Επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου ανακηρύχθηκε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Loading...


Επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου ανακηρύχθηκε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στο περιθώριο της επίσκεψής του στην Ρουμανία. 

Αναλυτικά: 

Το Σάββατον, 12ην /25ην Οκτωβρίου 2014, έλαβε χώραν η συνάντησις του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εις το Πανεπιστήμιον του Βουκουρεστίου εις το πλαίσιον του μεταπτυχιακού προγράμματος Religious Studies Program.
Εις την συνάντησιν ταύτην ο Μακαριώτατος είχε συζήτησιν μετά μεταπτυχιακών φοιτητών, εκπονούντων έρευναν εις Βυζαντινήν Αγιογραφίαν, Φιλοσοφίαν, Νεοπλατωνισμόν, Φιλολογίαν και εις Κοπτικάς και Αιθοπικάς σπουδάς κ.α.

Κατ᾽ αρχάς η πρωτοστατήσασα εις την πρωτοβουλίαν απονομής του διπλώματος του Επιτίμου Διδάκτορος, κ. Madea Axinciuc ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον και ήνοιξε την συζήτησιν ταύτην, λέγουσα ότι: «όπου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών» (Ματθ. 18,20), και «ιδού δη τι καλόν ή τι τερπνόν, αλλ᾽ή το κατοικείν αδελφούς επί τω αυτώ», (Ψαλμ. 132).

Απαντών ο Μακαριώτατος είπεν ότι το Πατριαρχείον, ευρισκόμενον εις Ιερουσαλήμ, είναι επίκεντρον του κόσμου, λόγω του μυστηρίου της σωτηρίας, το οποίον ήρξατο από του όρους Σινά και ετελειώθη διά του σταυρού και της αναστάσεως του Κυρίου εις Ιεροσόλυμα. Λόγω του ότι πολλοί των ανθρώπων δεν δέχονται το γεγονός τούτο, υπάρχει η πολιτική και θρησκευτική φιλονικία εις τον κόσμον και ιδιαιτέρως εις την περιοχήν της Μέσης Ανατολής. Εις ταύτην διαδραματίζει συμφιλιωτικόν ρόλον το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων και δη εις το θεοκρατικόν, θρησκευτικόν και πολιτικόν περιβάλλον της Μέσης Ανατολής.

Εις μνήμην της συναντήσεως ταύτης προσηνέχθη τω Μακαριωτάτω εικών της Θεοτόκου.

Εν συνεχεία έλαβε χώραν η απονομή του διδακτορικού διπλώματος honoris causa τω Μακαριωτάτω. Η κα Madea Axinciuc προσεκλήθη να παρουσιάση το θέμα παρουσία του Μακαριωτάτου Πατριάρχου της Εκκλησίας της Ρουμανίας, Αρχιερέων αυτής, διπλωματών, του Έλληνος Πρέσβεως εις Ρουμανίαν κ. Βασιλοκωνσταντάκη και του Προξένου κ. Καραλέκα, του Ιορδανού Πρέσβεως κ. Saker Malkawi, της Παλαιστινιακής Αυτονομίας και εκπροσώπων του Πανεπιστημίου. Η κα Mandea Axinciuc επαρουσίασε το βιογραφικόν σημείωμα του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου και ανέγνωσε το Laudatio – έπαινον, εις το οποίον παρουσιάζεται η προσέλευσις του Μακαριωτάτου εις την Ιερουσαλήμ, η ένταξίς του εις την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα και η ποιμαντική πολυποίκιλος δραστηριότης Αυτού από της εκλογής Αυτού το 2005. Μετά την ανάγνωσιν του Laudatio απενεμήθη τω Μακαριωτάτω ο τίτλος του διδάκτορος honoris causa υπό του καθηγητού κ. Vlad Nistor.

Μετά την ανάγνωσιν της διαλέξεως του Μακαριωτάτου η χορωδία του Πατριαρχείου έψαλλε ασματα.

Ευθύς οι μετέχοντες εις την τιμητικήν ταύτην εκδήλωσιν συνεχάρησαν τον Μακαριώτατον διά την επαξίως απονεμηθείσαν Αυτώ Πανεπιστημιακήν διάκρισιν ταύτην.

Την μεσημβρίαν ο Μακαριώτατος και η συνοδεία Αυτού παρεκάθισαν εις γεύμα παρατεθέν υπό του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ.

Το απόγευμα της ημέρας ταύτης ο Μακαριώτατος επεσκέφθη τον εξοχώτατον Πρόεδρον της Ρουμανίας κ. Traian Băsescu.

