Η 2η μέρα της επίσκεψης του Πατρ. Ιεροσολύμων στην Ουγγαρία

Loading...


Την μεσημβρίαν της Τρίτης, 11ης /24ης Μαΐου 2016, έλαβε χώραν η επίσκεψις του Πατριάρχου Ιεροσολύμων εις το Κοινοβούλιον της Ουγγαρίας.

Το Ουγγρικόν Κοινοβούλιον στεγάζεται εις εν κτίριον του 19ου αιώνος θαυμασίας αρχιτεκτονικής τέχνης εξωτερικώς και εσωτερικώς, παραδοσιακόν πολιτιστικόν κόσμημα της πόλεως της Βουδαπέστης. Εις τα διάφορα τμήματα αυτού εμφαίνονται διά της αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής τέχνης αι περίοδοι της ιστορίας της Ουγγαρίας, πτυχαί της πολιτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και γεωργικής αγροτικής και πολεμικής ζωής αυτής.

Εντός του κτιρίου τούτου υπάρχει η ημικυκλική αίθουσα συνεδριάσεων της Ουγγρικής Βουλής, με τα έδρανα των Βουλευτών των κομμάτων της Δεξιάς και της Αριστεράς, εφωδιασμένα καταλλήλως με όλα τα σύγχρονα διαδικτυακά μέσα διά τας κοινοβουλευτικάς συνεδρίας.

Άμα τη εισόδω εις το κτίριον του Κοινοβουλίου εζητήθη συνέντευξις από κρατικού τηλεοπτικού δικτύου από τον Μακαριώτατον, ο Οποίος ερωτώμενος απήντησε ως εξής: Ερχόμεθα προσκεκλημένοι υπό της Κυβερνήσεως της Ουγγαρίας διά δευτέραν φοράν μετά το 2012, διά να μεταφέρωμεν εις τον Ουγγρικόν λαόν το ελπιδοφόρον αναστάσιμον μήνυμα της Ιερουσαλήμ.

Εχθές έλαβε χώραν η συνάντησις Ημών μετά του εκλεκτού αντιπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστροουγγαρίας κ. Αρσενίου και των μελών της εν Βουδαπέστη Ελληνικής Κοινότητος. Σήμερον έχομεν την τιμήν να συναντώμεθα μετά του Αναπληρωτού Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας κ. Zsolt Semjén, αναπληρούντος τον κ. Vicktor Orban, Πρωθυπουργόν της Ουγγαρίας, λόγω ασθενείας αυτού, προς τον οποίον ευχόμεθα ταχείαν ανάρρωσιν τη χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου.

Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων παρέμεινε διά μέσου των αιώνων εις την Αγίαν Γην, μάρτυς του σταυρού και της αναστάσεως του ενανθρωπήσαντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η αγία πόλις των Ιεροσολύμων τυγχάνει σήμερον το μήλον της έριδος, δύναται όμως να αποβή η κλείς της επιλύσεως του πολιτικού προβλήματος αυτής, αν γίνη σεβαστή η αγιότης αυτής, η ιερά αυτής ιστορία και διά τας τρεις θρησκείας.

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων αναγνωρίζεται ως η αυτόχθων τοπική Εκκλησία υπό των τριών τοπικών Κυβερνήσεων Ισραήλ, Ιορδανίας και Παλαιστινιακής Αυτονομίας.
Συνιστώμεν την ανταλλαγήν προσκυνηματικών επισκέψεων χάριν της πνευματικής ενισχύσεως των προσκυνητών και χάριν της ειρήνης της Αγίας Γης και της οικονομικής ευημερίας των κατοίκων αυτής εκ των επισκέψεων τούτων.

Ευθύς μετά την συνέντευξιν έλαβε χώραν η ξενάγησις της Πατριαρχικής Συνοδείας υπό ειδήμονος ξεναγού εις τα διάφορα τμήματα του Κοινοβουλίου, αξιοθαυμάστου τέχνης. Άξιον μνήμης μεταξύ άλλων η μνημονευθείσα ήδη αίθουσα συνεδριάσεων των βουλευτών, το εστιατόριον αυτής μετά παμμεγέθους τάπητος χειροποιήτου, θαυμασίας τέχνης και μετά ζωγραφικών σκηνών αλιείας και κυνηγίου του Ουγγρικού λαού. Εις το κέντρον του Κοινοβουλίου φυλάσσεται εις ειδικήν θήκην το άγιον στέμμα (holy crown), διά το οποίον η Ουγγρική παράδοσις διασώζει ότι είναι του Μεγάλου Κωνσταντίνου και ότι παρεδόθη υπό του Πάπα Σιλβέστρου εις τον πρώτον Ούγρον Χριστιανόν βασιλέα, Άγιον Στέφανον, βαπτισθέντα και βαπτίσαντα και την Ουγγρικήν φυλήν, άγιον της κοινής αδιαιρέτου Εκκλησίας των δέκα πρώτων αιώνων.

