Η εορτή του Αγίου Πνεύματος στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Εορτάστηκε με κάθε επισημότητα η εορτή του Αγίου Πνεύματος στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στη Σιών στο κτίριο της Πατριαρχικής Σχολής στον ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, προεξάρχοντος  του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αβήλων κ. Δωροθέου, συλλειτουργούντων Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και Ιεροδιακόνων.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:

Την Δευτέραν, 27ην Μαίου/ 9ην Ιουνίου 2014, εωρτάσθη ιδιαιτέρως το γεγονός της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος, ως του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, επί τους αγίους μαθητάς και αποστόλους, συνηγμένους όντας εις το Υπερώον, το οποίον μαρτυρείται υπό της Εκκλησίας, κείμενον επί του λόφου της Αγίας Σιών.

Εις τον τόπον τούτον και εις το Υπερώον τούτο, το του Μυστικού Δείπνου ωσαύτως, εδέχθησαν οι απόστολοι κατά την υπόσχεσιν του Κυρίου την έκχυσιν και τον φωτισμόν του Παρακλήτου και φωτιστικού Αγίου Πνεύματος και εφωτίσθη και ενισχύθη η διάνοια αυτών εις την επίγνωσιν του θείου προσώπου του ενανθρωπήσαντος, σταυρωθέντος, αναστάντος και εις ουρανούς αναληφθέντος Κυρίου Ιησού Χριστού, ώστε να κηρύξουν Αυτόν και σαγηνεύσουν άπασαν την Οικουμένην.

Διά το γεγονός τούτο ετελέσθη αφ’ εσπέρας Εσπερινός εις το παρεκκλήσιον, το ον εις το εν Σιών κοιμητήριον επί των ερειπίων βυζαντινής Εκκλησίας, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αβήλων κ. Δωροθέου, συλλειτουργούντων αυτώ Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και Ιεροδιακόνων και μετέχοντος εν ευλαβεία ικανού αριθμού προσκυνητών.

Την πρωίαν της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, ετελέσθη η θεία Λειτουργία εις τον επί της Σιών και εις το κτίριον της Πατριαρχικής Σχολής ιερόν Ναόν της Αγίας Τριάδος, προεξάρχοντος και πάλιν του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αβήλων κ. Δωροθέου, συλλειτουργούντων Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και Ιεροδιακόνων, ψαλλούσης της χορωδίας της Πατριαρχικής Σχολής υπό τον Πρωτοψάλτην του μοναστηριακού Ναού του Πατριαρχείου των Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αρχιμανδρίτην π. Ευσέβιον και συμμετεχόντων πολλών ευλαβών προσκυνητών.

Μετά την απόλυσιν της θείας Λειτουργίας ήρξατο από του Ναού η λιτανεία διά της αναγνώσεως των ευχών της γονυκλισίας, μιάς εις τον Ναόν, μιάς εις το υπαίθριον και υπόγειον παρεκκλήσιον-κατακόμβην και μιάς εις το Υπερώον αυτό, αφ’ ου η Ιερατική συνοδεία διήλθε διά του προσκυνήματος του τάφου του Δαυίδ και ανέπεμψεν ενώπιον αυτού δέησιν.

Άμα τη αναγνώσει της ευχής εις το Υπερώον, η πομπή επέστρεψεν εις τον Ιερόν Ναόν, αφ’ ου προ της νοτίου πύλης του Κοιμητηρίου ανεπέμφθη δέησις υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων, ων ιδιαιτέρα γίγνεται μνεία εις τας ευχάς της γονυκλισίας.

Απολυθείσης της λιτανείας, η Αρχιερατική συνοδεία ανήλθεν από του ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος εις την αίθουσαν της Σχολής, ένθα εδέχθη φιλόφρονα δεξίωσιν.

Κατά την αυτήν ημέραν το γεγονός της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος εωρτάσθη πανηγυρικώς εις τον εν Ιεροσολύμοις ιερόν Ναόν της Αγίας Τριάδος της Ρωσικής Εκκλησιαστικής Αποστολής (MISSIA), προεξάρχοντος παρά του Πατριαρχείου του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, και συλλειτουργούντων αυτώ Αγιοταφιτών ιερομονάχων και του Αναπληρωτού Προισταμένου της MISSIA Αρχιμανδρίτου π. Θεοφάνους, ψαλλουσών των μοναζουσών της Ιεράς Μονής Ορεινής-Γκόρνια και μετεχόντος πολλού πιστού λαού ρωσωφώνων, αραβοφώνων και ελληνοφώνων.

