Ο Πατρ. Ιεροσολύμων στην εκδήλωση του Πανεπιστημίου UCLAN υπέρ των Σύρων προσφύγων(ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Τετάρτην, 18ην Νοεμβρίου / 2αν Δεκεμβρίου 2015, διωργανώθη υπό του Πανεπιστημίου UCLAN εις την αίθουσαν αυτού εις Λάρνακα της Κύπρου φιλανθρωπική εκδήλωσις υπέρ της οικονομικής ενισχύσεως των Συρίων προσφύγων.

Εις την εκδήλωσιν ταύτην μετέσχεν η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, προσκεκλημένος υπό του Προέδρου του Συμβουλίου του εν λόγω Πανεπιστημίου κ. Φλώρου Βωνιάτου, συνοδευόμενος υπό του εν Κύπρω Εξάρχου του Παναγίου Τάφου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του Αρχιδιακόνου π. Ευλογίου.

Άμα τη αφίξει Αυτού εις το αεροδρόμιον της Λάρνακος, ο Μακαριώτατος εγένετο δεκτός υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, του εν Κύπρω Εξάρχου του Παναγίου Τάφου Σεβ. Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, του οσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου Πυλιώτου, στενού συνεργάτου του εν λόγω Πανεπιστημίου και άλλων Κυπρίων κληρικών.

Εκ του αεροδρομίου της Λάρνακος ο Μακαριώτατος μετέβη εις την εν Λευκωσία Εξαρχίαν του Παναγίου Τάφου, ένθα κατά την μεσημβρίαν παρέθεσε Αυτώ και τω Μακαριωτάτω Αρχιεπισκόπω Κύπρου κ. Χρυσοστόμω γεύμα, ο Έξαρχος Σεβ. Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος.

Την φιλάνθρωπον ταύτην «εκδήλωσιν αγάπης» ήνοιξε διά προσφωνήσεως Αυτού ο κ. Βωνιάτης, υπογραμμίζων το ανώτατον επιστημονικόν επίπεδον του Πανεπιστημίου UCLAN και την σημασίαν της φιλανθρωπικής ταύτης εκδηλώσεως αυτού, εμπνευσθείσης εκ του κατά την επίσκεψιν αυτού εις Ιορδανίαν του έργου συμπαραστάσεως, την οποίαν παρέχει το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων προς τους εκτοπισθέντας εκ της Συρίας και διαβιούντας εις τον προσφυγικόν καταυλισμόν Za atar άχρι της επιστροφής αυτών εις την πατρίδα αυτών.

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εχαιρέτισε την εκδήλωσιν ταύτην διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού:
«Της δε ευποιίας και κοινωνίας μη επιλανθάνεσθε. Τοιαύταις γαρ θυσίαις ευαρεστείται ο Θεός», (Εβρ. 13,16).
 Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ. Χρυσόστομε,
Ιερώτατοι Μητροπολίται,
Εντιμότατε Πρόεδρε του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου UCLAN Κύπρου κ. Φλώρε Βωνιάτη και Dr. Mehua, Dean of the Universit.,

Ιερώτατε Μητροπολίτα Βόστρων κ. Τιμόθεε Έξαρχε του Παναγίου Τάφου,
Οσιολογιώτατε Αρχιμανδρίτα π. Ιερώνυμε,
Κυρίαι και Κύριοι,
 Ανταποκρινόμενοι εις την αξιέπαινον όντως πρωτοβουλίαν διά την ηθικώς τε και υλικώς ενίσχυσιν των εκ των πατρώων εστιών εκτοπισθέντων και εις Ιορδανίαν διαφυγόντων εκ Συρίας και Ιράκ συνανθρώπων ημών, ήλθομεν σήμερον από την Αγίαν Πόλιν Ιερουσαλήμ εις την πολύπαθον μεγαλόνησον ημών Κύπρον, διά να παραστώμεν εις την διοργανωθείσαν ταύτην εκδήλωσιν.
 Η εκδήλωσις αύτη αποτελεί έργον αγαθόν και ευάρεστον τω Θεώ τω δι᾽ ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντι εκ των ουρανών και σαρκωθέντι εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντι.

 Η Εκκλησία Ιεροσολύμων ούσα αψευδής μάρτυς του μυστηρίου της αφάτου φιλανθρωπίας του Θεού και Σωτήρος ημών, ουδέποτε έπαυσε να μεριμνά διά τους εν ανάγκαις και ασθενείαις όντας αδελφούς ημών, στοιχούσα εις τους λόγους του θείου Παύλου: «Το αυτό υπέρ αλλήλων μεριμνώσι τα μέλη και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη, είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη», (Α´ Κορ. 12, 26).

Τούτου ένεκεν, συνεστήθη εις Αμμάν της Ιορδανίας Πατριαρχικόν Γραφείον, έχον ως κύριον σκοπόν αυτού την συμπαράστασιν εις τους πάσχοντας συνανθρώπους μας γενικώτερον και τους εκ Συρίας πρόσφυγας ειδικώτερον, άνευ τινός διακρίσεως χρώματος, εθνικότητος ή θρησκεύματος.

