Ο Πατρ. Ιεροσολύμων λειτουργεί στην ελληνορθόδοξη κοινότητα Αμπού Σνάν(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Το Σάββατον, 7ην/ 20ην Φεβρουαρίου 2016, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετέβη εις την κώμην Αμπού Σναν της περιοχής Άκκρης – Πτολεμαίδος του βορείου Ισραήλ, εν η διαβιοί Αραβόφωνος Ελληνορθόδοξος Κοινότης με Ιερόν Ναόν αυτής του αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου και με δύο χιλιάδας και πεντακόσια μέλη.

 Η Κοινότης του Αμπού – Σναν είναι μία των δώδεκα Κοινοτήτων, των υπαγομένων εις την Μητρόπολιν Πτολεμαίδος Άκκρης, ήτοι του Κούφρ Γιασίφ, Κούφρ Σμέα, Σφαάμερ, Ζντέιντε, Αμπελίν, Ράμε, Μάκερ, Ταρσήχα, Σαχνίν και Πκέα.

Εις την Ελληνορθόδοξον Κοινότητα της ως άνω κώμης εγένετο δεκτός εν επισήμω υποδοχή ο Μακαριώτατος και ετέλεσε την θείαν Λειτουργίαν, συλλειτουργούντων Αυτώ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, ως του Αρχιμανδρίτου π. Ιλαρίωνος ηγουμένου της Ι. Μονής Θαβώρ, του Αρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου ηγουμένου της Ιεράς Μονής Κανά της Γαλιλαίας, Αραβοφώνων Πρεσβυτέρων των Κοινοτήτων της περιοχής Άκκρης – Πτολεμαίδος, του διακόνου Μάρκου και του διακόνου Αναστασίου, ψάλλοντος του Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου ηγουμένου της Άκκρης – Πτολεμαίδος εν χορωδία αραβιστί και ελληνιστί και μετέχοντος εν κατανύξει και ευλαβεί προσευχή πυκνού Ορθοδόξου εκκλησιάσματος παρουσία της καθηγητρίας του Ε.Μ.Π. κ. Αντωνίας Μοροπούλου.

Προς το ευλαβές εκκλησίασμα τούτο εκήρυξε τον θείον λόγον ο Μακαριώτατος έχοντα ως έπεται:

«Πάσαν χαράν ηγήσασθε αδελφοί μου, όταν πειρασμοίς περιπέσητε ποικίλοις, γινώσκοντες ότι το δοκίμιον υμών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν, η δε υπομονή έργον τέλειον εχέτω, ίνα ήτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενί λειπόμενοι», (Ιακ. 1,2-4), διδάσκει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
Κύριε Πρόεδρε της Κοινότητος,
Ευχαριστούμεν Κυρίω τω Θεώ ημών διά την δοθείσαν ημίν χαράν της μεθ᾽ υμών κοινωνίας εν τη σημερινή λατρευτική συνάξει. Ευχαριστούμεν Κυρίω τω Θεώ ημών ότι ηξίωσεν ημάς της απολαύσεως του έργου του αγαθού της υπομονής υμών, δηλονότι της ανακαινίσεως του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου της αξιαγαπήτου Κοινότητος ημών. «Τοις μεν καθ᾽ υπομονήν έργον αγαθού δόξαν και τιμήν και αφθαρσίαν ζητούσι ζωήν αιώνιον, αποδώσει ο Θεός εκάστω κατά τα έργα αυτού», (Ρωμ. 2,6-7), λέγει ο Απόστολος Παύλος.

 Περιττόν να είπωμεν ότι η «ανακαίνισις έργου αγαθού» δεν αφορά μόνον εις τον ναόν, αλλά κυρίως και πρωτίστως εις τον ναόν του σώματος ημών κατά τον Θείον Παύλον λέγοντα: «ουκ οίδατε ότι το σώμα υμών ναός του εν υμίν αγίου Πνεύματός εστιν, ου έχετε από Θεού και ουκ έσεσθε εαυτών (1η Κορ. 6,19).
Οι λόγοι ούτοι του Παύλου, αγαπητοί μου αδελφοί, υποδηλούν ότι ο σκοπός του κηρύγματος του Ευαγγελίου του Χριστού είναι ο αγιασμός, δηλονότι η σωτηρία του ανθρώπου. Σωτηρία δε σημαίνει την θεραπείαν της εν ασθενεία τελούσης ανθρωπίνης φύσεως και συνεπώς της υπερβάσεως του θανάτου αυτής εν τω αναστάντι Χριστώ τω Θεώ ημών.

Το Παλαίφατον Ρούμ Ορθοδόξ Πατριαρχείον των Ιεροσολύμων καυχάται εν Χριστώ ότι διά μέσου της εν τω κόσμω και δη εν τη αγία Γη ζώσης παρουσίας και μαρτυρίας αυτού διατηρεί άσβεστον το φως της αγάπης προς τον πλησίον, αλλά και τον εχθρόν εισέτι. Και εις τας πλέον δυσκόλους στιγμάς της ιστορίας αυτού διετήρησε αφ᾽ ενός μεν ανόθευτον και αλώβητον το φιλάνθρωπικόν αυτού έργον προς πάντας άνευ οιασδήποτε διακρίσεως θρησκευτικής ή κοινοτικής. Αφ᾽ ετέρου δε παρέμεινε πιστόν εις την ιεράν παρακαταθήκην της αρχεγόνου αποστολικής αυτού παραδόσεως.

 Με άλλα λόγια, το Πατριαρχείον είναι αυτό το οποίον ουδέποτε προέδωσε την εθνικοθρησκευτικήν ταυτότητα των Χριστιανών και ιδιαιτέρως του ποιμνίου αυτού. Και τολμώμεν να είπωμεν αυτό, διότι η ταυτότης ημών των Χριστιανών των διαβιούντων εν τη αγία Γη και τη ευρυτέρα περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν είναι άλλη από αυτήν που μας εκληροδότησαν οι άγιοι και μεγάλοι οικουμενικοί Διδάσκαλοι και Πατέρες της Εκκλησίας μας και του ευσεβούς ημών γένους.

Τέλος, ευχόμεθα, όπως Κύριος ο Θεός χαρίζηται πάσιν υμίν υγείαν κατ᾽ άμφω και δύναμιν, ίνα και δι᾽έργων αγαθών και λόγων δοξάζηται το Πανάγιον όνομα του Θεού της αγάπης της ειρήνης και της τελείας συνυπάρξεως και συνδιαλλαγής.

 Ευχαριστούμεν πάντας υμάς, ιδιαιτέρως τον αιδεσιμολογιώτατον Πατέρα Νικόλαον, τον Πρόεδρον τον αγαπητόν ημίν συν τοις συνεργάταις αυτού και πάντας τους τιμήσαντας την εορτήν ταύτην. Αμήν.

Εις το Κοινωνικόν της Θείας Λειτουργίας ο Μακαριώτατος μετέδωσε την θείαν Κοινωνίαν, προ δε της Απολύσεως και επέδωσε διά τον ανακαινισθέντα ναόν εικόνα του αγίου Ιωάννου του νέου Χοζεβίτου και ωραιοτάτην κανδήλαν και διένειμε το αντίδωρον και εικόνας ευλογίας, ευλογών αυτούς.

Άμα τη λήξει της εορτής εν τω ναώ έλαβε χώραν δεξίωσις εις την παρακειμένην εν τω Ναώ αίθουσαν, εν ω ο Μακαριώτατος προσεφώνησε διά της κάτωθι προσφωνήσεως αυτού αραβιστί, ίδε: http://www.jp-newsgate.net/ar/2016/02/20/19214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες