Επιτροπή Πατρ. Ιεροσολύμων για την τελετή του Αγίου Φωτός προς Αστυνομία: Να μην επαναληφθούν περσινά φαινόμενα

Loading...


Την Τρίτην, 5ην /18ην Μαρτίου 2014, η προσκυνηματικη Επιτροπή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αποτελουμένη εκ του Γέροντος Δραγουμάνου Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ. Χριστοδούλου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Γραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου και του Παραδραγουμάνου Αρχιμανδρίτου Αθανασίου, μετέβησαν εις το Αστυνομικόν Τμήμα της Πύλης του Δαβίδ και κατέθεσαν εις τον Διοικητήν αυτού κ. Άβη Μπιτόν την αναφοράν αυτών προς την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον διά τα μέτρα, τα οποία έλαβε η Ισραηλινή Αστυνομία κατά την τελετήν του Αγίου Φωτός του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου του παρελθόντος έτους 2013.

Έκθεσις της Προσκυνηματικής Επιτροπής περί του Μεγάλου Σαββάτου, 2013

Προς την Α.Θ. Μακαριότητα

τον Πατέρα ημών και Πατριάρχην

Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ’

και την περί Αυτόν Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον.

Ενταύθα

Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Ευσεβάστως προαγόμεθα, τα υπογεγραμμένα μέλη της Προσκυνηματικής Επιτροπής, ο Γέρων Δραγουμάνος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χριστόδουλος, ο Γέρων Αρχιγραμματεύς Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος, ο Γραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Αρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, και ο Γέρων Σκευοφύλαξ Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως κ. Ισίδωρος, όπως εκθέσωμεν τη Υμετέρα σεπτή Μακαριότητι και τη περί αυτήν Αγία και Ιερά Συνόδω τα της τελετής του Αγίου Φωτός κατά το Μέγα Σάββατον του τρέχοντος έτους 2013.

Εν πρώτοις, όσον αφορά την τυπικήν διάταξιν της τελετής και το προσκυνηματικόν καθεστώς αυτής, τα πάντα διενεργήθησαν, ως έδει, άνευ παραλείψεως ή παραβάσεώς τινος.

Η συνεργασία ημών ως Προσκυνηματικής Επιτροπής μετά των εκπροσώπων της Ισραηλινής Αστυνομίας Ιεροσολύμων, ήτοι του Διευθυντού του Αστυνομικού Τμήματος της Πύλης του Δαυίδ-Κίσλε κ. Μπαρέκετ και των συνεργατών αυτού κ. Άβη, κ. Τζόνη Κασάμπρε, κ. Άλεξ, κ. Ράφη, υπήρξε λίαν καλή, τόσον κατά τας ημέρας τας προηγηθείσας του Μεγάλου Σαββάτου, όσον και κατά το Μέγα Σάββατον προ της τελετής και κατά την διάρκειαν αυτής. Εκ των εκπροσώπων τούτων της Αστυνομίας η Προσκυνηματική Επιτροπή δεν έχει παράπονόν τι.

Παρά τα θετικά ταύτα, τα οποία δικαίως αναφέρομεν, υπήρξαν φαινόμενα αρνητικής συμπεριφοράς των Αστυνομικών, των υπηρετούντων εις τα διαφράγματα-μπλόκα της Αστυνομίας, όπερ σημαίνει ότι ούτοι δεν ενήργουν συμφώνως προς τας δοθείσας αυτοίς εντολάς.

Ταύτα αναφέρομεν ουχί, διά να επικρίνωμεν την Αστυνομίαν, αλλά διά να ληφθούν υπ’ όψιν και να μην επαναληφθούν κατά το επόμενον έτος.

Αναφερόμεθα εν πρώτοις εις το επεισόδιον της παραβιάσεως του εντός του Ναού της Αναστάσεως δωματίου του ιεροδιακόνου Διονυσίου και της εν συνεχεία βιαίας εξώσεως αυτού εκ τούτου και κατασχέσεως της κλειδός την νύκτα της Μεγάλης Παρασκευής ευθύς μετά την ακολουθίαν του Επιταφίου. Διά την συμπεριφοράν ταύτην η Αστυνομία εζήτησε συγγνώμην.

