Οι συναντήσεις του Πατριάρχη Ιεροσολύμων στην Ουγγαρία (ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Συνεχίζεται η επίσκεψη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ.Θεοφίλου στην Ουγγαρία και κατά την τρίτη μέρα της παραμονής του είχε σειρά επαφών.

Στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρεται:

Την πρωΐαν της Τετάρτης, 12ης /25ης Μαΐου 2016, έλαβε χώραν η επίσκεψις του Μακαριωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εις το Αββαείον των Βενεδικτίνων μοναχών του Pannonhalma -Παννονίας.

Κατά την επίσκεψιν ταύτην επεφυλάχθη θερμή υποδοχή προς τον Μακαριώτατον υπό του ηγουμένου του Αββαείου π. Asztrik Várszegi και της μοναστικής Αδελφότητος αυτού, φερούσης το όνομα του Αγίου Μαρτίνου, ζήσαντος τον 4ον μ. Χ. αιώνα.

Μετά την υποδοχήν ηκολούθησεν εις το ηγουμενείον ενδιαφέρουσα συζήτησις περί του έργου του μοναχισμού εις την Εκκλησίαν και περί της βοηθείας του λαού του Θεού εκ του χρηστού παραδείγματος των κληρικών και των μοναχών.

Η συζήτησις αύτη επεξετάθη και εις την ενημέρωσιν του Μακαριωτάτου υπό του ηγουμένου περί της Μονής ότι έχει ιδρυθή από του 11ου αιώνος επ’ ονόματι του αγίου Μαρτίνου, πατρός της Εκκλησίας του 4ου μ. Χ. αιώνος, ότι αύτη αριθμεί σήμερον 20 μοναχούς και ότι συντηρεί Γυμνάσιον και Λύκειον με τριακοσίους πεντήκοντα οικοτρόφους μαθητάς, ότι η Μονή συνδέεται με την Ιερουσαλήμ, καθ’ ότι ο Ούγγρος Άγιος Στέφανος είχεν ιδρύσει ξενώνα εις αυτήν. Ότι μοναχός της Μονής επεσκέφθη την Ιερουσαλήμ το 1217, ότι η κυρία είσοδος της Μονής είναι αφιερωμένη εις την Ιερουσαλήμ, ότι τον 16ον αιώνα επί 50 έτη διέκοψε την λειτουργίαν της, λόγω των Τούρκων κατακτητών και έπειτα επαναλειτούργησε και ότι μέχρι σήμερον διατηρεί σχέσεις μετά τη Μονής Dormitio -Κοιμήσεως της Θεοτόκου των Βενεδικτίνων Μοναχών επί του λόφου της Αγίας Σιών, ότι επεσκέφθη εις το παρελθόν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο νυν Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος ως Μητροπολίτης.

Ανταποκρινόμενος ο Μακαριώτατος εξέφρασε την χαράν Αυτού διά την δευτέραν επίσκεψιν Αυτού εις Ουγγαρίαν, διά την ανεξίρθησκον στάσιν της χώρας αυτής, διά την βοήθειαν αυτής προς τους Παλαιστινίους φοιτητάς Χριστιανούς και μη δι’ υποτροφιών, διά την οικονομικήν ενίσχυσιν εις την ανακαίνισιν της στέγης της Βασιλικής της Γεννήσεως της Βηθλεέμ, διά την εκδήλωσιν ενδιαφέροντος και οικονομικήν προσφοράν διά την αποκατάστασιν του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, διά το έργον του Πατριαρχείου εις την υποδοχήν χιλιάδων προσκυνητών ανεξαρτήτως εθνικότητος αυτών, διά το ιεραποστολικόν ενδιαφέρον των αειμνήστων Πατριαρχών Ιεροσολύμων εις Ρωσίαν και Ουκρανίαν, διά το εν Μόσχα Μετόχιον του Παναγίου Τάφου, διά την πρωτοβουλίαν αποναρκοθετήσεως της περιοχής του Ιορδάνου ποταμού και διά την ενθάρρυνσιν των προσκυνηματικών εξορμήσεων εις την Αγίαν Γην, συντελουσών εις την πνευματικήν βοήθειαν των προσκυνητών και εις την ευημερίαν των Χριστιανών της Μέσης Ανατολής και όχι μόνον αυτών, αλλά και των οπαδών όλων των θρησκευμάτων.

