To χρονικό της Πατριαρχικής επίσκεψης στην Ίμβρο (ΦΩΤΟ)

Loading...


Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης ημών, επεσκέφθη μεταξύ 8ης και 11ης Απριλίου 2016 την γενέθλιον νήσον Αυτού Ίμβρον, ένθα ετέλεσε τα Θυρανοίξια του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου του χωρίου Άγιοι Θεόδωροι, ανακαινισθέντος ριζικώς τη μερίμνη του οικείου Ποιμενάρχου, προς αποκατάστασιν των προκληθεισών εν αυτώ ζημιών εκ του προ διετίας (24/05/2014) επισυμβάντος εις την νήσον σεισμού.

Αφιχθείς εις Ίμβρον την Παρασκευήν, 8ην Απριλίου, ο Πατριάρχης, μετά της συνοδείας Του, υπηντήθη εν τω λιμένι Άγιος Κήρυκος μετ᾽εκδηλώσεων χαράς και τιμής υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ίμβρου και Τενέδου κ. Κυρίλλου, του ιερού κλήρου της Νήσου και πλείστων κατοίκων αυτής, ακολούθως δε μετέβη εις το Διοικητήριον προς εθιμοτυπικήν επίσκεψιν του Επάρχου της Νήσου Εντιμ. κ. Muhittin Gürel, μεθ’ου έσχεν εγκάρδιον επικοινωνίαν, και ηυλόγησε το εν συνεχεία προφρόνως προσφερθέν υπό του Ποιμενάρχου εν τη έδρα της Ι. Μητροπόλεως γεύμα.

Το εσπέρας της ιδίας προσηυχήθη ομού μετά των Μητροπολιτών Ίμβρου και Σερρών εν τω Ι. Ναώ Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αγριδίων κατά την Ακολουθίαν της Δ’ Στάσεως των Χαιρετισμών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, χοροστατήσαντος του Θεοφιλ. Επισκόπου Αλικαρνασσού, συμπροσευχομένων επίσης του Εξοχ. Πρέσβεως κ. Ευαγγέλου Σέκερη, Γενικού Προξένου της Ελλάδος εν Πόλει, μετά της συζύγου, των τέκνων και συνεργατών αυτού, του Εντιμ. κ. Παύλου Σταματίδου, Προέδρου της Ιμβριακής Ενώσεως Μακεδονίας-Θράκης, και των Εκπαιδευτικών και μαθητών των Σχολών της Νήσου υπό τον Ελλογιμ. κ. Ιωακείμ Καμπουρόπουλον, Λυκειάρχην.

Μετά το πέρας της Ακολουθίας ηυλόγησε την φύτευσιν πέριξ του Ι. Ναού δενδρυλλίων, προσφερθέντων μετά συγκινητικής αφιερώσεως υπό ενός εκάστου των μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου, ως ταπεινόν αντιδωρον αυτών προς τον Πατριάρχην, δι΄όσα Ούτος προσέφερεν εις την γενέθλιον Αυτού νήσον και την παιδείαν αυτής, την Εκκλησίαν και όλην την ανθρωπότητα, κατά την διάρκειαν της εικοσιπενταετούς ευκλεούς Πατριαρχίας Του. Ακολούθως, επεσκέφθη το εν τη πλατεία παραδοσιακόν καφενείον του χωρίου, διένειμεν αναμνηστικά δώρα εις τους μαθητάς και ηυχήθη εις τους συμπατριώτας Του επί τη εγγιζούση εορτή του Πάσχα.