Κατά την ιδίαν εσπέραν της Μεγάλης Παρασκευής μετά την τελετήν του Επιταφίου, Ελληνίδες προσκυνήτριαι, ως αι ίδιαι ανέφερον ημίν, εξωσθείσαι του Ναού της Αναστάσεως, μετεκινήθησαν εις την Πύλην του Δαυίδ και αφέθησαν εκεί, κλεισμένων των καγκέλων, άνευ ύδατος ή δυνατότητος φυσικής ανάγκης έως και της 4 μ.μ. ώρας του Μεγάλου Σαββάτου μετά την ακολουθίαν του Αγίου Φωτός.

Κατόπιν συνεργασίας του Γραφείου της Αρχιγραμματείας και της Αστυνομίας εδόθησαν εις την Αστυνομίαν ο αριθμός των Ελλήνων προσκυνητών και ο τόπος διαμονής αυτών και συνεφωνήθη ότι οι Έλληνες προσκυνηταί θα είχον ελευθέραν την διακίνησιν την 4 π.μ. ώραν του Μεγάλου Σαββάτου, διά να εκκλησιασθούν και κοινωνήσουν εις τας Εκκλησίας του Αγίου Παντελεήμονος, παρά το το ξενοδοχείον «Gloria», των Αγίων Θεοδώρων, παρά το ξενοδοχείον «Kaza Νova», της Μεγάλης Παναγίας και της Μονής Σειδανάγιας.

Τούτο παρά ταύτα δεν ετηρήθη. Ο Γέρων Αρχιγγραματεύς μεταβαίνων την 4 π.μ. ώραν, διά να λειτουργήση εις την Ιεράν Μονήν της Σειδανάγιας, διήλθε το κάτωθι του Πατριαρχείου διάφραγμα-μπλόκ, κατόπιν εντόνου φιλονικίας μετά της Αστυνομίας. Εις την θύραν του μοναστηριακού ναού των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης αδικαιολογήτως η Αστυνομία έβαλε και πάλιν φραγμόν-κάγκελλα και γυνή Αστυνομικός ημπόδισε την είσοδον εις τους Μητροπολίτας Νεαπόλεως κ. Αμβρόσιον, Βόστρων κ. Τιμόθεον και Αρχιεπίσκοπον Θαβωρίου κ. Μεθόδιον. Εις τον αυτόν ναόν η Αστυνομία έκλεισε πιστούς εντός αυτού και δεν επέτρεψε αυτοίς την έξοδον. Ευλόγως διερωτάταί τις, διατί να εμποδίζηται να μεταβαίνη εις προσευχήν εις μίαν των ιερωτέρων ημερών της Χριστιανοσύνης και δη εις μοναχός εντός της ιδίας αυτού Μονής;

Η Αστυνομία ωσαύτως δεν ετήρησε τας υποσχέσεις αυτής να διευκολύνη την ομαδικήν προσέλευσιν Ελλήνων προσκυνητών εις τον Ναόν της Αναστάσεως. Υπήρξαν προσκυνηταί, οι οποίοι εισήλθον εις τον Ναόν τη συνοδεία υπαλλήλου της Αστυνομίας, υπήρξαν όμως και άλλοι πολλοί οι οποίοι, και πάλιν ημποδίσθησαν, καθ’ ην στιγμήν χαιρόμεθα να είπωμεν ότι οι Ρώσοι προσκυνηταί από της περιοχής του Muristan και της αυλής του Ναού της Αναστάσεως προσήρχοντο ταχέως και αθρόως άνευ εμποδίου τινός.

Ο Γέρων Αρχιγραμματεύς τη συνοδεία του Αστυνομικού κ. Τζώνη Κασάμπρε ωδήγησε μετά την θείαν Λειτουργίαν της πρωίας του Μεγάλου Σαββάτου εις την Ιεράν Μονήν Σειδανάγιας 350 περίπου Έλληνας προσκυνητάς διά της οδού του Αγίου Francis και του ξενοδοχείου «Kaza Νova» εις την οδόν του Πατριαρχείου, ότε ομάς των Ειδικών Στρατιωτών της Πολιτικής Φρουράς, διαφωνήσασα μετά της Αστυνομίας παρά την Πολυκλινικήν επέπεσε επί των προσκυνητών τούτων ως εις αγέλην και ανεξηγήτως διέκοψεν αυτούς και άφησεν αυτούς εκεί.

