To χρονικό της πατριαρχικής επίσκεψης στη Γερμανία (φωτο)

Loading...


Την Πέμπτην, 15ην Μαίου 2014, δευτέραν ημέραν της παραμονής Του εν τη πρωτευούση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο Πατριάρχης επεσκέφθη εθιμοτυπικώς την Πρεσβείαν της Τουρκίας, υπαντηθείς υπό του Εξοχ. Πρέσβεως κ. Hüseyin Avni Karslıoğlu και συνεργατών αυτού, προς ούς εξέφρασε την βαθείαν λύπην της Μητρός Εκκλησίας διά την επισυμβάσαν εν τω εν Soma Μαγνησίας ανθρακωρυχείω ανθρωπίνην τραγωδίαν. Τα αισθήματά Του ο Πατριάρχης διετύπωσε και εγγράφως εις το ανοιγέν Βιβλίον Συλλυπητηρίων εν τη Πρεσβεία.

 Αφού περιηγήθη τας νεοδμήτους εγκαταστάσεις της πρώτης εν Γερμανία Διπλωματικής Αποστολής της Τουρκίας, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετέβη εις το «Μουσείον του τρόμου» (TopographiedesTerrors), το οποίον ανηγέρθη εις τον χώρον των βομβαρδισθεισών υπό των Συμμαχικών Δυνάμεων, κατά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κεντρικών εγκαταστάσεων της Μυστικής Αστυνομίας (Gestapo) και των δυνάμεων ασφαλείας SD και SS της ναζιστικής Γερμανίας, υπαντηθείς υπό του Διευθυντού αυτού, Ελλογιμ. Καθηγητού Δρος Andrea Nachama, εβραικής καταγωγής εκ Θεσσαλονίκης, υιού κρατουμένου ποτέ εις στρατόπεδον συγκεντρώσεως, επιζήσαντος του Ολοκαυτώματος, όστις, υποδεχόμενος τον Οικουμενικόν Πατριάρχην και την Τιμίαν Συνοδείαν Αυτού, ετόνισεν ότι ο εν λόγω χώρος ήτο από των αρχών της δεκαετίας του 1930 το στρατηγείον του σχεδιασμού των εγκλημάτων του Γ’ Ράιχ κατά της ανθρωπότητος, σήμερον δε αποτελεί σπουδαστήριον παραδειγματικής διδασκαλίας περί του ζοφερού εκείνου παρελθόντος εις τας νέας γενεάς, ώστε ποτέ πλέον να μη επιτρέψη η ανθρωπότης τοιαύτας φρικαλεότητας. Η περιήγησις εις το φωτογραφικόν και το λοιπόν πλούσιον αρχειακόν υλικόν, το οποίον καλύπτει την άνοδον και επικράτησιν του Εθνικοσοσιαλισμού εν Γερμανία και τα εγκλήματα αυτού κατά την διάρκειαν του πολέμου εν τε τω εσωτερικώ και εν τω εξωτερικώ της χώρας (π.χ. εν Τσεχία, Ουγγαρία, Ελλάδι, Σερβία, Ρωσσία και Πολωνία) μέχρι και της Δίκης της Νυρεμβέργης, διήρκεσε πλέον της μιάς ώρας, κατά το πέρας δε αυτής ο Διευθυντής του Μουσείου προσέφερεν εις τον Πατριάρχην αναμνηστικά φωτογραφικά λευκώματα. 

Εν συνεχεία, η Α. Θ. Παναγιότης ηυλόγησεν το εν τω ξενοδοχείω Ritz Carlton παρατεθέν υπό της Ενορίας Θείας Αναλήψεως Βερολίνου γεύμα, εις το οποίον παρεκάθησαν, πλην των κληρικών, ο Πρέσβυς της Ελλάδος εν Βερολίνω, ο Πρέσβυς ε.τ. κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης και ο Εντιμ. κ. Ανδρέας Φρυγανάς, Σύμβουλος Πρεσβείας, μετά των εριτίμων συζύγων αυτών. 
 
