Η εορτή των Αγίων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου στους Αγίους Τόπους (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Κυριακήν, 29ην Ιουνίου / 12ην Ιουλίου 2015, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη των Αγίων ενδόξων και πανευφήμων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου εις την επ’ ονόματι αυτών Ιεράν Μονήν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν, εις την βόρειον δυτικήν όχθην της Τιβεριάδος θαλάσσης.

Ο περικαλλής ούτος Ναός ευρίσκεται εις γην του Πατριαρχείου, έχων αρχαιότητας εκ της εποχής του Κυρίου, ως έδειξαν αι διεξαχθείσαι ανασκαφαί, και ανηγέρθη το πρώτον το 1933 υπό του αοιδίμου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Δαμιανού, συνετηρήθη δε και ηγιογραφήθη υπό του νυν ηγουμένου μοναχού Ειρηνάρχου διά θαυμασίας βυζαντινής αγιογραφίας και αποτελεί εν των αξιοθεάτων της περιοχής, προκαλών τον θαυμασμόν των περιηγητών και των προσκυνητών.

Εις τον Ιερόν Ναόν τούτον προεξήρξε της Θείας Λειτουργίας η Α.Θ.Μακαριότης ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αυτώ του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιόππης κ. Δαμασκηνού και του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, ηγουμένων των ομόρων Μονών της περιοχής, Αραβοφώνων Πρεσβυτέρων και του Αρχιδιακόνου Ευλογίου, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμ. Αριστοβούλου, ελληνιστί, ρωσιστί και αραβιστί και μετέχοντος ευσεβούς εκκλησιάσματος Ελληνορθοδόξων Αραβοφώνων των ενοριών του Πατριαρχείου εις τας περιοχάς της Γαλιλαίας και της Άκκρης και προσκυνητών εξ Ελλάδος και Ρωσίας, προσευχομένων εν ευλαβεία και κατανύξει.Ετικέτες