To χρονικό της Πατριαρχικής επίσκεψης στη Σμύρνη (ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Προσκυνηματικήν επίσκεψιν εις την «μαργαριταρένιαν» Σμύρνην και την «φίλην παιδείας» Κρήνην της Μικράς Ασίας επραγματοποίησεν η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, διά να προστή εις τας αντιστοίχους πανηγύρεις των πολιούχων των Αγίου Βουκόλου Επισκόπου Σμύρνης (06/02) και Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους (10/02).

 Ούτως, ο Πατριάρχης ανεχώρησεν εκ της Πόλεως την Παρασκευήν, 5ην Φεβρουαρίου, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιακόνου κ. Ανδρέου, του Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη και των Εντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, και κ. Μαρίου Ταρίνα, Κλητήρος, αφιχθέντα δε εις την Σμύρνην υπεδέχθησαν Αυτόν ο ιερατικώς Προιστάμενος της Ορθοδόξου Κοινότητος Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Κύριλλος Συκής, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εν Σμύρνη Εντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, η Πρόεδρος της Κοινότητος Ευγεν. κ. Θεοδώρα Χατζούδη, κληρικοί και λαικοί εξ Ελλάδος και εκπρόσωπος των Δήμων της περιοχής. Ακολούθως ο Οικουμενικός Πατριάρχης επεσκέφθη διαδοχικώς τον Νομάρχην Σμύρνης Εντιμ. κ. Mustafa Toprak εις το ιστορικόν κτήριον της έδρας αυτού, τον Δήμαρχον Σμύρνης Εντιμ. κ. Aziz Kocaoğlu και την Δήμαρχον Konak Ευγεν. κ. Sema Pekdaş, οίτινες και υπεδέχθησαν Αυτόν εγκαρδίως και μετ’ αισθημάτων τιμής και υπολήψεως.

Εις την συνέχειαν η Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εις τον πανηγυρίζοντα Ιερόν Ναόν του Αγίου Βουκόλου ένθα υπεδέχθη πιστόν αντίγραφον της θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας της επικαλουμένης «Παραμυθίας» εκ της Ι. Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους, όπερ και ετοποθετήθη εις κατάλληλον τόπον, ενώ αργότερον μετεφέρθη εις την Αγίαν Φωτεινήν προς διηνεκή προσκύνησιν και ευλογητήν Θεομητορικήν προστασίαν εις την ζωήν της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης. Είτα ο Οικουμενικός Πατριάρχης εχοροστάτησε κατά τον Εσπερινόν της εορτής του Αγίου συμπροσευχηθέντων των Σεβ. Μητροπολιτών Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα και Δράμας κ. Παύλου, ως και του Πανιερ. Μητροπολίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμονος, εν μέσω πληθύος κληρικών και λαικών προσκυνητών, εκ της Πόλεως, εκ Σμύρνης και εξ Ελλάδος. Εις το τέλος του Εσπερινού τον Πατριάρχην προσεφώνησαν η Πρόεδρος της Κοινότητος Ευγεν. κ. Θεοδώρα Χατζούδη και ο Οσιώτ. Ιερομόναχος κ. Ευδόκιμος Βατοπαιδινός, αντεφώνησε δε Ούτος εορτίως, ευχαριστήσας την Βατοπαιδινήν Αδελφότητα διά την πρόφρονα προσφοράν αυτής.

Ακολούθως η Α. Θ. Παναγιότης παρέστη και ωμίλησεν εις την παρουσίασιν του βιβλίου του Εντιμ. κ. Παρασκευά Συριανόγλου «Μια αγάπη, δυό Θεοί» εις την αίθουσαν του Εμπορικού Επιμελητηρίου Σμύρνης, παρουσία του Προέδρου αυτού Εντιμ. κ. Ekrem Demirtaş, όστις και παρέθεσε δείπνον. Ο Πατριάρχης κατά τας Λειτουργίας Αυτού εμνημόνευσε κατ’επανάληψιν την ηρωίδα του ως άνω βιβλίου Φωτεινήν Τσακανίκα, εκ Κυδωνιών, ως και άπαντα τα θύματα της μεγάλης εκείνης τραγωδίας.