Αργότερον, ο Πατριάρχης μετέβη εις τον Ι. Ναόν Θείας Αναλήψεως Βερολίνου υπαντηθείς διά Δοξολογίας, τη παρουσία των Σεβ. Μητροπολίτου κ. Αντωνίου εκ της Εκκλησίας Βουλγαρίας, Θεοφ. Επισκόπου Παλμύρας κ. Ιωάννου εκ της Εκκλησίας Αντιοχείας, Σεβ. ΡΚαθολικού Αρχιεπισκόπου Βερολίνου Καρδιναλίου Rainer Maria Woelki, και Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Nikola Eterović, Νουντσίου του Βατικανού, του Εξοχ. κ. Δημητρίου Δρούτσα, Ευρωβουλευτού, πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, μετά της εριτίμου συζύγου αυτού Ευγεν. κας Θεοφανίας Καραβίτη, του Εντιμ. κ. Norbert Kopp, Δημάρχου της περιοχής Steglitz, εκπροσώπων άλλων αδελφών Εκκλησιών και πλήθους πιστών, οι οποίοι έσπευσαν να εκδηλώσουν την ην τρέφουν αγάπην και τον σεβασμόν των προς τον πανίερον θεσμόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τον σεπτόν Προκαθήμενον αυτού. 

Ο Πατριάρχης, προσφωνηθείς ελληνιστί και γερμανιστί υπό του Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Εμμανουήλ Σφιάτκου, ιερατικώς προισταμένου του Ναού και εκπροσώπου της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως παρά τη Γερμανική Κυβερνήσει, συνεχάρη απαντητικώς τους ενορίτας του Ι. Ναού, ως και τους εξ Αννοβέρου και Αμβούργου επί τούτω προσελθόντας Έλληνας, διά την πατροπαράδοτον ευσέβειάν των και την προσήλωσίν των εις τα δόγματα και την πράξιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας και εκάλεσεν αυτούς όπως παραμένουν αδιαρρήκτως ηνωμένοι μεταξύ των, ίνα, διαφυλάττοντες τον θησαυρόν της Ορθοδόξου Πίστεως, προοδεύουν υπό την σκέπην και την ευλογίαν της Ι. Μητροπόλεως Γερμανίας. Ακολούθως, ο Πατριάρχης ηυλόγησε την προς τιμήν Του παρατεθείσαν δεξίωσιν εν τω αυλογύρω του Ι. Ναού τη συμμετοχή πάντων των προαναφερθέντων επισήμων, καθώς και τους πολυαρίθμους πιστούς, οίτινες ανέμενον διά να λάβουν την Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν. 

Αργά το εσπέρας ο Πατριάρχης ανεχώρησεν αεροπορικώς εκ Βερολίνου με προορισμόν το Μόναχον, τελευταίον σταθμόν της ιεραποδημίας Του εν Γερμανία, προπεμφθείς εις την Αίθουσαν Επισήμων του Αεροδρομίου Berlin-Tegel υπό του Πρέσβεως της Ελλάδος. Αξιοσημείωτοι τυγχάνουν αι επιφυλαχθείσαι υπό των Γερμανικών Αρχών εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην ιδιαίτεραι τιμαί, τόσον κατά την εκ Βερολίνου αναχώρησίν Του -καθώς το αεροσκάφος των Γερμανικών Αερογραμμών Lufthansa, μετά την ολοκλήρωσιν της επιβιβάσεως των ταξιδιωτών, κινηθέν εντός των διαδρόμων του αερολιμένος, προσήγγισεν την Αίθουσαν Επισήμων διά την εξ αυτής απ’ευθείας άνοδον εις αυτό του υψηλού Επιβάτου- όσον και κατά την άφιξίν Του εις την πρωτεύουσαν του Κρατιδίου της Βαυαρίας, καθώς το μεταξύ του αερολιμένος και του ξενοδοχείου Bayerischer Hof οδικόν δίκτυον διετηρήθη αποκλεισμένον εις την γενικήν κυκλοφορίαν υπό της αστυνομίας διά την απρόσκοπτον διέλευσιν αποκλειστικώς και μόνον του Οικουμενικού Πατριάρχου, συνοδεία πολλών οχημάτων και δικύκλων αυτής. 
 
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΝ ΜΟΝΑΧΩ
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ως ήδη ελέχθη, αφίχθη αργά το εσπέρας της 15ης Μαίου εις Μόναχον, υπαντηθείς τιμητικώς εις την Αίθουσαν Επισήμων του Αεροδρομίου υπό του Εξοχ. Δρος Alfred Rühmair, Διευθυντού Εθιμοτυπίας της τοπικής Κυβερνήσεως της Βαυαρίας, της Ευγεν. κας Σοφίας Γραμματά, Γεν. Προξένου της Ελλάδος, του Θεοφ. Επισκόπου Θερμών κ. Δημητρίου και των εν ταίς Ενορίαις της Βαυαρίας υπηρετούντων κληρικών της Ι. Μητροπόλεως. 
 
