Η εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στα Ιεροσόλυμα (βίντεο+φωτο)

Loading...


Μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη στον εορτασμό των Ισαποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης στα Ιεροσόλυμα από την Αγιοταφική αδεφλότητα.

Ακολουθεί το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων : 

Tήν Τρίτην, 21ην Μαΐου / 3ην Ἰουνίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος ἡ ἑορτή τῶν προστατῶν αὐτῆς καί τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων ἁγίων ἐνδόξων θεοστέπτων βασιλέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Ἀφ’ ἑσπέρας ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἀδελφότητος Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν.

Μετά τόν Ἑσπερινόν εἰς τό προαύλιον τοῦ Ναοῦ ἐκάθισαν οἱ Πατέρες καί ἔλαβον κατά τό ἔθος αὐτῶν οἶνον μετά παξιμαδίου.
Τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς ἐψάλη ὁ Ὄρθρος καί ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος ὡς λειτουργοῦ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ κατά τήν Ἁγιοταφιτικήν τάξιν τῶν ἐφημερίων τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου καί ἑτέρων Ἁγιοταφιτῶν, τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων Ἀρχιερέων, Ἱερέων καί μοναχῶν.
Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Μακαριώτατος καί οἱ λειτουργοί ἱερεῖς ἐνδεδυμένοι τά ἄμφια αὐτῶν, οἱ Ἀρχιερεῖς δέ φέροντες ἐγκόλπιον καί οἱ Ἀρχιμανδρῖται σταυρόν, ἐξῆλθον τοῦ ναοῦ, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί διελθόντες διά τῆς θύρας τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου καί λαβόντες τό ἀρτίδιον εὐλογίας τῆς ἑορτῆς, ἀνῆλθον εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Ἐνταῦθα ἀνεπέμφθη δέησις, ἐψάλη ὁ Πατριαρχικός Πολυχρονισμός καί ἀκολούθως προσεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ, ἐχούσης ὡς ἕπεται:
«Χαίροις Κωνσταντῖνε πάνσοφε, Ὀρθοδοξίας πηγή, ἡ ποτίζουσα πάντοτε τοῖς γλυκέσι νάμασι, τήν ὑφήλιον ἅπασαν. Χαίροις ἡ ρίζα, ἐξ ἧς ἐβλάστησε καρπός ὁ τρέφων τήν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ. Χαίροις τό καύχημα τῶν περάτων ἔνδοξε, Χριστιανῶν βασιλέων πρώτιστε. Χαῖρε χαρά τῶν πιστῶν».
«Ὡς θαυμαστός ὁ πόθος σου καί ὁ τρόπος σου ἔνθεος ἔνδοξε Ἑλένη, γυναικῶν τό καύχημα. Τούς τόπους γάρ φθάσασα τούς τά σεπτά παθήματα ὑπόδεξαμένους τοῦ Δεσπότου τῶν ὅλων, ναοῖς περικαλλέσι, κατεκόσμεις βοῶσα. Λαός ὑπερυψοῦτε Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας», ἀναφωνεῖ ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας.
 Σεβαστοί Πατέρες καί Ἅγιοι Ἀδελφοί,
εὐλαβεῖς Χριστιανοί καί προσκυνηταί.
Εὐφραίνεται σήμερον ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἁγία Ἐκκλησία καί ἰδιαιτέρως ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων ἐπί τῆ σεπτῇ ἑορτῇ τῶν ἁγίων ἐνδόξων μεγάλων βασιλέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, εὐεργετῶν ἀναδειχθέντων τῶν Ἁγίων Τόπων.

Ἡ ὑπό τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἀνακηρυχθεῖσα Χριστιανική πίστις ὡς ἐπίσημος θρησκεία τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ἐν ταυτῷ δέ καί ἡ σύγκλησις τῆς Α’ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τοῦ 325 μ.Χ. ἀφ’ ἑνός καί ἡ ὑπό τῆς μητρός τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου Ἁγίας Ἑλένης ἀνέγερσις μεγαλοπρεπῶν ναῶν ἐπί τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων τοῦ μυστηρίου τῆς θείας τοῦ Χριστοῦ Οἰκονομίας ἐν τῇ ἁγίᾳ Γῆ, ἐπέβαλον τήν σφραγῖδα τῆς ταυτότητος τοῦ νέου ἐν Χριστῷ γένους τῆς Ρωμηοσύνης.

 Εἰς τήν σύγχρονον ἡμῖν πραγματικότητα τῆς δυσκόλου καταστάσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τήν Οἰκουμένην καί ἰδίᾳ ἐν τῇ περιοχῇ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἀποδεικνύεται τοῦτο τό γεγονός, δηλονότι ὅτι ἡ πολιτεία τῶν Χριστιανῶν εἶναι τό ζῶν σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἡ Μία Ἁγία Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ἡ κατέχουσα τό φῶς τῆς ἀληθείας ὡς ὁμολογεῖ καί ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος λέγων: ¨Τήν θείαν πίστιν φυλάσσων τό τῆς ἀληθείας φωτός μεταλαγχάνω. Τῷ τῆς ἀληθείας φωτί ὁδηγούμενος, τήν θείαν πίστιν ἐπιγινώσκω (Εὐσεβίου Καισαρείας Β.Κ. βιβλ 4, κεφ. 9).

Τήν μαρτυρίαν τῆς πίστεως ταύτης τῶν εὐσεβῶν καί ὄντως θεοστέπτων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης κηρύττει καί εὐαγγελίζεται λόγῳ τε καί ἔργῳ διά μέσου τῶν αἰώνων ἡ Ἁγία τῶν Ἱεροσολύμων Ἐκκλησία διά τοῦ τάγματος τῆς γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος, τῆς ὑπό τῆς θείας Προνείας ἐνεπιστευθείσης Αὐτῇ τήν διαφύλαξιν καί λειτουργικήν διακονίαν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων.

Εὐγνώμονες ὄντες καί ἡμεῖς, κλῆρος καί Χριστεπώνυμος λαός καθηκόντως τιμῶμεν καί γεραίρομεν τήν ἱεράν μνήμην τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Δεηθῶμεν οὖν τοῦ ἐν δόξῃ ἀναληφθέντος Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, ὅπως ταῖς πρεσβείαις τῆς Παναχράντου αὐτοῦ Μητρός καί ἀειπαρθένου Μαρίας σύν ταῖς ἱκεσίαις τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης βασιλεύσῃ ἡ ὁμόνοια καί εἰρήνη εἰς τόν κόσμον καί εἰς τήν δεδοκιμασμένην ἡμῶν περιοχήν. Ἀμήν”, καί προσηνέχθη τό κόλλυβον καί ὁ καφές.
 Ἠκολούθησεν ὁ χαιρετισμός καί ὁ ἀσπασμός τῆς χειρός τοῦ Μακαριωτάτου, περί δέ τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἑόρτιος τράπεζα.
Ετικέτες