Η επίσκεψη της χορωδίας του μουσικού σχολείου Αλίμου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (φωτο)

Loading...


Την πρωίαν της Παρασκευής, 22ης Μαρτίου/4ης Απριλίου 2014, η χορωδία του Μουσικού Σχολείου Αλίμου υπό τον Διευθυντήν αυτού κ. Κωνσταντίνον Πουήν και την μουσικήν καθοδήγησιν της μουσικού καθηγητρίας κ. Ιωάννας Αγγέλου, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Την αντιπροσωπευτικήν ταύτην χορωδίαν του σχολείου Αλίμου εδέχθη ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών και εκαλοσώρισεν τους μαθητάς ως αγγέλους ειρήνης εις την Αγίαν Γην, καθ’ ότι διά της μουσικής ο άνθρωπος ειρηνεύει μετά του Θεού και των συνανθρώπων του, ανέπτυξεν δε αυτοίς το θρησκευτικόν, ειρηνευτικόν και πολιτιστικόν έργον του Πατριαρχείου εις την Αγίαν Γην και επήνεσε την πρωτοβουλίαν ταύτην, προσκυνηματικήν και μουσικήν, και εξεδήλωσε ενδιαφέρον διά την συνέχισιν αυτής, διά συνεργασίας της χορωδίας μετά χορωδιών του Πατριαρχείου και διά μαθητών του Σχολείου Αλίμου επιθυμούντων ενδεχομένως να φοιτήσουν εις την Ιερατικήν Σχολήν του Πατριαρχείου.

Εν συνεχεία των λόγων του Μακαριωτάτου, η χορωδία έψαλλε τους ύμνους «Χριστός Ανέστη», «Χαίρε Σιών Αγία» και τον Πατριαρχικόν Πολυχρονισμόν.

Ευθύς εν συνεχεία ο Μακαριώτατος επέδωσε εις τους καθηγητάς και τους μαθητάς Αγιοταφιτικάς Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας και ηυχήθη αυτοίς καλήν συνέχειαν και τελείωσιν της προσκυνηματικής αυτών θεωρίας και καλήν επιτυχίαν εις τα μαθήματα αυτών.

 
al.jpg
 
ko1.jpg
ko2.jpg