Ιεροσόλυμα: Λαμπρός εορτασμός για τα εισόδια της Θεοτόκου (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Λαμπρός ο εορτασμός των εισοδίων της Θεοτόκου στους Αγίους Τόπους… Αναλυτικά: 

Την Παρασκευήν, 21ην Νοεμβρίου/ 4 ην Δεκεμβρίου 2015, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, ήτοι η είσοδος αυτής εις τα Άγια των Αγίων, ένθα παρέμεινε τρεφομένη υπό των αγγέλων και προετοιμαζομένη διά το μέγα εις αυτήν Μυστήριον της εκ Πνεύματος Αγίου ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου.

Α. Εις τον Ναόν της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος.

Επί τη εορτή ταύτη εχοροστάτησε εις τον Ιερόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εις τον Όρθρον και την Θ. Λειτουργίαν, φορών τον μανδύαν και κρατών την ποιμαντορικήν ράβδον και ανοίγων τας Καταβασίας των Χριστουγέννων «Χριστός Γεννάται δοξάσατε», συμπροσευχομένων Αυτώ των Αγιοταφιτών Αρχιερέων Ιερομονάχων και μοναχών.

 Β. Εις Ιεράν Μονήν της Μεγάλης Παναγίας.

Εις την Ιεράν ταύτην Μονήν συνεχομένην νοτίως τω Πατριαρχείω κατώκησαν από του έτους 516 μ. Χ. επί των ημερών του αειμνήστου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ηλία, ελθόντες εκ του λόφου της Σιών, ένθα κατώκουν το πρώτον οι Αγιοταφίται Πατέρες.

Σήμερον η Μονή αύτη είναι γυναικεία Μονή του Πατριαρχείου, αριθμούσα περί τας 20 μοναχάς. Εις ταύτην την Μονήν προεξήρξε του Εσπερινού αφ᾽ εσπέρας και της θ. Λειτουργίας ανήμερα της εορτής ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αβήλων κ. Δωρόθεος, συλλειτουργούντων αυτώ του εφημερίου της Ιεράς Μονής Ιερομονάχου Μακαρίου, ηγουμένου της Μονής του αγίου Νικοδήμου ή «της Φακής», του ηγουμένου της Μονής των Ποιμένων/ Μπετσαχούρ Αρχιμανδρίτου π. Ιγνατίου και άλλων Ιερομονάχων Αγιοταφιτών και του διακόνου π. Μάρκου, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου ελληνιστί, αραβιστί, ρωσιστί και ρουμανιστί και προσευχομένου ευσεβούς εκκλησιάσματος εκ των μοναζουσών της Μονής και μοναζουσών άλλων Ιερών Μονών, Ελλήνων της Παροικίας, Αραβοφώνων εντοπίων και προσκυνητών εξ Ελλάδος, Ρωσίας και Ρουμανίας.

Διαρκούσης της θ. Λειτουργίας ήλθεν εις την Ιεράν Μονήν μετά Πατέρων Αγιοταφιτών ο Μακαριώτατος διά προσκύνησιν και επήνεσε διά τας σημαντικάς δομικάς και άλλας ανακαινίσεις του Ιερού Ναού την καθηγουμένην οσιωτάτην μοναχήν Μελάνην, ήτις και εδεξιώθη Αυτόν φιλοφρόνως εν συνεχεία εις το ηγουμενείον.

 

 

 Ετικέτες