Την κυρίαν ημέραν της εορτής του πολιούχου Σμύρνης Αγίου Βουκόλου η Α. Θ. Παναγιότης προέστη της Θείας Λειτουργίας συμπαραστατούμενος υπό των Σεβ. Μητροπολιτών Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα και Δράμας κ. Παύλου, συμπροσευχομένων του Πανιερ. Μητροπολίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμονος, των Εξοχ. κ. Ιωάννου Αμανατίδου, Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, και Κυριακού Λουκάκη, Πρέσβεως αυτής εν Αγκύρα, και του κ. Γενικού Προξένου, των στρατιωτικών ακολούθων, της Ηγουμένης Θεοξένης Μοναχής και αδελφών εκ της Ι. Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Χρυσοπηγής Χανίων, αδελφών εκ της ωσαύτως Ι. Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου και πλήθους λαού προσελθόντος διά να τιμήση τον Αποστολικόν Άγιον και την πάλαι ποτέ και αεί σεμνήν πανήγυριν αυτού εν Μπασμανέ Σμύρνης. Παρέστησαν δε τιμητικώς και ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος των Ρωμαιοκαθολικών της Σμύρνης κ. Lorenzo Peritto και η Δήμαρχος Konak Ευγεν. κ. Sema Pekdaş. Ηκολούθησε λιτανεία πέριξ του Ι. Ναού, όπισθεν του οποίου ο Παναγιώτατος εφύτευσε μυρσίνην, ως και κατά το παρελθόν έτος. Εις την συνέχειαν η Α. Θ. Παναγιότης ηυλόγησεν, τη συμμετοχή των ως άνω διαληφθέντων προσώπων, το υπό της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης παρατεθέν επίσημον άριστον, καθ΄ ο και ομιλήσας εξήρε την ακάματον διακονίαν και εκδαπάνησιν του ιερατικώς Προισταμένου Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Συκή, χάρις εις την οποίαν το έργον του Χριστού συνεχίζει να καρποφορή και ήδη «πολύν καρπόν φέρει» και εν Σμύρνη.

Το εσπέρας της ιδίας ο Πατριάρχης ημών εχοροστάτησεν εις τον Εσπερινόν του Σαββάτου εν τω ευγενώς παραχωρηθέντι Καθεδρικώ Ναώ του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου της Ρωμαιοκαθολικής Κοινότητος Σμύρνης, εις το τέλος του οποίου αντηλλάγησαν χαιρετισμοί μεταξύ του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Lorenzo και Αυτού και ηκολούθησε δεξίωσις. Μετά ταύτα ο Παναγιώτατος ετίμησε διά της υψηλής Αυτού παρουσίας την συναυλίαν της διασήμου ελληνίδος αοιδού Ευγεν. κ. Χαρούλας Αλεξίου, Σμυρναικής καταγωγής, παραστάντων επισήμων εκπροσώπων των πολιτικών και δημοτικών αρχών της πόλεως εις το υπερπληρωθέν Μέγαρον Μουσικής Σμύρνης, ένθα και ωμίλησεν ελληνιστί και τουρκιστί.

Την Κυριακήν, 7ην Φεβρουαρίου, ο Πατριάρχης ημών παρέστη συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος του Ναού της Αγίας Φωτεινής κατά την Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατήσαντος, αδεία και προτροπή Αυτού, του Πανιερ. Μητροπολίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμονος, κηρύξαντος επικαίρως, εις δε το τέλος ο Πατριάρχης ετέλεσε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του άρτι κοιμηθέντος και εκ Σμύρνης καταγομένου Ακαδημαικού Κωνσταντίνου Δεσποτοπούλου και άλλων προσφιλών Αυτώ νεκρών, ωμίλησε και διένειμε το αντίδωρον και τα αναμνηστικά των εορτασμών του Αγίου Βουκόλου. Παρέστησαν οι Εξοχ. κ. Ιωάννης Αμανατίδης, Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο κ. Πρέσβυς, ο κ. Γενικός Πρόξενος και πολλοί πιστοί. Εκ της Αγίας Φωτεινής ο Παναγιώτατος μετέβη εις Κορδελιόν (Karşıyaka) και προσεκύνησεν εις τον εκείσε Ρωμαιοκαθολικόν Ναόν της Αγίας Ελένης, γενόμενος δεκτός μετά τιμής υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Lorenzo, προσφωνήσαντος τον Πατριάρχην Όστις και απήντησε καταλλήλως. Επηκολούθησε δενδροφύτευσις εις τον αύλειον χώρον, μεθ’ην ο Πατριάρχης μετέβη εις την έδραν του τοπικού Δημάρχου Εντιμ. κ. Hüseyin Mutlu Akpınar, όστις υπεδέξατο Αυτόν μετά σεβασμού, παραθέσας εν συνεχεία γεύμα προς τιμήν Του. Μεταξύ των δύο ανδρών αντηλλάγησαν προπόσεις.

