Η άνοδος της εικόνος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ιερό Μετόχιο στη Γεσθημανή(ΦΩΤΟ)

Loading...


Το Σάββατον, 23ην Αυγούστου / 5ην Σεπτεμβρίου 2015, έλαβε χώραν η άνοδος της Εικόνος της Θεοτόκου εκ της Γεθσημανής εις το Μετόχιον της Γεθσημανής, το έναντι της Αυλής του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως.

Η τελετή αύτη ήρχισε μετά την Θείαν Λειτουργίαν εις το εν Γεθσημανή Θεομητορικόν Μνήμα.
Άμα τη απολύσει της Θείας Λειτουργίας, ο ηγούμενος του Προσκυνήματος της Γεθσημανής Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος έλαβε επί του στήθους αυτού την φυλαχθείσαν επί εννέα ημέρας νοτίως του Θεομητορικού Μνήματος εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και ηγήθη της Λιτανείας, προπορευομένων Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, μοναχών, μοναζουσών και επομένων εντοπίων Ιεροσολυμιτών πιστών και προσκυνητών εκ διαφόρων Ορθοδόξων χωρών.

Η λιτανεία διήλθε προ της εν Γεθσημανή Ι. Μονής του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, Ι. Μονής των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, άμα τη εισόδω εντός των τειχών, Ι. Μονής του Πραιτωρίου, φυλακής του Χριστού, Ι. Μονής του Αγίου Χαραλάμπους και Ι. Μονής Παναγίας Σειδανάγιας μετά στάσεως και δεήσεως εν εκάστη των Μονών τούτων και ψαλλομένων των ύμνων «Απόστολοι εκ περάτων» και «εν τη Γεννήσει την Παρθενίαν εφύλαξας» υπό του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου, βοηθουμένου υπό Ιεροψαλτών και μοναχών.

Δεξιά και αριστερά των ηυτρεπισμένων δι’ ανθέων οδών ίσταντο οι πιστοί προσκυνούντες την Εικόνα άμα τη διευλεύσει αυτής.
Εις την διασταύρωσιν της Χριστιανικής Οδού μετ’ αυτής του Πατριαρχείου, εγένετο στάσις, των κωδώνων του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως κρουομένων, εν τη οποία στάσει προσεκύνησεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, οι Αγιοταφίται Πατέρες και ο εξοχώτατος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης.

Συνεχίσασα η λιτανεία, κατέληξεν εις την Αυλήν του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως, εκείθεν δε εις το έναντι του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Μετόχιον της Γεθσημανής, ένθα και ετοποθετήθη η Εικών της Θεοτόκου εις την θέσιν αυτής, επί του προσκυνηταρίου του Παρεκκλησίου, φυλάσσουσα την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα και πάντας τους τιμώντας αυτή Ορθοδόξους.