Ανάσταση στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την νύκτα του Μεγάλου Σαββάτου προς Κυριακή του Πάσχα, ετελέσθη ο Όρθρος και η θεία Λειτουργία του Πάσχα επί τη μνήμη της ζωηφόρου Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Διά την εορτήν ταύτην των εορτών κατήλθε η Αγιοταφιτική Αδελφότης υπό τον ηγούμενον αυτής Μακαριώτατον Πατέρα ημών και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον εκ της Αδελφότητος εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως εν μέσω πλήθους λαού, ευρισκομένου κυρίως εντός του Ναού, καθ᾽ότι εις την οδόν και εις την αυλήν ημπόδιζε το ψύχος και η ελαφρώς πίπτουσα βροχή.

Εισελθών ο Μακαριώτατος μετά της συνοδείας διελθών και υποκλιθείς προς της Αγίας Αποκαθηλώσεως και του Αγίου Τάφου, εισήλθεν εις το Καθολικόν και ενδυθείς μανδύαν και ευλογήσας, ανήλθεν εις τον Θρόνον, ένθα ήλθον οι ιερείς και «έλαβον καιρόν», εν ω εψάλλετο ο κανών «Κύματι θαλάσσης», προκειμένου να έχωσι τον απαραίτητον χρόνον, διά να ενδυθώσιν ο Μακαριώτατος, οι Αρχιερείς και οι Ιερείς.

Ότε τούτο συνέβη, εξήλθεν η συνοδεία από της ωραίας Πύλης του Καθολικού και ο Πατριάρχης ηυλόγησε την Αγίαν Είσοδον και ήρξατο η λιτανεία τρις πέριξ του Παναγίου Τάφου.

Συμπληρωθέντων των τριών κύκλων, ανεγνώσθη προ του Αγίου Κουβουκλίου η Ευαγγελική Περικοπή της Αναστάσεως εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου: «Διαγενομένου του Σαββάτου…» και ήρξατο να ψάλλεται το Χριστός Ανέστη κατά την τάξιν και ο αναστάσιμος Κανών του Όρθρου του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού «Αναστάσεως ημέρα», εν ω ο πολυπληθής λαός εφώνει ελληνιστί «Χριστός Ανέστη», ρωσιστί «Χριστός Βοσκριέσε», ρουμανιστί «Χριστός ανβιάτ», αραβιστί «Αλ Μασίχ Καμ», ευλαβώς μεν και πιστώς, εμποδίζων όμως διά των βοών την ακολουθίαν του Όρθρου.

Συμπληρωθέντος του Όρθρου, ήρξατο η θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου και συλλειτουργούντων Αυτώ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Αβήλων κ. Δωροθέου, Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Ιερομονάχων και πολλών Ιερέων του Πατριαρχείου και άλλων εξ άλλων Ορθοδόξων χωρών παρεπιδημούντων, και Ιεροδιακόνων, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη μετά της συνοδείας αυτού και του Προξένου κ. Κοίνη μετά της συζύγου αυτού, ψαλλόντων του Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου και του π. Ιωσήφ Αγιορείτου αριστερά και των βοηθούντων αυτοίς ψαλτών και πολλού λαού ασφυκτικώς συνωστιζομένου κυρίως προ του τέλους της θείας Λειτουργίας διά την θείαν Κοινωνίαν.

Προ της απολύσεως ο Μακαριώτατος ανέγνωσε τον Κατηχητικόν λόγον του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου «Ει τις ευσεβής και φιλόθεος…».
Της θείας Λειτουργίας απολυθείσης και εν ω οι Ιερείς εκοινώνουν εισέτι τους πιστούς ο Μακαριώτατος μετά της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος ανήλθεν εις τα Πατριαρχεία και παρεκάθισε εις το Επιτροπικόν, ένθα προσηνέχθησαν ωα και τυρός διά το «Χριστός Ανέστη».