Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ευλογεί την 8η Ορθόδοξη Διάσκεψη των Τοπικών Συμβουλίων στη Ναζαρέτ

Loading...


Το Σάββατο 23 Μαίου 2015, έλαβε χώρα στη  Ναζαρέτ και στην αίθουσα της Ορθοδόξου αραβοφώνου Κοινότητος η Σύγκληση της 8ης Ορθοδόξου Διασκέψεως των Τοπικών Συμβουλίων των Ελληνορθοδόξων Αραβοφώνων Κοινοτήτων του Πατριαρχείου στο Ισραήλ.

Προ της αναφοράς εις λεπτομερείας περί τούτων, διευκρινιστέον ότι εκάστη Αραβόφωνος Κοινότης εις την από του 1948 επικράτειαν του Ισραήλ διοικείται από θεσμού – Σώματος Συμβουλίου, αραβιστί «Μάτλις Μίλι», εκλεγόμενον υπό της Κοινότητος και επικυρούμενον υπό του Πατριάρχου Ιεροσολύμων.

Έκαστον του Συμβουλίου τούτου έχει τον Πρόεδρον και τα μέλη αυτού και επιμελείται θεμάτων της Κοινότητος αυτού, εν συνεργασία μετά των ιερέων αυτής και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ήτοι θεμάτων θρησκευτικών, εκπαιδευτικών, ιδιοκτησιακών και άλλων. Τα Συμβούλια ταύτα είναι των πόλεων του Ισραήλ, Ναζαρέτ, Ρέμλης, Λύδδης, Ιόππης, Χάιφας, Άκκρης, μετά των υπαγομένων εις την περιοχήν αυτής δώδεκα χωρίων – Κοινοτήτων.

Αι αποφάσεις του Συμβουλίου τούτου εκτελούνται υπό της Εκτελεστικής αυτού Επιτροπής. Αύτη αποτελείται εξ ενός μέλους εκάστης Κοινότητος και έχει την ευθύνην της εκτελέσεως των αποφάσεων του Συμβουλίου όλων των Κοινοτήτων.

Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά την παρούσαν χρονικήν περίοδον από τετραετίας και πλέον, είναι ο από Ναζαρέτ Ορθόδοξος Αραβόφωνος κ. Ράικ Ζαρζούρα.

Εις την 8ην ταύτην Σύγκλησιν αυτής συμμετείχον προσκεκλημένοι, πρώτος η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ο Εκπρόσωπος της Κοινότητος των Δρούζων κ. Μουάφετ Ταρίφ, το μέλος της Εβραικής Βουλής δικηγόρος κ. Άιμαν Όδε, η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ναζαρέτ κ. Αφάφ Τούμα ο πρώην Λατίνος Πατριάρχης κ. Μισέλ Σαμπάχ, ο δικαστής κ. Μουχάματ Αμπού Αμπέντη και άλλαι προσωπικότητες.

Εις τας προσφωνήσεις του Προέδρου του Συμβουλίου, και Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, και εις τας άλλας προσφωνήσεις ετονίσθη πρωτίστως η ανάγκη απελευθερώσεως των απαχθέντων Συρίων Επισκόπων, η ανάγκη και η σημασία της συνεργασίας των Κοινοτήτων του ποιμνίου μετά του Πατριαρχείου διά την προφύλαξιν της ταυτότητος των μελών αυτών ως Χριστιανών, της διαμονής αυτών εις το κράτος του Ισραήλ, των περιουσιών αυτών υπό το φως των ασταθών πολιτικών εξελίξεων της Μέσης Ανατολής, η ανάγκη δημιουργίας γυμναστικών δραστηριοτήτων διά την νεολαίαν.

Ωσαύτως ετονίσθη η ανάγκη των διαπραγμετεύσεως ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων διά την επίτευξιν μονίμου λύσεως των δύο κρατών διά δύο λαούς. Ωσαύτως υπεγραμμίσθη η ανάγκη καταπολεμήσεως των κοινωνικών και των εθνικών διακρίσεων και η ένωσις των δυνάμεων των Χριστιανών, Δρούζων και των Μουσουλμάνων διά την υποστήριξιν των δικαιωμάτων των Κοινοτήτων αυτών εις το πλαίσιον του κράτους του Ισραήλ, εις το οποίον ζούν.
Ταύτα, ειπώθη, είναι δυνατόν να επιτευχθούν διά του αμοιβαίου σεβασμού των δικαιωμάτων των Κοινοτήτων και των προσώπων, της ανεκτικότητος, της συνεργασίας και της συγγνώμης.

Μεταξύ των προσφωνήσεων παρενεβλήθησαν Παλαιστινιακά πατριωτικά ασματα μετά συνοδείας οργάνων, ψαλέντα υπό νέων του ποιμνίου, υπό την διεύθυνσιν του εκ Κούφρ Γιασίφ μουσικού κ. Σαμήρ Μαχούλ, τα οποία ενεθουσίασαν και συνεκίνησαν τους μετόχους της Διασκεψεως.

Τας εργασίας της Εκτελεστικής ταύτης Διασκέψεως ηυλόγησεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και κατηύθυνε διά προσφωνήσεως Αυτού, απαγγελθείσης αραβιστί υπό του εκπροσώπου των Μ.Μ.Ε. του Πατριαρχείου εις την Αραβικήν π. Ήσσα Μούσλεχ, αναρτηθησομένης προσεχώς.

Μετά το τέλος του πρώτου μέρους των εργασιών, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής υπέβαλαν ερωτήσεις εις τον Μακαριώτατον διά τα συζητηθέντα θέματα και ο Μακαριώτατος απήντησεν εις αυτούς μετά διακρίσεως, υπομονής, ανεκτικότητος, πατρικώς και ποιμαντικώς.

Την μεσημβρίαν ηκολούθησε γεύμα εις εστιατόριον της πόλεως, το οποίον παρέθεσεν η Εκτελεστική Επιτροπή και μετά το γεύμα τούτο ηκολούθησεν η εκλογή του νέου Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής.Ετικέτες