφυλάκειον του Ναού της Αναστάσεως, ένθα και εδέχθη Αυτόν ο ηγούμενος Γέρων Σκευοφύλαξ του Παναγίου Τάφου Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως κ. Ισίδωρος μετά των Ναιτών Πατέρων και προσέφερε αυτώ εικόνα του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.

Εν συνεχεία ο Εξοχώτατος Πρόεδρος, συνοδευόμενος υπό του Μακαριωτάτου και των μελών της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, των κωδώνων κρουομένων, κατήλθε διά προσκύνησιν εις τον Ναόν της Αναστάσεως, Πανάγιον Τάφον, Καθολικόν και Σκευοφυλάκειον του Ναού της Αναστάσεως, ένθα και εδέχθη Αυτόν ο ηγούμενος Γέρων Σκευοφύλαξ του Παναγίου Τάφου Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως κ. Ισίδωρος μετά των Ναιτών Πατέρων και προσέφερε αυτώ εικόνα του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.

alt
alt
alt
altΕτικέτες