Ωσαύτως Έλληνες προσκυνηταί, συγκεντρωθέντες εις την Μεγάλην Παναγίαν και εις τα δώματα του Αγίου Κωνσταντίνου συμφώνως προς τας οδηγίας της Αστυνομίας, ανέμενον έως και της ενδεκάτης ώρας ή έως και της ώρας μετά την κάθοδον του Πατριάρχου και δεν επετράπη αυτοίς η είσοδος εις τον Ναόν της Αναστάσεως.

Όσον αφορά τας κάρτας VIP, τας διδομένας υπό του Πατριαρχείου, συνεφωνήθη μετά της Αστυνομίας, ότι αύται θα παρέχουν ελευθέραν πρόσβασιν εις τους φέροντας ταύτας. Αύται εξετυπώθησαν δι’ ειδικής εκτυπώσεως του συμβόλου του Πατριαρχείου, διά να μην πλαστογραφώνται, υπεγράφησαν υπό της Αστυνομίας και συνεστήθη επ’ αυτών γραπτώς η διέλευσις διά της Νέας Πύλης, δι’ όσους εκ των κατόχων τούτων διέμενον εκτός των τειχών. Παρά ταύτα, αύται δεν εγένοντο σεβασταί. Άνθρωποι επιδείξαντες την κάρταν ταύτην, ημποδίσθησαν να προσέλθωσιν. Συγκεκριμένως ο Γέρων Αρχιγραμματεύς τη υποδείξει του κ. Άβη εζήτησε από τον Αστυνόμον κ. Ντάνη, υπεύθυνον των δωμάτων του αγίου Κωνσταντίνου, να διέλθουν τρεις προσκυνηταί έχοντες τοιαύτην κάρταν, ούτος όμως δεν επέτρεψεν αυτοίς. Καταγγελίαι διά το ότι αι κάρται δεν εγένοντο σεβασταί και εις αυτόν τον τρούλλον του Ναού, εγένοντο και εις τον Μακαριώτατον Πατριάρχην.

Τον Σχολάρχην μοναχόν π. Φώτιον, κατερχόμενον εκ του δρόμου του ξενοδοχείου Casa Nova προς την οδόν του Πατριαρχείου, Αστυνομικός, τον οποίον ηρώτησέ τι, έσπρωξε βιαίως.

Κατακλείοντες, λυπούμεθα να είπωμεν ότι, οι εις τα διαφράγματα υπηρετούντες Αστυνομικοί, ήσαν εχθρικοί προς ημάς και προς τους προσκυνητάς και ουχί βοηθητικοί, ως ήσαν οι ως άνω ειρημένοι Αστυνομικοί, μεθ’ ων εξ αρχής συνειργάσθημεν.

Αναγνωρίζοντες την ευθύνην της Αστυνομίας διά την ασφάλειαν της ζωής των προσκυνητών κατά την ημέραν ταύτην, αναφέρομεν ταύτα αντικειμενικώς και αμερολήπτως, ζητούντες να γνωστοποιηθούν εις την αυτήν, ίνα ληφθώσιν υπ’ όψιν και αξιοποιηθώσι καταλλήλως, ώστε κατά το επόμενον έτος να έχωμεν καλλιτέραν μεταχείρισιν, ως και κατά το παρελθόν έτος. Ούτως δεν θα υπάρχη πικρία και μεμψιμοιρία, αλλά ευχαρίστησις και ανακούφισις, και θα προσέρχωνται Έλληνες προσκυνηταί, εκ των οποίων θα ωφελώνται τα προσκυνήματα και το κράτος του Ισραήλ.

Εκθέσαντες ταύτα, καθηκόντως, διατελούμεν.

 

Εν τη Αγία Πόλει Ιερουσαλήμ, τη 14η Μαίου 2013

 

Μετά σεβασμού και αγάπης εν Κυρίω,

 

Τα μέλη της Προσκυνηματικής Επιτροπής

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως

Γέρων Δραγουμάνος

 

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης

Γέρων Αρχιγραμματεύς

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αρχιεπίσκοπος Λύδδης

Γραμματεύς

της Αγίας και Ιεράς ημών Συνόδου

ΙΣΙΔΩΡΟΣ

Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως

Γέρων Σκευοφύλαξ Ετικέτες