Μετά την ξενάγησιν έλαβε χώραν η συνάντησις του Μακαριωτάτου μετά του Αναπληρωτού Πρωθυπουργού της χώρας κ. Zsolt Semjén. Κατά την συνάντησιν ταύτην διημείφθησαν τα εξής σημαντικά. Ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός εξέφρασε την τιμήν και την χαράν επί τη δευτέρα επισκέψει του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Θεοφίλου εις Ουγγαρίαν εις μίαν χρονικήν συγκυρίαν, ευθύς μετά την σύναψιν ειδικής συμφωνίας της Ουγγαρίας μετά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πρώτης Ορθοδόξου Εκκλησίας εχούσης ρόλου συντονιστικού μεταξύ των άλλων Εκκλησιών εις Ουγγαρίαν, Ρωσικής, Ρουμανικής, Σερβικής και Βουλγαρικής ενεργοποιημένου διά του επισήμου αντιπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστροουγγαρίας κ. Αρσενίου.

Απαντών ο Μακαριώτατος, ιδιαιτέρως υπεγράμμισε τον ρόλον συνδιαλλαγής και ειρήνης, τον οποίον δύναται να διαδραματίση η Ιερουσαλήμ εις την επίλυσιν του Παλαιστινιακού Προβλήματος αυτής, εάν θεωρήται υπό των πολιτικών ηγετών υπό το πρίσμα της Ιεράς αυτής ιστορίας.

Επί τη ευκαιρία της επισκέψεως ταύτης, ο Μακαριώτατος προσέφερεν εικόνα της Θεοτόκου Ιεροσολυμιτίσσης προς τον Αναπληρωτήν Πρωθυπουργόν κ. Zsolt Semjén και εικόνα προς επίδοσιν εις τον ασθενούντα Πρωθυπουργόν κ. Vicktor Urban διά ταχείαν ανάρρωσιν αυτού τη βοηθεία της Θεοτόκου.
Ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον αντίγραφον Ουγγρικού νομίσματος του 12ου αιώνος.

Ακολούθως ο κ. Zsolt Semjén τη παρουσία πάντοτε του Πρέσβεως της Ουγγαρίας εις Ραμάλλαν κ. Geza Mihailyi και παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών της Ουγγαρίας παρέθεσεν εις τον χώρον του Κοινοβουλίου γεύμα εις την Πατριαρχικήν Συνοδείαν και τον Εκπρόσωπον του Οικουμενικού Πατριαρχείου Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Αρσένιον.

Διαρκούντος του γεύματος τούτου έλαβε χώραν ενδιαφέρουσα συζήτησις περί των Εκκλησιών της Αγίας Γης και της Μέσης Ανατολής και περί της ανάγκης ενισχύσεως των Χριστιανικών ποιμνίων αυτής υπό των Ευρωπαικών κρατών. Ο κ. Zsolt Semjén ωμίλησεν επίσης περί της στάσεως της χώρας αυτού εις το προσφυγικόν πρόβλημα ως και περί των δεινοπαθημάτων του Ουγγρικού λαού παρά των κατακτητών αυτού εις διαφόρους περιόδους της ιστορίας αυτού.
Μετά την μεσημβρινήν ανάπαυσιν, το απόγευμα, έλαβε χώραν Δοξολογία εις το εν Βουδαπέστη παρεκκλήσιον του Πατριαρχείου της Σερβίας, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου, παρουσία του Μητροπολίτου Σιλουανού, εκπροσώπου του Πατριαρχείου της Σερβίας, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λουκιανού εκπροσώπου του Πατριαρχείου Ρουμανίας, παρουσία εκπροσώπου του Πατριαρχείου της Μόσχας, ενός ιερέως. Εις την Δοξολογίαν ταύτην ο Μακαριώτατος προσεφώνησε διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού αγγλιστί, ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/en/2016/05/24/239 29

Μετά την Δοξολογίαν έλαβε χώραν ξενάγησις εις το Μουσείον Εκκλησιαστικής Τέχνης του ναού τούτου. Ακολούθως έλαβε χώραν δεξίωσις, διαρκούσης της οποίας ο Μακαριώτατος ανέπτυξε το έργον των Ορθοδόξων Εκκλησιών εις Ουγγαρίαν υπό τον συντονισμόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την καθοδήγησιν και την υποστήριξιν του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, προς Ον είχεν εκφράση την βαθυτάτην Αυτού εκτίμησιν ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός κ. Zsolt Semjén.

Ερωτηθείς ο Μακαριώτατος ωμίλησε και περί του έργου της προγραμματισθείσης να συνέλθη εις Κρήτην Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας ως σημαντικού γεγονότος μαρτυρίας της ενώσεως των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Διά τούτων έληξε το πρόγραμμα της β’ ημέρας της επισήμου επισκέψεως του Πατριάρχου Ιεροσολύμων εις Ουγγαρίαν.