Το Πάσχα και η εορτή του Αγίου Γεωργίου στη Βενετία (ΦΩΤΟ)

Loading...


Πλήθος κόσμου με συναισθήματα συγκίνησης αλλά και ιερά κατάνυξη παρακολούθησε τις Ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Βενετία, ενώ πανηγυρικά τιμήθηκε η μνήμη του Μεγαλομάρτυρα τη δεύτερη μέρα του Πάσχα.

Το ανακοινωθέν της Μητρόπολη Ιταλίας αναφέρει:

Ο Άγιος Γεώργιος των Ελλήνων εν Βενετία, η ασάλεπτη πολιτιστική και πνευματική Γέφυρα της Αναγεννήσεως της Ορθοδοξίας εις την πολιτισμένην Ιταλίαν

Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης Γεννάδιος: «Ο Άγιος Γεώργιος των Ελλήνων εν Βενετία, σήμερον και Μητροπολιτικός Ναός, όπως κατ’ εκείνους τους παλαιούς χρόνους, υπήρξε μία εκ των σπουδαιοτέρων πολιτιστικών και πνευματικών επάλξεων, η οποία συνέδραμε πεφωτισμένα εις το μέγα θαύμα της Αναγεννήσεως εις την Δύσιν, ούτω, και κατά τους χρόνους της σημερινής εκκοσμικεύσεως και της αδιαφορίας προς τον συνάνθρωπόν μας, είναι το σπουδαιότερον κέντρον της Αναγεννήσεως της Ορθοδοξίας εις την πολιτισμένην Ιταλίαν»

Ο Μητροπολιτικός Ναός Άγιος Γεώργιος των Ελλήνων, κατά τον μήνα Απρίλιον, και μάλιστα μέχρι σήμερον, είναι το κέντρον της Βενετίας, το άλλο Βυζάντιον, όπως εκαλούσε αυτήν ο περίφημος Νικαίας Βησαρίων. Εις την πνευματικήν και λειτουργικήν ζωήν της άλλοτε πρωτευούσης της Serenissima, εάν αναλογισθή τις τους ξένους και τους ημετέρους, τους πιστούς, τους προσκυνητάς, τους ενδιαφερομένους διά την ιστορίαν και τον πολιτισμόν του Γένους μας, τους ανθρώπους καλής θελήσεως, τους καλλιτέχνας, τους επιστήμονας, αλλά και τους απλούς εις την ψυχήν και την καρδίαν, οι οποίοι έρχονται διά να προσευχηθούν, να ζήσουν την κατανυκτικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, να επισκεφθούν και να γνωρίσουν το μεγαλείον της Εκκλησίας και την ιστορίαν της Κοινότητος Βενετίας, να αναπαυθούν πνευματικά και να αναβαπτισθούν μέσα εις την μεγαλοπρεπή και περιώνυμον Κολυμβήθραν της Λειτουργικής και Μυστηριακής Παραδόσεως του Γένους μας, η σημασία της επάλξεως ταύτης είναι ξεχωριστή και η σπουδαιότης της χώρας, καρδία της Ρ.καθολικής Εκκλησίας, είναι η αφορμή και η αιτία της αληθινής προσηλώσεως και της τιμίας αφοσιώσώς μας εις την Μητέρα μας, Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν.

Η Ορθόδοξος Μητρόπολις Ιταλίας και Μελίτης, στηριζομένη επί της αρχαιοπρεπούς και λαμπροτάτης Βυζαντινής Ιστορίας και της Μοναστικής Ζωής της Αγιοτόκου Καλαβρίας και Σικελίας, και, γενικά, άνευ ενδοιασμού, επί της ουσιαστικής μαρτυρίας της πίστεως, της αγάπης και της ελπίδος των Αγίων της Ιταλικής Χερσονήσσου, έχουσα τα βαθέα θεμέλιά της, κρατεί το Φως της Ορθοδοξίας αναμμένον, το οποίον πηγάζει από το Φως της Αναστάσεως και σκορπίζει εις τας καρδίας των ανθρώπων την χαράν, την ειρήνην, την γαλήνην, την ελπίδα και το μήνυμα της ενότητος όλων εν τω Ονόματι του Αναστάντος Χριστού.

Τας κατανυκτικάς, ιερωτάτας και χαρμοσύνους ακολουθίας των «Χαιρετισμών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον», και δη από του Μεγάλου Κανόνος και της Εγέρσεως του Λαζάρου μέχρι της Κυριακής των Βαΐων, και από ταύτης μέχρι του Μεγάλου Σαββάτου πρωΐας, με τας ακολουθίας του Νυμφίου, του Μ. Ευχελαίου, των Παθών, των Εγκωμίων, της Αποκαθηλώσεως, του Επιταφίου, μέχρι και του «Ανάστα ο Θεός» παρηκολούθησαν, με ευλάβειαν και την δέουσαν προσοχήν, μέγας αριθμός Ορθοδόξων, οι οποίοι κατενθουσιασμένοι και κατευχαριστημένοι επέστρεψαν εις τας οικίας των μεταφέροντες την ευλογίαν της εκκλησίας. Ο αριθμός των προσελθόντων κατά την τελετήν της Αναστάσεως υπερέβη κάθε άλλην χρονιάν καθόσον η προσέλευσις των προσκυνητών, αλλά και των διαμενόντων εις Veneto Ελλήνων και Ορθοδόξων, υπήρξεν, άνευ προηγουμένου, εις συμμετοχήν και παρακολούθησιν των θείων ακολουθιών.