Εις το Κοινωνικόν της θείας Λειτουργίας ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος ανέγνωσε προσφώνησιν της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου έχουσαν ως έπεται ελληνιστί:

Πανοσιολογιώτατε Αρχιμανδρίτα κύριε Θεόφανες, εκπρόσωπε της Α.Θ.Μ. του Πατριάρχου Μόσχας και πασών των Ρωσσιών, και λίαν Ημίν αγαπητού αδελφού κ.κ. Κυρίλλου, εις Ιεροσόλυμα,
Ευλαβείς προσκυνηταί και ευσεβείς Χριστιανοί,

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί.

«Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δεί προσκυνείν» (Ιωάν. 4, 24), είπεν ο Κύριος.

Το θείον και πανάγιον τούτο Πνεύμα, το εν είδει πυρίνων γλωσσών ουρανόθεν καταπεμφθέν επί τους αγίους μαθητάς και Αποστόλους, εορτάζει μετ’ ευφροσύνης και αγαλλιάσεως η αγία του Χριστού ημών Εκκλησία, εν τω φερωνύμω τούτω Ναώ της εν Ιεροσολύμοις εκκλησιαστικής και πνευματικής Αποστολής της Ρωσσίας.

Η εορτή της αγίας Πεντηκοστής, δηλονότι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, του Πνεύματος του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επί τους θεμελίους λίθους της Εκκλησίας, τους μαθητάς και Αποστόλους Αυτού, ενέχει ιδιαιτέραν σημασίαν διά την Οικουμενικήν Ορθοδοξίαν.

Καί τούτο, διότι το ομοούσιον και ομόθρονον τω Πατρί και τω Υιώ Παράκλητον και Άγιον Πνεύμα, «Πάντα χορηγεί· βρύει προφητείας, ιερέας τελειοί, αγραμμάτους σοφίαν εδίδαξεν, αλιείς θεολόγους ανέδειξεν, όλον συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας», ως λέγει και ο μελωδός.

Η υπό του Αγίου Πνεύματος συγκρότησις του θεσμού της Εκκλησίας συνιστά την ενότητα και το αδιαίρετον του σώματος του Σωτήρος ημών Χριστού, τουτέστιν της Μιάς Αγίας Καθολικής και Αποστολικής των Ορθοδόξων Εκκλησίας, ένθα ενεργείται η εν Χριστώ συμφωνία προς σωτηρίαν των ψυχών των πιστών μελών αυτού (του Χριστού).

Κοινωνοί γεγονότες και ημείς της ενότητος και της εν Χριστώ συμφωνίας του Αγίου Πνεύματος, σήμερον εν τω ευχαριστιακώ κυριακώ Δείπνω, δόξαν και ευχαριστίαν αναπέμπομεν τω αγίω Τριαδικώ Θεώ επί τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, του επιδημήσαντος εν τω κόσμω.

Ευχόμεθα όπως Κύριος ο Θεός, ο το ομοούσιον και ομοδύναμον και ομόδοξον και συναίδιον Πνεύμα καταπέμψας επί τους αγίους μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, ταίς πρεσβείαις της παναχράντου και παναμώμου αγίας αυτού Μητρός και των αγίων πνευματοφόρων Αποστόλων και πάντων των αγίων, ελεήσαι ημάς και ειρηνεύσαι τον χριστεπώνυμον λαόν αυτού εν Ουκρανία και τω κόσμώ άπαντι.

Παρακαλώ δεχθήτε την ιεράν ταύτην εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμιτίσσης εις ένδειξιν του εν αγίω Πνεύματι δεσμού, αγάπης και ειρήνης μεταξύ των αγίων αδελφών ημών Εκκλησιών· Αμήν.

και προσέφερεν εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμιτίσσης διά τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Μόσχας κ. Κύριλλον.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν ο Αναπληρωτής Προιστάμενος της MISSIA Αρχιμανδρίτης π. Θεοφάνης παρέθεσε τράπεζαν τη Αρχιερατική συνοδεία και άλλοις πολλοίς.tilegrafima.gr