Η Κυριακή του Θωμά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Κυριακήν του Θωμά, 14ην/27ην Απριλίου 2014, εωρτάσθη το γεγονός της ψηλαφήσεως του αναστάντος Κυρίου υπό του μαθητού Αυτού Θωμά, του λεγομένου Διδύμου, εις το Πατριαρχείον ως Παρρησία εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως.

Α’. Εις τον Εσπερινόν.

Αφ’ εσπέρας του Σαββάτου, συμφώνως προς την κρατούσαν τάξιν εις το Πατριαρχείον, ανεγνώσθη η τελευταία αυτού του έτους αναστάσιμος Θ΄ Ώρα εις τον Μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μεθ’ ο έλαβε χώραν η κάθοδος εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως, η προσκύνησις εις την Αγίαν Αποκαθήλωσιν και τον Πανάγιον Τάφον, η προσκύνησις εις τον Γολγοθάν, η κρούσις των σημάντρων και το Θυμίαμα.

Ο Εσπερινός ετελέσθη μετά Ανοιξανταρίων, Μεγάλης Εισόδου και Αρτοκλασίας προεξάρχοντος του Πατριαρχικού Επιτρόπου Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, των Αρχιερέων του Πατριαρχείου εντός του Ιερού Βήματος συμπροσευχομένων, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου μετά της χορωδίας εκ μαθητών της Πατριαρχικής Σχολής και μετέχοντος εν ευλαβεία ικανού αριθμού Ελλήνων και Ρώσων προσκυνητών.

Τού Εσπερινού απολυθέντος εγένετο επίσημος άνοδος, των κωδώνων κρουομένων, εις την Αγιοταφιτικην Αδελφότητα.

Β’. Εις την Θείαν Λειτουργίαν.

Την Κυριακήν του Θωμά, την πρωίαν 7.30ην π.μ (8.30ην π.μ. θερινήν) έλαβε χώραν η κάθοδος της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως, η προσκύνησις εις την Αγίαν Αποκαθήλωσιν και τον Πανάγιον Τάφον και η είσοδος εις το Καθολικόν.

Ενταύθα μετά τον «καιρόν» και την ένδυσιν των Αρχιερέων και των Ιερομονάχων ,ήρχισεν η θ. Λειτουργία εις τον Πανάγιον Τάφον, προεξάρχοντος του Πατριαρχικού Επιτρόπου Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και συλλειτουργούντων αυτώ Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και Ιεροδιακόνων, μετεχόντων εν ευλαβεία προσκυνητών εξ Ελλάδος, Κύπρου, Ρωσίας και Ρουμανίας, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου ελληνιστί, ρωσιστί, ρουμανιστί και αραβιστί.

Της θ. Λειτουργίας απολυθείσης υπό τον Πατριαρχικόν Επίτροπον, μετά την προσκύνησιν του Τιμίου Σταυρού, η Αφιοταφιτική Συνοδεία υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου ανήλθεν εις τα Πατριαρχεία, ένθα ο Πανιερώτατος ωμίλησε περί της ημέρας της Κυριακής του Θωμά ή του Αντίπασχα και ηκολούθησεν ο αδελφικός ασπασμός και εόρτιοι ευχαί.

holly2.jpg
holly3.jpg
holly4.jpg
holly5.jpg