Τας ιεράς και κατανυκτικάς ακολουθίας της Μεγάλης Εβδομάδος και του Αγίου Πάσχα, και ιδία την πανίερον εορτήν του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος και Τροπαιοφόρου, Πολιούχου και Προστάτου της ιστορικής Κοινότητος των Ορθοδόξων Ελλήνων Βενετίας, παρηκολούθησαν η Πρόεδρος αυτής Κωνσταντίνα Μπαλαφούτη, ο Β’ Αντιπρόεδρος Βασίλειος Καλογεράκης, τα έντιμα Μέλη της Consulta και τα εκλεκτά Μέλη της Κοινότητος. Επίσης εκκλησιάσθησαν ο Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας Γεώργιος Πλουμίδης και η Υποπρόξενος του Προξενείου Βενετίας Αδελαίδα Γρηγοριάδου.

Η Βενετία, πόλις οικουμενική, αγάπης, ειρήνης και διαλόγου, πόλις Βυζαντινή και αγιοκοσμουμένη, η πόλις των Αρχείων και των ιστορικών Τυπογραφείων, της Cultura και της Arte, αγκαλιάζει τους πάντας και με το ανυπέρβλητον ένδοξον μεγαλείον της διδάσκει, αναπαύει, προτρέπει, προτάσσει και χαιρετίζει την ενότητα και την καλήν συμβίωσιν των λαών, μεταξύ των ανθρώπων, και γενικά η φύσις της και το περιβάλλον της ωθούν εις την γνωριμίαν, την προσέγγισιν, την συνάντησιν, την φιλίαν και την αλληλεγγύην.

Η Ορθόδοξος Μητρόπολις Ιταλίας και Μελίτης προχωρεί ακάθεκτος προς τα εμπρός, πάντοτε επί τα βελτίω, παράγουσα καρπούς γλυκύτατους και δίδουσα χείρα βοηθείας και προσφοράς εις κάθε άνθρωπον, ο οποίος υποφέρει, εις τους μετανάστας, τους πρόσφυγας, τους πτωχούς, τους αρρώστους, τους φυλακισμένους, εις κάθε ψυχήν, η οποία είναι ζωή και πνοή του Θεού. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τόσον εν Βενετία, όσον και εις τας άλλας ενορίας, εκκλησίας και μονάς της Μητροπόλεως, υπήρξεν ιδιαιτέρως μία περίοδος φιλανθρωπίας και συναντήσεως με πλείστους όσους οι οποίοι είχον και έχουν ανάγκην συμβουλής, προστασίας και υποστηρίξεως εις το δύσκολον μονοπάτι της ζωής. Η ίδρυσις υπό του Σεβ. Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου, ενοριών, με τον διορισμόν ιερέως, με καταγωγήν ανάλογον προς την καταγωγήν του Ποιμνίου -ενοριτών, είναι η σωτηρία των μεταναστών, οι οποίοι διά του τρόπου τούτου βιώνουν ένα μεγάλον μέρος της υπάρξεως αυτών, δηλαδή την πίστιν, την γλώσσαν, τα ήθη και τα έθιμα αυτών. Αι ενορίαι της Ορθοδόξου Μητροπόλεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατά τας ημέρας αυτάς, ελειτούργησαν κατά θαυμαστόν τρόπον και οι εφημέριοι, με αξιοπρέπειαν και περισσήν τάξιν και δραστηριότητα, έγιναν κοινωνοί, φίλοι και βοηθοί των ενοριτών αυτών.

Αι ιεραί Ακολουθίαι εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν ετελέσθησαν υπό του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου Ευαγγέλου Υφαντίδη, ο οποίος, εντολή του Μητροπολίτου, εκήρυττε και τον θείον λόγον, και του Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Μαντάρου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου, ο οποίος διά εμπεριστατωμένων και συγκεκροτημένων λόγων επεράτωνε την όλην ακολουθίαν.

Η Ανάστασις του Κυρίου, η «Εορτή των Εορτών και Πανήγυρις των Πανηγύρεων», εύρεν, εις την Βυζαντινήν Βασιλικήν του Άγίου Γεωργίου των Ελλήνων, όλους τους Ορθοδόξους ηνωμένους, ψάλλοντες τον χαρμόσυνον Πασχάλιον Ύμνον, και ακούοντες το «Χριστός Ανέστη – Αληθώς Ανέστη ο Κύριος»! Το ευλαβέστατον και φιλόθεον ποίμνιον της Μητροπόλεως εκοινώνησε των Αχράντων Μυστηρίων, ηυλογήθη και ηγιάσθη και εξήλθε των περιφήμων σταυροδρομίων, γεφυρών και μονοδρόμων της Γαληνοτάτης Βενετίας, η οποία μέχρι σήμερον προκαλεί και δημιουργεί απαιτήσεις προς νέας κατευθύνσεις, αι οποίαι εις την ουσίαν αποτελούν μίαν αλυσίδα με προσανατολισμόν προς την βελτίωσιν και την κραταίωσιν, προς το ενδιαφέρον και την προσοχήν διά τον άνθρωπον, ο οποίος είναι «Εικών του Θεού».

0605venic (1).jpg
0605venic (2).jpg
0605venic (3).jpg
0605venic (4).jpg
0605venic (5).jpg
0605venic (6).jpg
0605venic (7).jpg
0605venic (8).jpg
0605venic (9).jpg
0605venic (10).jpg
0605venic (11).jpg
0605venic (12).jpg
0605venic (13).jpg
0605venic (14).jpg
0605venic (15).jpg
0605venic (16).jpg
0605venic (17).jpg