Το εσπέρας η Α. Θ. Παναγιότης εκήρυξε την έναρξιν του Β΄ Αγιολογικού Συνεδρίου με τίτλον «Οι απαρχές του Χριστιανισμού στην Ιωνία και οι Βιβλικοί Άγιοι» εις την αίθουσαν και πάλιν του Εμπορικού Επιμελητηρίου Σμύρνης, παρακολουθήσας την διάλεξιν του Εντιμολ. κ. Γεωργίου Γαλίτου, Άρχοντος Μ. Διδασκάλου του Ευαγγελίου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ομοτίμου Καθηγητού και Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, παρουσία διακεκριμένων επιστημόνων-Καθηγητών εκ πολλών Θεολογικών Σχολών Ελλάδος, Η.Π.Α., Γερμανίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Εις την συνέχειαν ηυλόγησε το υπό του Εντιμ. κ. Θεοδώρου Τσακίρη, Γενικού Προξένου της Ελλάδος εν Σμύρνη, παρατεθέν δείπνον εν τω Ξενοδοχείω «Hilton». Και ενταύθα αντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις μεταξύ του αμφιτρύονος και του Πατριάρχου, Όστις συνεχάρη τον κ. Γενικόν διά την εύορκον μακράν θητείαν του εν Σμύρνη και τω ηυχήθη επιτυχίαν και εις τα νέα εν Αθήναις καθήκοντα αυτού.

Την Δευτέραν, 8ην Φεβρουαρίου, ο Πατριάρχης ημών προσελθών εις τους χώρους του Εμπορικού Επιμελητηρίου Σμύρνης, έσχεν εγκάρδιον και θερμήν συνάντησιν μετά του περιβάλλοντος Αυτόν από ετών μετά σεβασμού και αγάπης Προέδρου κ. Ekrem Demirtaş, όστις και παρέθεσε γεύμα εις τους χώρους του Επιμελητηρίου προς τιμήν του Παναγιωτάτου και των εκλεκτών Συνέδρων. Το εσπέρας η Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εις το Δημαρχείον του Bayraklı, γενομένη δεκτή υπό του Δημάρχου Εντιμ. κ. Hasan Karabağ. Εις παρακείμενον λόφον, με θέαν την μαρτυρικήν παραλίαν της Σμύρνης, εφύτευσεν ελαίαν ως σύμβολον καταλλαγής και ειρήνης και παρεκάθησεν εις δείπνον παρατεθέν υπό του κ. Δημάρχου εν μέσω πολλών συνδαιτυμόνων.
Την Τρίτην, 9ην Φεβρουαρίου, η Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εις τους χώρους του Κεντρικού Ιστορικού Αρχείου Σμύρνης όπου Τον υπεδέχθη η διευθύντρια Ευγεν. κ. Ayşe Üngör εις ην επέδωκε ψηφιακόν δίσκον περιέχοντα 2000 φωτογραφίας εκ της παλαιάς Σμύρνης. Εις την συνέχειαν επεσκέφθη το Αρχαιολογικόν Μουσείον Σμύρνης ως και το Εθνολογικόν Μουσείον, ξεναγηθείς υπό του υπευθύνου Αρχαιολόγου Εντιμ. κ. Mahır Atıcı. Ακολούθως παρεκάθησεν εις το παρατεθέν υπό της Ευγεν. κ. Sema Pekdaş, Δημάρχου του Konak, γεύμα. Κατά την πρόποσίν Του ο Πατριάρχης εξήρε τον ρόλον της γυναικός εις την κοινωνίαν και εις την πολιτικήν και ηυχαρίστησε την κ. Δήμαρχον διά την ην παρέχει υποστήριξιν προς την εν Σμύρνη Ορθόδοξον ημών Κοινότητα.

Το εσπέρας μετέβη εις τον Ναόν του Αγίου Πολυκάρπου Σμύρνης, ένθα προσεκύνησε απότμημα των μαρτυρικών αυτού λειψάνων, γενόμενος δεκτός υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Lorenzo, και εν συνεχεία παρηκολούθησε την λήξιν του Β΄ Αγιολογικού Συνεδρίου και την καταληκτήριον ομιλίαν του Αντιπροέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής Ελλογιμ. κ. Ιωάννου Καραβιδοπούλου, Άρχοντος Εξάρχου, ομοτίμου Καθηγητού. Μετά τούτο ο Δήμαρχος Σμύρνης Εντιμ. κ. Aziz Kocaoğlu παρέθεσε δείπνον προς τιμήν της Α. Θ. Παναγιότητος και των Ελλογιμ. Συνέδρων. Αντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις.