Μετά την συζήτησιν ταύτην ηκολούθησε ξενάγησις εις τους χώρους της Μονής, τον ναόν αυτής και την πλουσίαν Βιβλιοθήκην, ανταλλαγή των δώρων και ευχών διά συνάντησιν εις Ιερουσαλήμ και επίσκεψις εις την Έκθεσιν της Μονής.

Το εσπέρας της ημέρας ταύτης ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων συνηντήθη μετά του Καρδιναλίου Σεβασμιωτάτου Dr. Péter Erdö Esztergom.

Eις την συνάντησιν ταύτην εξεφράσθη χαρά επί τη συναντήσει του Μακαριωτάτου μετά του Καρδιναλίου μετά την πρόσφατον συνάντησιν αυτών εις την Αγίαν Γην, εις την Βηθλεέμ και έλαβε χώραν συζήτησις διά το προσφυγικόν πρόβλημα και τας πολιτικάς μεταλλαγάς εις την Μέσην Ανατολήν, διά το ότι αι Εκκλησίαι συνεργάζονται διά την επίλυσιν τούτου, ως συνέβη προσφάτως και εις την εν Ατλάντα συνάντησιν. Ειπώθη επίσης ότι είναι δύσκολον να παραμείνουν οι Χριστιανοί εις μίαν ηφαιστειώδη κατάστασιν, ως εις την Συρίαν, Ιράκ και Λίβανον. Άνευ της παρουσίας των Χριστιανών εις την Μέσην Ανατολήν η κατάστασις θα χειροτερέψη εις την Αγίαν Γην. Η προστασία των Χριστιανών είναι τα Πανάγια Προσκυνήματα. Η Ισραηλινή -Παλαιστινιακή διαμάχη είναι μία άλλη αιτία της εντάσεως ως και αυτή της Γάζης, εν η το Πατριαρχίον διατηρεί τον Τάφον του Αγίου Πορφυρίου και μίαν Κοινότητα αυτού.

Αι εκκλησίαι της Μέσης Ανατολής ενεργοποιούνται διά του Συμβουλίου Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής / Σ.Ε.Μ.Α. Αι Εκκλησίαι διατηρούν την ταυτόττα των Χριστιανών εις την Αγίαν Γην. Εξ Ουγγαρίας επίσης εκπατρίζονται οι νέοι. Η διάβασις των προσφύγων διά της Ουγγαρίας δημιουργεί εις αυτήν προβλήματα. Αναχαιτίζοντες τούτους διά της οικονομικής βοηθείας, δύνανται να παραμείνουν εις τας χώρας αυτών. Ο Χριστός εθυσιάσθη δι’ ημάς και ημείς ως Χριστιανοί έχομεν χρέος να θυσιαστώμεν διά τους πάσχοντας.

Επί τω τέλει της επισκέψεως ταύτης ο Μακαριώτατος προσέφερεν εικόνα της Θεοτόκου Ιεροσολυμιτίσσης και φιλντισένιον σταυρόν εις τον Καρδινάλιον, ο δε Καρδινάλιος προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον Ουγγρικήν γόνδολαν από πορσελάνην. Εις την συνάφειαν ταύτην ο Μακαριώτατος ανεφέρθη επίσης εις την πρωτοβουλίαν του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας να συνεισφέρη οικονομικώς εις το αρξάμενον έργον της αποκαταστάσεως του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.

Διά τούτων έληξε το πρόγραμμα της γ΄ ημέρας επισήμου επισκέψεως του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων εις Ουγγαρίαν.