Αγιασμός στην σχολή Σιών (ΦΩΤΟ)

Loading...


Την Παρασκευήν, 6ην /19ην Σεπτεμβρίου 2014, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ετέλεσε τον αγιασμόν του ύδατος διά την ευλογίαν του Νέου Σχολικού Έτους 2014-2015 εις την επί του λόφου της αγίας Σιών Ιερατικήν Σχολήν του Πατριαρχείου.

Εις την τελετήν του αγιασμού συνώδευσε τον Μακαριώτατον ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας και Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως κ. Ισίδωρος, ο Γέρων Αρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος, ο Αρχιδιάκονος π. Ευλόγιος και άλλοι Αγιοταφίται, παρέστη δε επίσης ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης, ο Σχολάρχης π. Νικόλαος Ζέρβης, ο Διευθυντής του Οικοτροφείου και Παιδονόμος Ιεροδιάκονος π. Διονύσιος, οι καθηγηταί και οι δόκιμοι μαθηταί της Σχολής.

Ο αγιασμός ετελέσθη εις τον εν τω κτιρίω της Σχολής Ιερόν Ναόν της Αγίας Τριάδος.Μετά την τέλεσιν του αγιασμού ο Μακαριώτατος ομιλών, ηυχαρίστησε τον Θεόν διά το ότι εσύναξε και πάλιν καθηγητάς και μαθητάς διά το νέον σχολικόν έτος και συνεβούλευσε τους δοκίμους μαθητάς να επιμελώνται των μαθημάτων αυτών, να σέβωνται τους καθηγητάς αυτών, να διακονούν το Πατριαρχείον, ψάλλοντες εις τον Ναόν της Αναστάσεως και εις τον Ναόν της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και να προετοιμάζωνται, διά να διακονήσουν εις αυτό, εφ’ όσον έχουν την κλίσιν και ο Θεός τους καλέση.

Η Σχολή ως τροφός προετοιμάζει τους δοκίμους, διά να αποβούν τα μελλοντικά στελέχη του Πατριαρχείου. Διά των συμβουλών τούτων και διά των ευχών των αγίων Πατέρων, ο Μακαριώτατος ηυχήθη αυτοίς καλάς επιδόσεις κατά το νέον έτος.

Ο Μακαριώτατος ωσαύτως εξέφρασεν ευχαριστίας και προς το Υπουργείον Παιδείας διά την απόσπασιν των καθηγητών και ανεφέρθη εις την προσφοράν του εκλιπόντος Σχολάρχου μοναχού π. Φωτίου, το κενόν του οποίου εκάλυψε το Πατριαρχείον διά του διορισμού του παιδαγωγού καθηγητού θεολόγου π. Νικολάου Ζέρβη.

Το Πατριαρχείον επίσης έλαβε πρόνοιαν και διά το Οικοτροφείον διά του διορισμού ως παιδονόμου του Ιεροδιακόνου π. Διονυσίου. Ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησε διά την συμβολήν του Προέδρου της Σχολικής Εφορείας Γέροντος Σκευοφύλακος Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου εις την λειτουργίαν της Σχολής και διά την παρουσίαν του Γενικού Προξένου, ο οποίος ως εκπρόσωπος του Γενικού Ελληνικού Προξενείου πάντοτε συμπαρίσταται εις τας ανάγκας της Σχολής.Κατακλείων ο Μακαριώτατος, συνέστησε την συνεργασίαν των καθηγητών μεταξύ αυτών και μετά των υπευθύνων του Πατριαρχείου, εις ο ανήκει η Σχολή.

Επίσης συνέστησε την υποστήριξιν των αδυνάτων μαθητών υπό των καθηγητών και την αφοσίωσιν και υπακοήν των μαθητών εις το Πατριαρχείον και να αισθάνωνται την Πατριαρχικήν Σχολήν Σιών ως το σπίτι τους.

Τον Μακαριώτατον αντεφώνησεν ο κ. Πρόξενος, όστις ομιλών εξήρε την σημασίαν της προσφοράς των γονέων, των μαθητών, των καθηγητών και το πλεονέκτημα των μαθητών να φοιτούν εις μίαν τοιαύτην Σχολήν, εις την οποίαν, λόγω του μικρού αριθμού αυτών, διδάσκονται ως εις ιδιωτικόν μάθημα

Εν τέλει έλαβε χώραν μικρά δεξίωσις και κέρασμα εις την αίθουσαν τελετών της Σχολής. Ενταύθα ωμίλησε επιστημονικώς και παιδαγωγικώς ο Σχολάρχης μοναχός π. Νικόλαος, χαράσσων τας αρχάς επί των οποίων δέον να στηρίζεται η παιδεία εις την Σχολήν κατά το αρχόμενον σχολικόν έτος.Ετικέτες