 Ομολογουμένως και εις το πρόσφατον παρελθόν εκδηλωθείσα συναντίληψις των εχόντων την πείραν του εκτοπισμού και της βιαίας φυγής εκ των εστιών αυτών Ελληνοκυπρίων και μη αδελφών ημών, υπέρ των εν Ελλάδι, Ιορδανία και αλλαχού καταπονουμένων ανθρώπων προκαλεί βαθείαν συγκίνησιν αλλά και λόγον παρακλήσεως. Καί τούτο διότι «τοιουτοτρόπως ποιείται το θέλημα του Θεού διά Ιησού Χριστού, ω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν», (Εβρ. 13,21).
 Περιττόν να αναφέρωμεν ότι η ιδρυσις και λειτουργία ανωτάτων ακαδημαικών κέντρων εις την Δημοκρατίαν της Κύπρο,υ ως π.χ. η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας τη σοφή πρωτοβουλία του λίαν ημίν αγαπητού αδελφού Αρχιεπισκόπου κ. Χρυσοστόμου ως και του UCLAN Πανεπιστημίου τη πρωτοβουλία του κ. Βωνιάτου, διανοίγει νέους ορίζοντας στενωτέρας συνεργίας μεταξύ της Κύπρου και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις τον τομέα της παιδείας και τούτο επ᾽ αγαθώ των λαών της ευρυτέρας περιοχής ημών γενικώτερον και των Χριστιανών ειδικώτερον.

Η εν τω κόσμω επικρατούσα ακαταστασία και ανομία αποτελεί έργον των οικονόμων της αδικίας (Λουκ. 16, 8). Διά τούτο καλούμεθα ως υιοί του φωτός της ενσάρκου αγάπης του εν Βηθλεέμ γεννηθέντος Χριστού, ίνα φανώμεν φρονιμώτεροι εκείνων, δηλονότι των υιών της αδικίας του αιώνος τούτου.

 Επί δε τούτοις, ευχαριστούντες πάντας τους συμβαλόντας εις την διοργάνωσιν της φιλανθρώπου ταύτης πρωτοβουλίας αλλά και τους τιμήσαντας αυτήν διά της συμμετοχής αυτών, ευχόμεθα όπως ο εκ του θεοδέγμονος σπηλαίου της Βηθλεέμ ανατείλας ήλιος της δικαιοσύνης Κύριος ημών Ιησούς Χριστός φωτίση τους άρχοντας και κραταιούς της γης με το φως της ειρήνης και δικαιοσύνης, ημάς δε αξιώση όπως ο Χριστός αναγεννηθή εν τω σπηλαίω των καρδιών ημών και των αγίων αγγέλων και ψάλλωμεν το «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία», ( Λουκ. 2, 14).

 Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.
Ευχαριστούμεν.
Η υπεύθυνος του εν Αμμάν Γραφείου του Πατριαρχείου, κα Ουαφά Κσούς, δραστηριοποιουμένη υπέρ των εν Ιορδανία Συρίων Προσφύγων επήνεσε την φιλανθρωπικήν εκδήλωσιν του Πανεπιστημίου UCLAN και ωμίλησε συντόμως περί του επιτελουμένου υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων έργου συμπαραστάσεως των Συρίων προσφύγων, διαμενόντων εις την Ιορδανίαν και περί της ενισχύσεως των προσφύγων, τούτων υπό της εκδηλώσεως ταύτης του Πανεπιστημίου UCLAN και προσεκάλεσεν τους μετέχοντας της εκδηλώσεως εις δείπνον, διοργανωθησόμενον εις Αμμάν εις τον προσφυγικόν σταθμόν των Συρίων προσφύγων επί τη ευκαιρία της εγγιζούσης εορτής των Χριστουγέννων.

Την προσφώνησιν ταύτην ηκολούθησαν εκκλησιαστικοί ύμνοι, ψαλέντες υπό της χορωδίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου υπό την Διεύθυνσιν του κ. Ανδρέου Αβραάμ Βάβη. Μεταξύ των ύμνων τούτων ήσαν το Απολυτίκιον του αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, του Αγίου Αποστόλου Βαρνάβα, του αγίου Λαζάρου και ύμνοι της εορτής των Χριστουγέννων. Τούς ύμνους τούτους ηκολούθησαν παραδοσιακά Κυπριακά ασματα και Κυπριακοί πατριωτικοί χοροί.

Την εκδήλωσιν έκλεισεν η φιλαρμονική χορωδία της Μητροπόλεως Ταμασού υπό την ευλογίαν του Πατρός και ποιμενάρχου αυτής παρόντος Μητροπολίτου Ησαίου και υπό την Διεύθυνσιν του κ. Χαριλάου Νικολαίδου.

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες