Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου στο Πατρ. Ιεροσολύμων(ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Πέμπτην, 28ην Αυγούστου/ 10ην Σεπτεμβρίου 2015, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου κ. Αλέξανδρος Ζήνων, συνοδευόμενος υπό συνεργατών αυτού εκ Κύπρου και υπό Αντιπροσώπων της Κυπριακής Πρεσβείας εις το Ισραήλ, της Πρέσβεως κας Θεσσαλίας Σιάμβου και μελών, του κ. Μιχαήλ Φιρίλα και της κας Λουίζας Βαράκλα, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

 Τον κ. Διευθυντήν και την συνοδείαν αυτού εδέχθη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και Αγιοταφίται Πατέρες.
Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης έλαβε χώραν ενδιαφέρουσα συζήτησις περί της θέσεως του Πατριαρχείου εις Ιεροσόλυμα και περί της σταθερότητος και της ειρήνης, την οποίαν τούτο δημιουργεί και καλλιεργεί εις την άνευ επιλύσεως εισέτι ρευστήν παραμένουσαν πολιτικήν κατάστασιν εις αυτήν.

Ενδιαφέρουσα συζήτησις ωσαύτως εγένετο περί της θέσεως των Χριστιανών εις την Μέσην Ανατολήν, περί του διωγμού αυτών εις ωρισμένας χώρας, του εκπατρισμού αυτών και της απορροφήσεως των προσφύγων εις χώρας της Ευρωπαικής Ενώσεως, συμπεριλαμβανομένηςτής Κύπρου αναλόγως προς τα κριτήρια, τόπου, καταγωγής, χώρας προελέυσεως, εν δικαιοσύνηη διά την εν αξιοπρεπεία διαμονήν και διαβίωσιν αυτών.

Ο κ. Ζήνων διεβεβαίωσεν εν τέλει τον Μακαριώτατον περί της μονίμου συμπαραστάσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Πατριαρχείον δι᾽ όλων των εις τας χείρας αυτής διαύλων επικοινωνίας και επέδωσεν εις Αυτόν ως δώρον την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, ωσαύτως δε ο Μακαριώτατος προσέφερεν αυτώ εικόνα της Θεοτόκου Ιεροσολυμιτίσσης.

 

 Ετικέτες