Εγκαίνια νέου κτιρίου του Προξενείου στα Ιεροσόλυμα (φωτο & βιντεο)

Loading...


Εγκαινιάστηκε από τον Πατριάρχη Θεόφιλο το νέο κτίριο του Ελληνικού Γενικού Προξενείου της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Ακολουθεί η αναλυτική ανακοίνωση του Πατριαρχείου:

Την Τρίτην, 4ην / 17ην Ιουνίου 2014, έλαβον χώραν τα Εγκαίνια του νέου κτιρίου του Ελληνικού Γενικού Προξενείου της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, κειμένου άμα τω εισερχομένω εις την Πύλην του Δαυίδ (JaffaGate), εις την απόληξιν της οδού του Λατινικού Πατριαρχείου εις την Παλαιάν Πόλιν των Ιεροσολύμων.

Το κτίριον τούτο είναι ιδιοκτησία του Πατριαρχείου και επεσκευάσθη καταλλήλως και ενοικιάσθη με συμβολικόν ενοίκιον υπό του Πατριαρχείου εις το Προξενείον.

Την τελετήν του Αγιασμού-Εγκαινίων ετέλεσεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, και μετέσχεν εις αυτόν το προσωπικόν του Προξενείου, Αγιοταφίται Πατέρες και Έλληνες της παροικίας.

Άμα τη λήξει της τελετής, ο Μακαριώτατος προσεφώνησε τον κ. Γενικόν Πρόξενον κ. Γεώργιον Ζαχαριουδάκην, την ερίτιμον σύζυγον αυτού και πάντας τους προσκεκλημένους διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού:

“Εκλαμπρότατε κ. Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδος κ. Γεώργιε Ζαχαριουδάκη,

Με πλήρη ικανοποίησιν και χαράν προσήλθομεν κλήρος και λαός, ίνα τελέσωμεν τα εγκαίνια του καταλλήλως διαμορφωθέντος και εξοπλισθέντος κτιριακού τούτου χώρου, του παραχωρηθέντος υπό του ημετέρου Πατριαρχείου διά την στέγασιν και λειτουργίαν του εν τη Ανατολική Ιερουσαλήμ Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, του οποίου και προίστασθε.

Λέγομεν μετά πλήρους ικανοποιήσεως, διότι τούτο ήτο μεγάλη επιθυμία του αειμνήστου διδασκάλου και προκατόχου ημών Πατριάρχου Βενεδίκτου, ο οποίος προσέβλεπεν εις το Ελληνικόν Κράτος, ως εις τον φυσικόν, ηθικόν και νομικόν προστάτην των ab antiquo κεκτημένων απαραγράπτων δικαίων και προνομίων του ευσεβούς γένους και έθνους των Ρωμαίων Ορθοδόξων επί των Αγίων Τόπων.

Τυγχάνει γεγονός αναντίρρητον ότι η Ελλάς και το ευσεβές ημών γένος παραμένει μέχρι σήμερον η ακένωτος πηγή και σταθερά τροφός, μητέρα πνευματική τε και υλική, τόσον του Ιερού ημών Κοινού και βεβαίως των Παναγίων Προσκυνημάτων, όσον και του χριστεπωνύμου ημών πληρώματος.

Η υπό της Αγίας και Ιεράς ημών Συνόδου ομόφωνος και ομογνώμων παραχώρησις αύτη αποτελεί αντίδωρον των δώρων της Ελλάδος γενικώτερον και του σεβαστού Υπουργείου Εξωτερικών ειδικώτερον.

Κύριε Γενικέ, δεχθήτε, παρακαλώ, τα θερμά συγχαρητήρια της Αγιοταφιτικής ημών Αδελφότητος και ημών προσωπικώς επί τοις Εγκανίοις του Προξενικού τούτου Καταστήματος, του οποίου η αποστολή καλείται να συμβάλλη τα μέγιστα εις την συνδιαλλαγήν και επικράτησιν της ειρήνης επί της περιοχής ημών ως και εις την τελικήν διευθέτησιν του πολιτικού και θρησκευτικού καθεστώτος της Αγίας Πόλεως των Ιεροσολύμων, προσέτι δε εις την ενίσχυσιν της μεγάλης του Πατριαρχείου αποστολής. Σας ευχόμεθα καλήν επιτυχίαν εις το έργον της διπλωματικής υμών αποστολής.

Καί πάλιν θερμά συγχαρητήρια”.

Ο κ. Γενικός ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά την όλην συμπαράστασιν Αυτού εις την διαδικασίαν της προετοιμασίας και διευθετήσεως όλων των απαραιτήτων προς πραγματοποίησιν της στεγάσεως του Τμήματος του Γενικού Προξενείου της Ανατολικής Ιερουσαλήμ εις το κτίριον τούτο εις την Παλαιάν Ιερουσαλήμ, γεγονός το οποίον θα συσφίγξη τας σχέσεις Πατριαρχείου και Ελλάδος ως της διαδόχου της Βυζαντινής αυτοκρατορίας διά την προστασίαν του έθνους ημών.

 

PATR2.jpg
patr3.jpg
patr4.jpg