Η Εορτή της Αναλήψεως στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Με τη δέουσα κατάνυξη εορτάστηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η Δεσποτική Εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την Πέμπτην, 27ην Μαΐου /9ην Ιουνίου 2016, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου συμφώνως προς την τυπικήν αυτού διάταξιν και το προσκυνηματικόν καθεστώς επί του Όρους των Ελαιών η Δεσποτική εορτή της εις ουρανούς Αναλήψεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Κατά την εορτήν ταύτην εωρτάσθη εν χαρμολύπη το γεγονός ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, τεσσαράκοντα ημέρας μετά την Ανάστασιν Αυτού και μετά πολλάς εμφανείας Αυτού, ανελήφθη εις τους ουρανούς, των μαθητών Αυτού βλεπόντων Αυτόν επαιρόμενον και εκάθισεν εις ουρανούς εκ δεξιών του Πατρός, φέρων μεθ’ Εαυτού την κατά την Ενανθρώπησιν προσληφθείσαν ανθρωπίνην φύσιν ημών.

Το γεγονός της Αναλήψεως εωρτάσθη επί του τόπου, εν ω συνέβη, ήτοι επί της κορυφής του Όρους των Ελαιών προς Βηθφαγήν.

Ενταύθα αφ’ εσπέρας, την παραμονήν της εορτής, έλαβε χώραν ο Εσπερινός μετά τον τελεσθέντα Αγιασμόν επί της υπαθρίου και εκτεθειμένης Αγίας Τραπέζης, πλησίον του τεμένους, εν ω και το αποτύπωμα του πόδός του αναληφθέντος Κυρίου επί πέτρας και μετά την ανάγνωσιν της Θ’ Ώρας του Πάσχα, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και συλλειτουργούντων αυτώ των Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, ων πρώτος ο Γέρων Καμαράσης Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος και οι Αρχιμανδρίται Επιφάνιος, Κλαύδιος, Παρθένιος, Στέφανος, Σέργιος Τελεταρχούντος του π. Βαρθολομαίου και των Αραβοφώνων ιερέων του καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου, ψάλλοντος του Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου ελληνιστί δεξιά και του κ. Γεώργιος Κάμαρ αραβιστί αριστερά και μετεχόντων εν προσευχή μελών του εν Ιεροσολύμοις Αραβοφώνου ποιμνίου και μοναχών και προσκυνητών.

Μετά μικράν διακοπήν από του Εσπερινού, έλαβε χώραν λιτανεία από του Προσκυνήματος έως της Ιεράς Μονής των Γαλιλαίων Ανδρών. Ενταύθα ανεγνώσθη η περικοπή του Α’ Εωθινού Ευαγγελίου υπό του προεξάρχοντος Αρχιερέως και ο Μακαριώτατος ηυλόγησε τα μέλη της λιτανείας. Μετά τούτο η λιτανεία επέστρεψεν εις το προσκύνημα, ένθα ανεγνώσθη το υπόλοιπον του Μεγάλου Αποδείπνου και διά τούτων έληξε ο Εσπερινός της εορτής της Αναλήψεως.

Την πρωΐαν της κυριωνύμου εορτής έλαβε χώραν επί του αυτού τόπου της Αναλήψεως η θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος το ύΣεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και συλλετουργούντων αυτώ Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, ων προεξήρξεν ο Γέρων Καμαράσης Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, Αραβοφώνων Πρεσβυτέρων και Ιερέων παρεπιδημούντων εξ Ορθοδόξων Εκκλησιών, ψάλλοντος του Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου μετά των μαθητών της Πατριαρχικής Σχολής Σιών ελληνιστί δεξιά και του κ. Γεωργίου Κάμαρ μετά της χορωδίας του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου αραβιστί αριστερά και μετέχοντος πλήθους προσκυνητών εκ Γαλιλαίας, εξ Ελλάδος, Ρωσίας, Ουκρανίας και Ρουμανίας.

Διαρκούσης της θ. Λειτουργίας προσήλθεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου κατά το έθος και προσεκύνησε, εν συνεχεία δε επεσκέφθη τον πλησίον του τεμένους έχοντα την κατοικίαν αυτού ιμάμην.

Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος επεσκέφθη την έναντι του προσκυνήματος Ιεράν Μονήν της Αναλήψεως, ης προΐσταται ο Επιστάτης και ανακαινιστής μοναχός Αχίλλιος, την πλησιόχωρον Μονήν της Αναλήψεως της Ρωσικής Εκκλησίας ωσαύτως και την Ιεράν Μονήν των Γαλιλαίων Ανδρών, ης προΐσταται και ην ανακαινίζει ο Αρχιμανδρίτης Άνθιμος.

Διά τούτων έληξεν η μεγάλη αύτη Δεσποτική εορτή και Θεοφάνεια εις το Προσκύνημα του τόπου της Αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το αναβρύζον τα ύδατα της θείας Χάριτος. Κατά την εορτήν εγένετο φανερά και πάλιν η δυνατότης του ανθρώπου να ομοιωθή τω Θεώ και να θεωθή εν Αυτώ.