Μαθητές της Σχολής Αγίας Σιών στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Παρασκευήν, 30ην Αυγούστου/ 12ην Σεπτεμβρίου 2014, επεσκέφθησαν τον Μακαριώτατον Πατέρα ημών και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τρεις νέοι μαθηταί της Πατριαρχικής Σχολής Σιών μετά του πνευματικού της Σχολής Αρχιμανδρίτου π. Κωνσταντίνου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Χοζεβά και του σχολάρχου μοναχού π. Νικολάου Ζέρβη.

Οι τρεις ούτοι μαθηταί, Ιωάννης Μεγγρέλης, Δημήτριος Μπιζίμης και Δανιήλ Φρελ, θα φοιτήσουν εις τας τάξεις της Γ Γυμνασίου & της Α´ Λυκείου.

Οι μαθηταί έλαβον τας ευχάς και την ευλογίαν του Μακαριωτάτου, όστις εκαλωσώρισεν αυτούς, ενουθέτησε διά λόγων παιδαγωγικών και παρέσχεν εις αυτούς Ιεροσολυμιτικάς ευλογιας, ευχόμενος εις τούτους καλήν πρόοδον εις την νέαν σχολικήν χρονιάν.

 Ετικέτες