Ο Εορτασμός του Αγίου Στεφάνου στο Πατρ. Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Το Σάββατον, 27ην Δεκεμβρίου 2015/ 9ην Ιανουαρίου 2016, εωρτάσθη υπο του Πατριαρχείου η μνήμη του αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου εις την Ιεράν αυτού Μονήν, την κειμένην εις την κοιλάδα της Γεθσημανής εις τον παραδοσιακόν τόπον του λιθοβολισμού αυτού.

 Ως γνωστόν, ο Άγιος Στέφανος ήτο, συμφώνως προς το βιβλίον των Πράξεων των Αποστόλων, εις των επτά διακόνων, τους οποίους εξέλεξεν η πρώτη Εκκλησία των Ιεροσολύμων διά την διακονίαν των τραπεζών, «αγαπών», συσσιτίων, ίνα οι Απόστολοι παραμένουν απερίσπαστοι εις το ποιμαντικόν έργον του κηρύγματος περί Χριστού σταυρωθέντος και Αναστάντος, ( Πραξ. 6, 8).

Ο Στέφανος ήτο πλήρης Πνεύματος Αγίου και απεδείκνυε εις τους Ιουδαίους εκ των Γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Οι άρχοντες των Ιουδαίων δεν αντέσχον τούτο, συνέλαβον αυτόν και έσυραν εις το Συνέδριον και εζήτουν παρ’ αυτού απολογίαν. Απολογούμενος ο Στέφανος, ανεφέρθη διά μακρών εις την ιστορίαν του Ισραηλιτικού λαού, εις τους Πατριάρχας Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, εις την Έξοδον αυτού εκ της Αιγύπτου, την είσοδον αυτού εις την γην της Επαγγελίας, την ίδρυσιν του Ναού του Σολομώντος, λέγων ότι ο Ύψιστος δεν κατοικεί εις Ναούς κατασκευάσματα ανθρώπων και καταλήγων απεκάλυψε ότι είδε τον Υιόν του Ανθρώπου εστώτα εκ δεξιών του Θεού ( Πραξ. 7, 1 εξ.).

 

Εις το σημείον τούτο οι Άρχοντες των Ιουδαίων έσυραν αυτόν βιαίως έξω της πόλεως και ελιθοβόλησαν αυτόν, εν ω εκείνος προσηύχετο υπέρ αφέσεως της αμαρτίας αυτών ταύτης.
Εις τον Ιερόν Ναόν, τον επί του Προσκυνήματος του Λιθοβολισμού αυτού, ετελέσθη Εσπερινός αφ’ εσπέρας και θεία Λειτουργία την πρωΐαν, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, συλλειτουργούντων αυτώ του ηγουμένου της Ι.Μ. Αγίου Νικοδήμου Αρχιμανδρίτου π. Μακαρίου και του διακόνου π. Αναστασίου, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου, τη συμμετοχή ευλαβούς εκκλησιάσματος εντοπίων και προσκυνητών.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν εις τον Ιερόν Ναόν ανεπέμφθη δέησις εις το παρακείμενον παρεκκλήσιον, εν ω ο βράχος του λιθοβολισμού του αγίου Στεφάνου.
Τέλος ο καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Επιφάνιος εδεξιώθη την Πατριαρχικήν Συνοδείαν και το εκκλησίασμα εις το ηγουμενείον.

 

 

 

 

 

 Ετικέτες