Την Τετάρτην, 10ην Φεβρουαρίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μετέβη εις την περιοχήν της Ερυθραίας και δη εις Κρήνην (Çeşme). Εκεί εις το πανηγυρίζον και προσφάτως ανακαινισθέν υπό του Δήμου σέβασμα του εορτάζοντος Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους ετέλεσε διά πρώτην φοράν, μετά σιγήν 94 ετών, την αναίμακτον ιερουργίαν συλλειτουργησάντων των Σεβ. Μητροπολιτών Χίου κ. Μάρκου και Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλοχίου. Κατά την ιστορικήν ταύτην Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εν Σμύρνη Εντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, ο Βουλευτής Χίου της συμπολιτεύσεως Εντιμ. κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, οι Δήμαρχοι Χίου Εντιμ. κ. Εμμανουήλ Βουρνούς και Çeşme Εντιμ. κ. Muhittin Dalgıç, όστις υπεδέχθη τον Πατριάρχην ημών μετ’εγκαρδιότητος και προσέφερεν Αυτώ ανθοδέσμην, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Σμύρνης Εντιμ. κ. Ekrem Demirtaş, καθώς και πολιτικοί παράγοντες και πλήθος προσκυνητών εκ της γειτονικής Χίου, κομίσαντες αντίγραφον της θαυματουργού Εικόνος του Αγίου μεταφερθείσης εκεί εκ του Ναού τούτου, ήτις φυλάσσεται έκτοτε εν Χίω. Εις το τέλος της Θείας Λειτουργίας, εν συγκινήσει πολλή, ωμίλησαν ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Κύριλλος Συκής, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλαμπόκης εκ μέρους των εν Χίω απογόνων των Μικρασιατών και ο Πατριάρχης ημών, Όστις καταλήγων απένειμε, προτάσει του Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου, το οφφίκιον του Άρχοντος Μαΐστορος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας εις τον Πρωτοψάλτην του Ιερού Ναού Αγ. Ιακώβου του Αδελφοθέου πόλεως Χίου Μουσικολ. κ. Δημήτριον Ζαννίκον. Ακολούθως ο Πατριάρχης ημών μετέβη εις το Δημαρχείον του Karaburun, ένθα Τον υπεδέχθη ο Δήμαρχος της περιοχής Εντιμ. κ. Ahmet Çakır, παραθέσας επίσημον γεύμα προς τιμήν Αυτού. Εις την συνέχειαν ο Παναγιώτατος επεσκέφθη την γενέτειραν του Δημάρχου εις το χωρίον Çatalkaya (Teke) προσκληθείς υπό του Προέδρου, ένθα σώζεται εν ερειπιώδει μορφή ο Ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Εκείθεν ο Παναγιώτατος επέστρεψεν εις Σμύρνην ένθα παρεκάθησεν εις δείπνον, το οποίον το οποίον παρέθεσεν ο επιχειρηματίας και Έλλην πολίτης κ. Mehmet Bastıyalı, εν τω Ξενοδοχείω «Swiss».

Την υστεραίαν, Πέμπτην, 11ην Φεβρουαρίου, την πρωίαν ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη, προσκληθείς υπό του Εντιμ. κ. Θεοδώρου Τσακίρη, διά πρόγευμα εις την Προξενικήν κατοικίαν, μεθ’ο επεσκέφθη τα ιστορικά Θείρα (Tire). Εις την περιοχήν ταύτην εγένετο δεκτός προ του Δημαρχιακού Μεγάρου υπό του Δημάρχου Εντιμ. κ. Tayfur Çiçek και ακολούθως εξεναγήθη εις ιστορικά και παλαιά Ρωμαίηκα σεβάσματα της περιοχής και παρεκάθησεν εις το υπό του Δημάρχου παρατεθέν γεύμα. Το εσπέρας της ιδίας, η Α. Θ. Παναγιότης, χάριτι Θεού, επέστρεψεν αεροπορικώς εις την Πόλιν, γενομένη δεκτή υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Εκ της Ιεράς του Φωτίου εις την φωτεινήν του Βουκόλου έδραν μεταβάς ο Πατριάρχης ημών εκόμισε και προς τον χώρον των επτά Εκκλησιών της Αποκαλύψεως το μήνυμα της εν Χριστώ ελπίδος, της καταλλαγής και συμφιλιώσεως ανθρώπων και λαών και δη γειτόνων, ποιήσας ιδιαιτέραν μνείαν, και δη ουχί άπαξ, του δράματος των προσφύγων εις την περιοχήν.

Εντύπωσιν προυκάλεσεν εις τους Συνέδρους και όλους τους προσκυνητάς ο αμέριστος σεβασμός και η έκδηλος αγάπη προς την Α. Θ. Παναγιότητα των αρχών και των κατοίκων της μεγαλοπόλεως Σμύρνης και των περιχώρων, αισθήματα, τα οποία πλουσίως είχον εκδηλωθή και πέρυσιν ότε το πρώτον ο Οικουμενικός Πατριάρχης επεσκέφθη επισήμως την πόλιν και εώρτασε, και δη μετά πάντων των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, την πανήγυριν του Αγίου Βουκόλου, Επισκόπου Σμύρνης, έκτοτε καθιερωθείσαν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες