Ο νέος Πρόξενος της Μ.Βρετανίας στα Ιεροσόλυμα στον Πατριάρχη Θεόφιλο (VIDEO)

Loading...


Την Τετάρτην, 23ην Ιανουαρίου/5ην Φεβρουαρίου 2014, ο νέος Πρόξενος του Ηνωμενου Βασιλείου εις τα Ιεροσόλυμα κ. Alastair McPhail επεσκέφθη το Πατριαρχείον επί τη ενάρξει της Προξενικής αυτού θητείας.

Τον κ. McPhail εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και τινες Αγιοταφίται Πατέρες. Ο κ. McPhail Alastair είπεν εις τον Μακαριώτατον ότι χαίρεται και αισθάνεται τιμήν δια την επίσκεψιν, ο δε Μακαριώτατος είπεν ότι χαίρεται ωσαύτως δια ταύτην, λόγω των διμερών σχέσεων μετά ημετέρου Πατριαρχείου μετά της Μεγάλης Βρεττανίας και της Αγγλικανικής Εκκλησίας ανέκαθεν, ιδία από των ημερών της Εντολοδόχου Αγγλικής Κυβερνήσεως. 

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης εγένετο ενδιαφέρουσα συζήτησις δια την προωθουμένην πρωτοβουλίαν ειρήνης εις την Αγίαν Γην επ’ ωφελεία των Χριστιανών και όλων των κατοίκων της Αγίας Γης. «Το Πατριαρχείον», είπεν ο Μακαριώτατος, «εν συγκροτήσει, σοφία και συνέσει αντιμετωπίζει τας προκλήσεις έναντι αυτού και μεταφέρει ειρήνην εις τας διαφιλονικούσας πολιτικάς δυνάμεις».

«Το Πατριαρχείον αγωνίζεται δια την διατήρησιν της αγιότητος των Αγίων Τόπων, του καθεστώτος των Ιεροσολύμων και της ειρηνικής συνυπάρξεως των οπαδών όλων των θρησκευμάτων». 

{youtube}bsCE6EyxdfY{/youtube}Ετικέτες