Το Φανάρι επιβεβαιώνει το «Αγιορείτικο βήμα» για τα μακιαβελικά σχέδια δημιουργίας κρίσης στις σχέσεις με την Αθήνα

Loading...


Πλήρης επιβεβαίωση του «Αγιορείτικου βήματος» για τα μακιαβελικά σχέδια κάποιων που θέλησαν να επινοήσουν νέα κρίση τύπου 2004 στις σχέσεις Φαναρίου-Αθήνας. Πριν από λίγο το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφορικά με τα όσα έγιναν για την Μητρόπολη Ιωαννίνων κάνει λόγο για «διαστρέβλωσις των γεγονότων» και σημειώνει πως αυτή η διαστρέβλωση «μόνον υπό εχθρών της ειρηνικής συνεργασίας των δύο Εκκλησιών θα ημπορούσε να επινοηθή». 

Συμπληρώνει μάλιστα πως οποιαδήποτε προσπάθεια φιμώσεως του Πατριαρχείου με την απειλή της δήθεν δημιουργίας κρίσεως είναι απαράδεκτη! 

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής: 

Εξ αφορμής προσφάτων δημοσιευμάτων εις τον Ελληνικόν Τύπον και το Διαδίκτυον εν σχέσει προς την επικειμένην εκλογήν του νέου Μητροπολίτου Ιωαννίνων ανακοινούνται εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου τα ακόλουθα:

 1. Εντός του κρατούντος αδελφικού και φιλικού κλίματος εις τας σχέσεις μεταξύ της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και της Α. Μακαριότητος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου εξεφράσθη υπό του Παναγιωτάτου προς τον Μακαριώτατον και Ιεράρχας της Εκκλησίας της Ελλάδος συναντηθέντας μετ᾿ Αυτού η επιθυμία και ευχή Του όπως εις τον ιστορικόν Θρόνον της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων εκλεγή συγκεκριμένος κληρικός εγνωσμένης προσφοράς προς την Μητέρα Εκκλησίαν, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, αλλά και την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Ελλάδος και τον Μακαριώτατον προσωπικώς. Η τοιαύτη έκφρασις ευχής και επιθυμίας υπό του Παναγιωτάτου ενεφανίσθη υπό ωρισμένων Μέσων Ενημερώσεως ως «παρέμβασις» εις τα εσωτερικά της Εκκλησίας της Ελλάδος και απειλή κατά της αυτοκεφαλίας της, ως εάν επρόκειτο περί εντολής ή αξιώσεως. Η τοιαύτη διαστρέβλωσις των γεγονότων μόνον υπό εχθρών της ειρηνικής συνεργασίας των δύο Εκκλησιών θα ημπορούσε να επινοηθή.

2. Τα γραφέντα περί δήθεν αναμείξεως ή και ευθύνης ως προς το ανωτέρω θέμα του εν Αθήναις Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Διευθυντού αυτού Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου τυγχάνουν ψευδή και ανυπόστατα. Το Γραφείον τούτο και ο Διευθυντής αυτού ουδεμίαν ανάμειξιν είχον εις το εν λόγω θέμα. Η απόδοσις ευθυνών εις τρίτους αποσκοπεί, προφανώς, εις την μείωσιν ή υποβάθμισιν της εκφρασθείσης Πατριαρχικής βουλήσεως, η οποία ανήκει αποκλειστικώς και μόνον εις τον Παναγιώτατον.

3. Οιαδήποτε προσπάθεια φιμώσεως της Α.Θ. Παναγιότητος επί θεμάτων αφορώντων εις τας εν ταίς «Νέαις Χώραις» Ιεράς Μητροπόλεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου διά της απειλής περί δήθεν δημιουργίας «κρίσεως» είναι απαράδεκτος. Εάν οιονδήποτε μέλος της Εκκλησίας ή τοπική αρχή έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν την ευχήν και επιθυμίαν των ως προς το πρόσωπον, το οποίον θα εκλεγή εις την Μητρόπολίν των, πολλώ μάλλον αποτελεί τούτο δικαίωμα του Οικουμενικού Πατριάρχου, «δικαιουμένου και τούτου υποδεικνύειν υποψηφίους» διά τας εν λόγω Ιεράς Μητροπόλεις, κατά την Πατριαρχικήν και Συνοδικήν Πράξιν του 1928, της οποίας τους Όρους απεδέχθη και η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 23η Ιουνίου 2014  Ετικέτες