Εις την συνάντησιν ταύτην εις το Προεδρικόν Μέγαρον, ο Πρόεδρος είπεν ότι είναι μεγάλη χαρά διά τον ίδιον να υποδέχηται τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων και την σεπτήν Συνοδείαν Αυτού και ότι θα ενθυμήται πάντοτε την επίσκεψιν αυτού εις τα Ιεροσόλυμα και την κατανόησιν της Α.Θ.Μ. εις την επίλυσιν του τότε υπάρξαντος προβλήματος μεταξύ των δύο Εκκλησιών. Εις τούτο είπεν ότι πιστεύει ότι διεδραμάτισε ρόλον ειρηνοποιού. 

Εις ταύτα ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων απήντησεν διά των κάτωθι λόγων αγγλιστί:

H.B. PATRIARCH THEOPHILOS’ ADDRESS TO PRESIDENT TRAIAN BĂSESCU.

και προσέφερεν τω Προέδρω εικόνα του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού προς προστασίαν αυτού και ευλογίαν.

Ο εξοχώτατος κ. Băsescu ηυχαρίστησε διά την εικόνα και διά την τιμήν κατά την τοιαύτην επίσκεψιν και είπεν ότι η Ρουμανική Εκκλησία αποτελεί στύλον προστασίας και ενισχύσεως του Ρουμανικού Έθνους και είπεν επίσης ότι ήγειρεν εις την Ευρωπαικήν Ένωσιν ως θέμα την ανάγκην της προστασίας των Χριστιανών της Μέσης Ανατολής. «Εις Ιορδανίαν», είπεν, «κατοικούν 11.000 Ρουμάνοι και εις Ισραήλ συνολικώς 500.000 χιλιάδες Ρουμάνοι. Αι Εκκλησίαι καλούνται να συμπαραστέκωνται, όπου οι πολιτικοί αποτυγχάνουν. Η Εκκλησία έχει μεγάλην αποστολήν διά την συμφιλίωσιν και την ειρήνην έναντι των θρησκευτικών εξτρεμιστών». «Ταύτα», είπεν ο κ. Πρόεδρος, «έχω μεταφέρει και εις την Ευρωπαικήν Ένωσιν συχνάκις, διαρκούσης της δεκαετούς προεδρικής μου θητείας».

Ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησε τον κ. Πρόεδρον διά το ότι, αν και πολιτικός, αντιλαμβάνεται τους διακριτούς ρόλους Πολιτείας και Εκκλησίας.

«Διά τον σκοπόν τούτον», είπεν ο Μακαριώτατος, «συνεκάλεσεν ημάς τρις προσφάτως και ο βασιλεύς της Ιορδανίας διά συνεργασίαν προς ειρήνην. Η πολιτική υμών επίσκεψις εις το Ισραήλ είχε μεγάλην Εκκλησιαστικήν σημασίαν και εύχομαι υμίν την ευλογίαν του Θεού να συνεχίζητε την συμβολήν υμών εις την ειρήνην προς όφελος του λαού υμών, Ορθοδόξων και ουχί μόνον».

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμανίας ηυχαρίστησε τον κ. Πρόεδρον διά την συμβολήν αυτού εις την επίλυσιν του τότε υπάρξαντος προβλήματος μεταξύ των δύο Εκκλησιών και επεσήμανε τον ευεργετικόν ρόλον των προσκυνημάτων εις την ζωήν των Εκκλησιών και εξέφρασε την πρόθεσιν αυτού δι᾽ υποδοχήν φοιτητών του Ελληνορθοδόξου ποιμνίου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις Ρουμανίαν διά φοίτησιν εις θεολογικάς και άλλας σπουδάς.

Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος απένειμε εις τον Μακαριώτατον την ανωτάτην τιμητικήν διάκρισιν της Ρουμανίας, εις αναγνώρισιν του έργου Αυτού και εις ανταπόδοσιν της γενομένης αυτώ τιμής εις τα Ιεροσόλυμα.

Συγκεκινημένος, απήντησεν ο Μακαριώτατος, ευχαριστών και λέγων ότι η διάκρισις ταύτη αντανακλά εις το Πατριαρχείον και εις την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα και ότι είναι ορατόν σημείον του συνδέσμου της Πολιτείας της Ρουμανίας μετά του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Εν συνεχεία εγένετο προσκύνησις εις το παρεκκλήσιον της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, πλησίον του Προεδρικού Μεγάρου, το οποίον ήτο μοναστήριον και επί δυναστείας Προέδρου Τσαουσέσκου μετετράπη εις Προεδρικόν Μέγαρον. Εκ του παρεκκλησίου τούτου διεσώθησαν αι συντηρηθείσαι νυν και αναστηλωθείσαι εικονογραφίαι εις fresco.

Την εσπέραν της ημέρας ταύτης παρέθεσε δείπνον εις την Ιεροσολυμιτικήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ.Ετικέτες