Κυριακή της Ορθοδοξίας στα Ιεροσόλυμα (φωτο)

Loading...


Την Κυριακήν, 24ην Φεβρουαρίου/ 9ην Μαρτίου 2014, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου, συμφώνως προς την τυπικήν εκκλησιαστικήν διάταξιν και το προσκυνηματικόν καθεστώς η εορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας ως μνήμη της υπό της Εκκλησίας αναστηλώσεως των αγίων εικόνων υπό των ευσεβών αυτοκρατόρων Μιχαήλ και Θεοδώρας μετά τον επί ένα και ήμισυ αιώνα κατ’ αυτών διωγμόν υπό των εικονοκλαστών.

Α’. Αφ’ εσπέρας.

Την 2.00 μ.μ. ώραν ανεγνώσθη η Θ΄ Ώρα εις τον Μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Εκείθεν ηκολούθησεν η Κάθοδος εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως, των κωδώνων κρουομένων.
Άμα τη εισόδω εις τον Ναόν, έλαβε χώραν η προσκύνησις εις την Αγίαν Αποκαθήλωσιν και τον Πανάγιον Τάφον, η Είσοδος εις το Καθολικόν, η κρούσις των σημάντρων και η προσκύνησις εις τον Φρικτόν Γολγοθάν υπό των Αρχιερέων και των Συνοδικών και το Θυμίαμα εις τα προσκυνήματα υπό των διακόνων.

Τούτου γινομένου ήρξατο ο Εσπερινός  διά του «Ευλογητός», προεξάρχοντος και αναγιγνώσκοντος τον Προοιμιακόν, του Πατριαρχικού Επιτρόπου Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, συμπροσευχομένων των Αρχιερέων εις το Ιερόν Βήμα και  ενδεδυμένων των Αγιοταφιτών Αρχιμανδριτών και διακόνων διά την Μεγάλην Είσοδον και την Αρτοκλασίαν, του Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου, ψάλλοντος μετά της χορωδίας εκ των μαθητών της Πατριαρχικής Σχολής και άλλων,  και πολλών πιστών, εντοπίων και προσκυνητών εν κατανύξει προσευχομένων.

  Μετά την λήξιν του Εσπερινού, έλαβε χώραν η άνοδος εις τα Πατριαρχεία, των κωδώνων κρουομένων.

Β.’ Ανήμερα της εορτής.

Την 7.00 π.μ. της Κυριακής, 24ης Φεβρουαρίου/9ης Μαρτίου 2014, Κυριακήν της Ορθοδοξίας, κατήλθεν η Αγιοταφιτική συνοδεία εκ του Κεντρικού Μοναστηρίου διά της Χριστιανικής οδού, των κωδώνων κρουομένων, εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως.

Άμα τη εισόδω εις τον Ναόν, έλαβε χώραν η προσκύνησις εις την Αγίαν Αποκαθήλωσιν και εις τον Άγιον Τάφον και η είσοδος εις το Καθολικόν.

Ενταύθα, καθ’ ην ώραν εκρούοντο τα σήμαντρα, ενεδύθησαν οι Αρχιερείς και οι Ιερείς τας Αρχιερατικάς και Ιερατικάς αυτών στολάς, μεθ’ ο διά του  «Ευλογημένη» ήρξατο η  θεία Λειτουργία εις το Καθολικόν, προεξάρχοντος του Πατριαρχικού Επιτρόπου Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και συλλειτουργούντων αυτώ των Αγιοταφιτών Αρχιερέων, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου και Λύδδης κ. Δημητρίου, Αγιοταφιτών ιερομονάχων και παρεπιδημούντων ιερομονάχων και πρεσβυτέρων εξ άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών Πρεσβυτέρων και ιεροδιακόνων, τη παρουσία της αντιπροσώπου του  Γενικού Προξενείου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Ασπασίας Μήτση υ και τη συμπροσευχή πολλού λαού εξ Ιεροσολύμων, αλλά και προσκυνητών εξ Ορθοδόξων χωρών.

Της  θείας Λειτουργίας εν κατανύξει και κατά τάξιν τελεσθείσης και απολυθείσης, ήρξατο από του σολέως του Καθολικού η λιτανεία των Αρχιερέων και των ιερέων κρατούντων ανά χείρας τας Αγίας Εικόνας, τρις πέριξ του Κουβουκλίου του Αγίου Τάφου και ανά τα προσκυνήματα, ήτοι Αγίαν Αποκαθήλωσιν, παρεκκλήσιον του Αδάμ, Ακανθίνου Στεφάνου, Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου, Αγίου Λογγίνου, Κλαπών, Μη μου άπτου και κατέληξεν έναντι του Αγίου Κουβουκλίου.

Ενταύθα ανεγνώσθη η ευαγγελική περικοπή και τα «αιωνία η μνήμη» των υπερασπιζομένων τας Αγίας Εικόνας και τα «αναθέματα» των διαβαλλόντων ταύτας.

Ευθύς αμέσως εψάλη το «Τις Θεός μέγας» και ηκολούθησεν η είσοδος εις το Καθολικόν. Μετά την διανομήν του αντιδώρου η Αρχιερατική Συνοδεία υπό τον Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιον ανήλθον εις τα Πατριαρχεία.

Η ιερά ακολουθία αύτη μετεδόθη εις απευθείας μετάδοσιν εκ του ραδιοφωνικού σταθμού του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

alt

alt

altΕτικέτες