Την πρωίαν της 16ης Μαίου ο Πατριάρχης επεσκέφθη την έδραν του Τμήματος Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilians του Μονάχου,υπαντηθείς τιμητικώς υπό τε του Εντιμολ. Καθηγητού κ. Θεοδώρου Νικολάου, τέως Κοσμήτορος, και υπό του Ελλογιμ. Καθηγητού Δρος Αθανασίου Βλέτση, διαδόχου αυτού, όστις και προσεφώνησε τον Πατριάρχην, ομού μετά του Εντιμ. κ. Αλεξάνδρου Τσουμπακλή, εκπροσώπου των σπουδαστών του Τμήματος, παρουσία των Σεβ. Αρχιεπισκόπου Μάρκου εκ της Υπερορίου Εκκλησίας του Πατριαρχείου Ρωσσίας, και Μητροπολίτου Σεραφείμ εκ του Πατριαρχείου Ρουμανίας. Ο Πατριάρχης αντεφώνησε διά λόγων πατρικής αγάπης, μνησθείς των ιδικών Του προηγμένων σπουδών εν τη Θεολογική Σχολή Μονάχου, μετά τας εν Ρώμη και Ελβετία τοιαύτας. 
 
Εν συνεχεία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη πεζή εις την παρακειμένην έδραν της Ρωμαιοκαθολικής Θεολογικής Σχολής του ειρημένου Πανεπιστημίου, υπηντήθη εν τη εισόδω αυτού υπό του Ελλογιμ. Καθηγητού Δρος Hans van Ess, Αντιπροέδρου της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, και κατηυθύνθη εις την επιβλητικήν Αίθουσαν Τελετών της Σχολής, ένθα εγένετο η αναγόρευσίς Του εις επίτιμον Διδάκτορα Θεολογίας εν μέσω πυκνοτάτου ακροατηρίου, υπερπληρώσαντος αυτήν. Κατά την τελετήν ωμίλησαν κατά σειράν ο υποδεχθείς Αυτόν Καθηγητής, ο Κοσμήτωρ της Ευαγγελικής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Καθηγητής Δρ. Christoph Levin, ο Ελλογιμ. Καθηγητής Δρ. Αθανάσιος Βλέτσης, ο Κοσμήτωρ της Ρωμαιοκαθολικής Θεολογικής Σχολής Καθηγητής Δρ. Franz Xaver Bischof, όστις δι´εμπνευσμένης ομιλίας (Laudatio) εξήρε την χαρισματικήν προσωπικότητα του Οικουμενικού Πατριάρχου και τας καινοτόμους πρωτοβουλίας Αυτού διά τα φλέγοντα ζητήματα του συγχρόνου κόσμου, ο Θεοφ. ΡΚαθολικός Επίσκοπος Μαγδεμβούργου Δρ. Gerhard Feige επί του θέματος: «Αυθεντία-Συλλογικότης-Συνοδικότης» και, εν κατακλείδι, ο Πατριάρχης, Όστις, ως νέος Επίτιμος Διδάκτωρ, κατά τα πανεπιστημιακά θέσμια, εξεφώνησε την Lectio Magistralis Αυτού επί του θέματος: «Θεολογία και εμπειρία», αναφερθείς και εις την εντός ολίγων ημερών συνάντησίν Του μετά της Α. Αγιότητος, του Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου εν Ιεροσολύμοις, προς ανανέωσιν της δεσμεύσεως διά την συνέχισιν της πορείας του Διαλόγου της αγάπης και της αληθείας μεταξύ Ορθοδοξίας και Ρωμαιοκαθολικισμού. Μετά το πέρας της τελετής ο Πατριάρχης εδέχθη τα συγχαρητήρια των παρόντων εκπροσώπων της εκκλησιαστικής και της ακαδημαικής κοινότητος και άλλων προσελθουσών προσωπικοτήτων, κατά την παρατεθείσαν δεξίωσιν. 
 