Το εσπέρας της επομένης, 9ης ιδίου, ο Πατριάρχης ετέλεσε τα θυρανοίξια του προαναφερθέντος Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου, τη συμμετοχή των Ιεραρχών, του Γεν. Προξένου της Ελλάδος και πλήθους κόσμου, υπερπληρώσαντος τον επιμελώς επισκευασθέντα ευκτήριον τούτον οίκον, τον οποίον ανήγειρε περί τα τέλη του 18ου αιώνος η ευσέβεια των Αγιοθoδωρητών διά να στεγάση τας ευχάς, τας προσευχάς, τους πόθους, τας αγωνίας, τας θλίψεις και τας χαράς του πιστού και ευλαβούς λαού του Θεού. Ηκολούθησεν ο Εσπερινός, εις το τέλος του οποίου προσεφώνησε τον χοροστατήσαντα Πατριάρχην ο Σεβ. Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου, όστις ανεφέρθη αφ’ενός, μεν, λεπτομερώς, εις τα γενόμενα ανακαινιστικά έργα, αφ’ετέρου δε εις την προσφοράν της Α.Θ.Παναγιότητος προς την Γενέτειραν Αυτής, σεμνυνομένην διά το άξιον τέκνον της. Απήντησεν ο Πατριάρχης περιγράψας την μεγάλην αγάπην Του προς την Ίμβρον διά των λόγων του Ελύτη: «Σ’όλους τους τόπους κι’αν γυρνώ, μόνον εσένα αγαπώ» και συγχαρείς τον Ποιμενάρχην, τον Ιερατικώς Προιστάμενον π. Αστέριον και όλους τους συμβαλόντας εις το ιερόν έργον, παρουσιάσας δε εις το εκκλησίασμα διά θερμών λόγων τον τε Σεβ. Μητροπολίτην Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγον και τον κ. Γενικόν Πρόξενον μετά των συνοδειών αυτών.

Μετά το πέρας της Ακολουθίας ο Πατριάρχης επεσκέφθη την Αίθουσαν του «Συλλόγου Προστασίας, Αλληλεγγύης και Βιωσίμου Αναπτύξεως της Ίμβρου» (Νηπιαγωγείόν ποτε του χωρίου), ένθα παρετέθη δεξίωσις υπό της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητος, ενώ ακολούθως ηυλόγησεν ιδιωτικόν δείπνον.

Την πρωίαν της επομένης, Κυριακής Δ’ Νηστειών, ο Παναγιώτατος παρέστη συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος κατά την Θείαν Λειτουργίαν, την οποίαν ετέλεσεν εν τω αυτώ Ι. Ναώ ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης, συλλειτουργησάντων αυτώ των Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Ανθίμου Ρεγγίδου και Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Αστερίου Οκουμούση. Ο λειτουργός Αρχιερεύς κηρύττων τον Θείον Λόγον ανέπτυξεν εμπεριστατωμένως το νόημα της Ευαγγελικής περικοπής της ημέρας, εξάρας τας αρετάς της πίστεως, της ανθρωπιάς και της σταυροαναστασίμου ελπίδος ως διαχρονικών στοιχείων της ιδιαιτέρας ταυτότητος, της ιστορίας και του πολιτισμού του Γένους ημών. Ωμίλησεν, επίσης, ο Πατριάρχης, ο Οποίος ηυχαρίστησε τον άγιον Σερρών και εζήτησε τας προσευχάς των πιστών διά την επικειμένην συνάντησιν του Πάπα, του Ιδίου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών εν Λέσβω μετά των προσφύγων, ως και διά την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον.

Μετά την απόλυσιν, ο Πατριάρχης κατηυθύνθη εις το παρακείμενον Κοιμητήριον του χωρίου, ένθα ανέγνω προ του τάφου της αειμνήστου αναδόχου αυτού Χρυσάνθης Κουκούζη Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αοιδίμων Αρχιεπισκόπων Αθηνών Σεραφείμ και Χριστοδούλου, Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης Αποστόλου του Ιμβρίου, Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ιακώβου (επί τη επετείω της κοιμήσεως αυτού), των θεοφιλώς διαποιμανάντων την θεόσωστον Επαρχίαν Ίμβρου και Τενέδου μακαριστών Μητροπολιτών Ιακώβου, Μελίτωνος, Νικολάου και Φωτίου, καθώς και των ιερέων Αστερίου και Γεωργίου, διακονησάντων επί μακράν σειράν ετών εν Αγίοις Θεοδώροις. 

Κατά την διάρκειαν της παραμονής Του εν Ίμβρω ο Πατριάρχης επεσκέφθη, ομού μετά των εξ Ελλάδος φιλοξενουμένων Αυτού, τον Ι. Ναόν Αγίας Μαρίνης Κάστρου, εξωκκλήσια της νήσου, την οικίαν του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αμερικής κυρού Ιακώβου και το Μουσείον «Πατριάρχου Βαρθολομαίου», ενώ την μεσημβρίαν της Κυριακής παρέθεσεν ιδιωτικώς γεύμα προς τιμήν του κ. Επάρχου και της συζύγου αυτού. Εις την Πόλιν επέστρεψε το εσπέρας της επομένης, 11ης ιδίου. 

 

 

 

 

 Ετικέτες