Ολόκληρη η φετινή τελετή του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα (ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την μεσημβρίαν του Μεγάλου Σαββάτου, 7ης /19ης Απριλίου 2014, έλαβε χώραν η τελετή του Αγίου Φωτός εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, συμφώνως προς την τυπικήν και προσκυνηματικήν τάξιν αυτού.

Η τελετή αυτή είναι μία των αρχαιοτέρων συγκινητικωτέρων και σπουδαιοτέρων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Διά την τελετήν ταύτην κατήλθε κατά την τάξιν από το Πατριαρχείον διά των βαθμίδων του Αγίου Ιακώβου ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό Αγιοταφιτών Πατέρων, κληρικών άλλων Εκκλησιών και της επί τούτω εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος αποστολής υπό τον Ιερώτατον Μητροπολίτην Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιον και της Αποστολής της Ελληνικής Πολιτείας υπό τον Εξοχώτατον Υφυπουργόν Εξωτερικών προς παραλαβήν του Αγίου Φωτός.

Κατελθών ο Μακαριώτατος, εισήλθεν εις το Ιερόν Βήμα. Ενταύθα προσήλθον οι Αρμένιοι και οι Κόπται κληρικοί, διά να λαβωσιν την ευλογίαν της παραλαβής από του Πατριάρχου του Αγίου Φωτός.

Ενταύθα εχαιρέτισαν Αυτόν και αι αποστολαί των Ορθοδόξων Εκκλησιών, Ρωσίας, Σερβίας Ρουμανίας, Βουλγαρίας. Κύπρου και Πολωνίας, αι οποίαι είχον έλθει διά να παραλάβουν το Άγιον Φως.

Ο Ναός της Αναστάσεως ήδη από την πρωινήν ώραν του ανοίγματος της θύρας αυτού ήτο ασφυκτικώς υπερπληρωμένος υπό προσκυνητών προελθόντων, ίνα μετασχώσιν της τελετής και λάβωσι το Άγιον Φως.

Εις το Ιερόν Βήμα ενεδύθη ο Μακαριώτατος την Αρχιερατικήν Αυτού στολήν και εξελθών από την σολέα ηυλόγησεν την αγίαν Είσοδον και ήρξατο η λιτανεία τρις πέριξ του Αγίου Τάφου, εν ω εψάλλετο το Φως Ιλαρόν και άλλα τροπάρια της Αναστάσεως.

Μετά την γ’ περιφοράν ο Μακαριώτατος απεξεδύθη την στολήν Αυτού, παραμένων μετά του στιχαρίου μόνον και εισήλθεν εις το Κουβούκλιον και εις το ενδότερον του Αγίου Τάφου, ακολουθούμενος υπό του Αρμενίου κληρικού, όστις παρέμενεν εις τον λίθον του Αγγέλου.

Προσευχηθείς ο Μακαριώτατος, μετέδωσε το Άγιον Φως από της βορείου εισόδου του Κουβουκλίου εις τον Αραβόφωνον Ορθόδοξον ιερέα του Αγίου Ιακώβου π. Ήσσα. Ο ιερεύς ακολούθως τρέχων μετέδωσεν αυτό τοις πιστοίς τοις ευρισκομένοις υποκάτω του επτακαμάρου και τοις ευρισκομένοις εις το Ιερόν Βήμα.

Άμα τη μεταδόσει εις τον ιερέα ο Μακαριώτατος μετέδωσεν αυτό διά των δεσμίδων των λαμπάδων εις τους πιστούς από των πυλών του Αγίου Κουβουκλίου, οι πιστοί δε παρέλαβον αυτό μετά πίστεως, προσμονής και ενθουσιασμού θέτοντες αυτό εις τας χείρας και τα μέτωπα αυτών, ίνα αγιασθώσι και ίνα διά του φωτός τούτου δυνηθώσι να προσεγγίσωσιν το νοητόν φως της Αναστάσεως του Χριστού.

 

 Ετικέτες