Η Ακολουθία του Νιπτήρος στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την πρωίαν της Μεγάλης Πέμπτης, 4ης/17ης Απριλίου 2014, μετά την θείαν Λειτουργίαν του Μεγάλου Βασιλείου εις τον Καθεδρικόν Ναόν του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ετελέσθη εις την Αγίαν Αυλήν του Ναού της Αναστάσεως η ακολουθία του Ιερού Νιπτήρος.

Κατ’ αυτήν, συμφώνως προς την Ιεροσολυμιτικήν τάξιν, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, επί ευτρεπισμένης εξέδρας, ένιψε τους πόδας δώδεκα Ιερομονάχων και Πρεσβυτέρων εις ανάμνησιν του Ευαγγελικού γεγονότος, ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ένιψε τους πόδας των μαθητών Αυτού, ζωσθείς το λέντιον, δίδων αυτοίς και ημίν υπογραμμόν αληθούς και εσχάτης ταπεινώσεως.

Την κατανυκτικήν, μοναδικήν δε διά την Εκκλησίαν Ιεροσολύμων τελετήν ταύτην, παρηκολούθησαν μετά πολλού ενδιαφέροντος, προσοχής και ευλαβείας χιλιάδες τινές προσκυνητών, στεκόμενοι εις την αυλήν, ανελθόντες εις τους εξώστας του ιερού Ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου ή της Ιεράς Μονής του Μετοχίου της Γεθσημανής και αινούντες τον Θεόν, διότι ηξίωσεν αυτούς τοιαύτης χάριτος της προσκυνηματικής θεωρίας εις τους αγίους τόπους και της συμμετοχής εις την μυούσαν εις την υψοποιόν ταπείνωσιν τελετήν αυτήν.

Της ακολουθίας απολυθείσης, των κωδώνων κρουομένων, ηκολούθησεν η άνοδος εις τα Πατριαρχεία.

ieroso5.jpg
ieroso4.jpg
ieroso2.jpg
ieroso3.jpg