Σε επίτιμο διδάκτορα Πανεπιστημίου του Μονάχου αναγορεύτηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης (ΦΩΤΟ)

Loading...


Σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου LUDWIG MAXIMILIAN του Μονάχου αναγορεύτηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Κατά την ομίλια του στην επίσημη τελετή ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε εκτενώς και στην επικείμενη συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο στα Ιεροσόλυμα λέγοντας: 

«Την συγκίνησιν και χαράν της παρουσίας ημών, του Οικουμενικού Πατριάρχου, μεταξύ σας, Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κύριε Marx και αγαπητοί αδελφοί και τέκνα, επαυξάνει το γεγονός της προσεχούς συναντήσεώς μας, εντός ολίγων ημερών, εις τα Ιεροσόλυμα μετά του αδελφού Προκαθημένου της υμετέρας Εκκλησίας, Αγιωτάτου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, διά να προσευχηθώμεν προς τον Ένα Κύριον της δόξης και να ανανεώσωμεν την δέμευσιν και ελπίδα αμφοτέρων ημών και των Εκκλησιών ημών, την οποίαν δέσμευσιν και προσδοκίαν συνωμολόγησαν εις τους χώρους της ενσάρκου οικονομίας του Κυρίου οι αοίδιμοι προκάτοχοι ημών Πατριάρχης Αθηναγόρας και Πάπας Παύλος ο Στ΄ προ πεντηκονταετίας ακριβώς. Την δέσμευσιν εις την συνέχισιν της πορείας διά του διαλόγου της αγάπης και της αληθείας προς την διά των έργων της αληθείας επανεύρεσιν της «απολεσθείσης δραχμής», της ενότητος των Εκκλησιών ημών, εις εκπλήρωσιν του Θελήματος του Θεανθρώπου Κυρίου ίνα πάντες εν ώμεν, του ελθόντος εις τον κόσμον όχι ίνα τον κρίνη, αλλά ίνα σώση αυτόν.
Θα συναντηθώμεν μετά του αδελφού ημών ίνα αντλήσωμεν έμπνευσιν και ενίσχυσιν εις την κοινήν δύσβατον πορείαν προς αποκατάστασιν της ενότητος του εκκλησιαστικού σώματος εκ του παραδείγματος του Πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέου, ο οποίος «εν εκάστη χώρα πολλά τα αντιπίπτοντα υφίστατο, πολλαίς τε πραγμάτων δυσχερείαις ωμίλει», αλλά «ροπή Χριστού και βοηθεία πάντων εκράτει» («Βίος Αγίου Ανδρέου», κατά τον Συναξαριστήν Κωνσταντινουπόλεως).
Κατά την συνάντησιν ημών ταύτην θα προσευχηθώμεν έτι συντονώτερον υπέρ αποκαταστάσεως της ενότητος του χριστιανικού κόσμου. Η διάσπασις της ενότητος αυτής πολλά δεινά προεκάλεσε και συνεχίζει να προκαλή καθ᾿ ημέραν εις την ανθρωπότητα και τα αποτελέσματά της υπήρξαν τραγικά. «Ετικέτες