Σημειωτέον ότι εις το επιδοθέν Αυτώ δίπλωμα αναγορεύσεώς Του εις Επίτιμον Διδάκτορα, γεγραμμένον λατινιστί, αναγράφονται ως λόγοι της τιμητικής διακρίσεως αι προσπάθειαι του Πατριάρχου διά την προσέγγισιν των Εκκλησιών Ρώμης και Κωνσταντινουπόλεως και ευρύτερον των διηρημένων Χριστιανών, διά την επικράτησιν της ειρήνης και της δικαιοσύνης επί της γης, ως και αι οικολογικαί Αυτού δραστηριότητες. 
 
Ολίγον αργότερον, ο Πατριάρχης μετέβη εις το Ανάκτορον Prinz-Carl Palais προς συνάντησιν του Πρωθυπουργού του Κρατιδίου της Βαυαρίας Εξοχ. κ. Horst Seehofer, μεθ’ου έσχεν εγκάρδιον επικοινωνίαν διαρκείας μιάς ώρας, τη συμμετοχή Υπουργών αυτού, του οικείου Ποιμενάρχου και των Αρχιερέων της Πατριαρχικής Συνοδείας. Ο Πατριάρχης εξήρε τας κοσμούσας τους Βαυαρούς αρετάς της φιλοξενίας και της εμμονής εις την χριστιανικήν ζωήν και τας παραδόσεις, τονίσας τους πνευματικούς δεσμούς μεταξύ της πατρίδος αυτών και της Κωνσταντινουπόλεως, εκ της οποίας εξηκτινώθησαν αι παγκοσμίως και πανανθρωπίνως αποδεκταί αξίαι του Βυζαντινού πολιτισμού τη αρωγή, ειδικώς όσον αφορά εις την Βαυαρίαν, της Βασιλομήτορος Θεοφανούς. Μετά το πέρας της συναντήσεως ο Πατριάρχης, ο Πρωθυπουργός και οι λοιποί επίσημοι μετέβησαν εις την παράπλευρον Αίθουσαν, ένθα ο Παναγιώτατος υπέγραψεν, ενώπιον των Μέσων Γενικής Ενημερώσεως, την ειδικώς ευπρεπισθείσαν χρυσοίς γράμμασι σελίδα του Βιβλίου Επισκεπτών του Ανακτόρου και έλαβεν ως δώρον παρά του κ. Πρωθυπουργού ομοίωμα του βαρυτίμου «Λέοντος της Βαυαρίας» εκ πορσελάνης. 
 
Ακολούθως, ο Πατριάρχης μετέβη εις το εν τοις περιχώροις του Μονάχου Ανάκτορον Schloss Fürstenried, ένθα η Ακαδημία της Ρκαθολικής Αρχιεπισκοπής Μονάχου και Freising, και εξεφώνησεν ενώπιον εκλεκτού ακροατηρίου ομιλίαν επί του θέματος: «Αειφορία και προστασία της Δημιουργίας-μία κοινή πρόκλησις», εν τοις πλαισίοις του υπό της Ακαδημίας διοργανωθέντος Συμποσίου, καθ’ο ωμίλησαν ωσαύτως ο Σεβ. Καρδινάλιος Reinhard Marx, Αρχιεπίσκοπος Μονάχου και Freising, και ο Θεοφ. Επίσκοπος της Ευαγγελικής Εκκλησίας Καθηγητής Δρ. Heinrich Bedford-Strohm. Ο Πατριάρχης εξέφρασεν ευχαριστίας διά την απευθυνθείσαν εις Αυτόν τιμητικήν πρόσκλησιν, καθώς το θέμα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος Τον ώθησεν, από της αρχής της Πατριαρχικής Διακονίας Του, ίνα εργασθή διά την ευαισθητοποίησιν της κοινής γνώμης και την κινητοποίησιν των ηγετών του κόσμου και των επί μέρους επιστημονικών, πνευματικών και πολιτικών φορέων και Οργανισμών, προς λήψιν, εν συλλογική προσπαθεία, των αναγκαίων διά την διάσωσιν της Δημιουργίας μέτρων, υπομνήσας παραλλήλως ότι διά της από 1ης Σεπτεμβρίου 1989 Εγκυκλίου του αοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου καθιερώθη η αρχή εκάστης Ινδίκτου ως ημέρα αναλογισμού της ευθύνης εκάστου διά τον σεβασμόν και την διαφύλαξιν της αειφορίας.
 
tro2.jpg
tro3.jpg
tro4.png
tro5.jpg
tro6.jpg
tro7.jpg
tro8.jpg