Το χρονικό της επίσκεψης του Αρχιεπισκόπου Καντέρμπουρι στο Φανάρι (φωτο)

φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Προκειμένου όπως πραγματοποιήση το πρώτον μετά την εκλογήν και ενθρόνισιν αυτού επίσημον επίσκεψιν προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαίον, μεταξύ 13ης και 14ης Ιανουαρίου, η Αυτού Χάρις, ο Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας και Πριμάτος πάσης Αγγλίας κ. Justin Portal Welby, αφίχθη εκ Λονδίνου, την μεσημβρίαν της Δευτέρας, 13ης ιδίου, εις την Πόλιν, συνοδευόμενος υπό του Αιδεσιμολ. Canon κ. Leslie Natnaniel, Γραμματέως αυτού.

Την Α. Χάριν υπεδέχθησαν εν τω αεροδρομίω ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας και ο Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Θεόδωρος, οίτινες συνώδευσαν Αυτήν εις το ξενοδοχείον Intercontinental.
Εν συνεχεία, ο Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας προσήλθε μετά του συνοδού αυτού εις τα Πατριαρχεία, εις την είσοδον των οποίων εγένετο εις αυτούς επίσημος υποδοχή υπό των κληρικών της Πατριαρχικής Αυλής και ακολούθως ωδηγήθησαν εις την Αίθουσαν του Θρόνου, ένθα εγένοντο δεκτοί υπό της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου και Ιεραρχών του Θρόνου και αντηλλάγησαν επίσημοι προσφωνήσεις και αναμνηστικά δώρα μεταξύ των δύο εκκλησιαστικών ηγετών.

Επηκολούθησεν επίσημον γεύμα εν τη Πατριαρχική Τραπέζη, καθ’ο εγένοντο προπόσεις, και κατ’ιδίαν συνάντησις μεταξύ των δύο ανδρών εν τω Πατριαρχικώ Γραφείω, ενώ εν συνεχεία η Α. Χάρις συνειργάσθη μετά της υπό την προεδρείαν του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Αθανασίου Συνοδικής Επιτροπής επί των Διαχριστιανικών Ζητημάτων, παρόντος και του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγορίου, Αποκρισιαρίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου παρά τω Λάμπεθ. Μετά την λήξιν της συνεργασίας ο Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας προσεκύνησεν εις τον Π. Πατριαρχικόν Ναόν, το δε εσπέρας της ιδίας εδόθη υπό του ενταύθα Γενικού Προξένου της Μ. Βρεταννίας Εντιμ. κ. Leigh Turner δεξίωσις, προς τιμήν της Αυτού Χάριτος, εν τω Γενικώ Προξενείω της χώρας, και εν συνεχεία παρετέθη δείπνον εν τω καταλύματι Αυτής.

Την πρωίαν της επομένης, 14ης ιδίου, η Α. Χάρις, ο ο Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου και του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νήφωνος, επεσκέψατο την Ι. Μονήν Αγίας Τριάδος Χάλκης, ένθα εγένετο δεκτός υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου, Προέδρου της Εφορείας της Ι. Θεολογικής Σχολής Χάλκης, και του Ηγουμένου αυτής Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ελπιδοφόρου, ανταλλαγεισών καταλλήλων προσφωνήσεων.
Την μεσημβρίαν, μετά την επίσκεψιν εις Αγίαν Σοφίαν, παρετέθη γεύμα εν τω εν Φλωρίοις εστιατορίω Beyti, είτα δε ο Προκαθήμενος της Αγγλικανικής Εκκλησίας ανεχώρησεν εις τα ίδια, προπεμφθείς εν τω αεροδομίω της Πόλεως υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου και του Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιακόνου κ. Μαξίμου.

1
1
1
1
1
1
1

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
-Τούς Σεβ. Ιεράρχας Αμερικής κ. Δημήτριον, Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον, Γερμανίας κ. Αυγουστίνον, Ρόδου κ. Κύριλλον, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιον, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ και Αυστρίας κ. Αρσένιον.
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην των ενταύθα Συροιακωβιτών κ. Yusuf Çetin, συνοδευόμενον υπό του εν Αργεντινή Σεβ. Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου και των Εντιμ. κ. κ. Sait Susin, Προέδρου της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του ενταύθα βακουφίου αυτών, και Besim Tahincioğlu, εκφράσαντας τα συγχαρητήρια αυτών επί ταίς Εορταίς του αγίου Δωδεκαημέρου.

– Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Αιδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, Χωροεπίσκοπον των ενταύθα Συροκαθολικών, συνοδευόμενον υπό των Εντιμ. κ.κ. Zeki Basademir, Προέδρου του περί αυτόν Συμβουλίου, και Edip Özaltın, Γραμματέως αυτού.
– Τον Εντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Άρχοντα Διδάσκαλον του Ευαγγελίου-Καθηγητήν, εντεύθεν, προς εκζήτησιν της αγίας Πατριαρχικής ευχής και ευλογίας επί τοις διαγενομένοις ονομαστηρίοις αυτού.
– Την Ευγεν. κ. Τριανταφυλλιάν Κάφτογλου, Πρόεδρον της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Χαλκηδόνος, μετά του Εντιμ. συζύγου αυτής κ. Φαίδωνος, επιδώσαντες Αυτώ το ημερολόγιον του αρξαμένου έτους 2014 της υπ’αυτήν Αδελφότητος.
* * *
Εξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά την τελετήν κοπής της πίττας του Συνδέσμου Αποφοίτων του Ζωγραφείου Λυκείου, της εισδοχής των νέων αποφοίτων αυτού εις τον Σύνδεσμον και της βραβεύσεως των αριστούχων μαθητών αυτού της σχολικής περιόδου 2012-2013, εν τη έδρα του Συνδέσμου, την Τρίτην, 14ην Ιανουαρίου.