Διπλωματικό πόκερ με τα εκκλησιαστικά της Ουκρανίας-Πρώην Πρόεδροι της Ουκρανίας στο Φανάρι

Loading...


Νέο επεισόδιο στο ζήτημα της εκκλησιαστικής διπλωματίας αναφορικά με την Ουκρανία είχαμε χθες. Μετά το ναυάγιο της ενοποίησης των σχισματικών, το οποίο όμως συνοδεύτηκε από δηλώσεις ευγνωμοσύνης προς το Φανάρι που έστειλε παρατηρητές, μετά την αποκάλυψη του ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ πως το φθινόπωρο στην Ουκρανία θα βρεθούν σε «διπλωματική αποστολή» οι Πατριάρχες Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και μετά τις παρατηρήσεις του Μητροπολίτη Μπορισπολ προς το Φανάρι να μην παρεμβαίνει στις εκκλησιαστικες υποθέσεις στην Ουκρανία, χθες το Φανάρι επισκέφθηκαν πρώην Πρόεδροι της Ουκρανίας, κάτι το οποίοι ερμηνεύεται ως άνοιγμα του παιχνιδιού πέρα του εκκλησιαστικού και σε πολιτικό επίπεδο. Αναλυτικά τ οανακοινωθέν της επίσκεψης: 

 

Την μεσημβρίαν της Δευτέρας, 17ης Αυγούστου, οι Εξοχ. κ.κ. Leonid Kravchuk και Viktor Yushchenko, πρώην Πρόεδροι της Ουκρανίας, ελθόντες επί τούτω εις την Πόλιν εξ᾽ ιδίας πρωτοβουλίας, προσήλθον εις τα Πατριαρχεία, συνοδευόμενοι υπό των Εντιμ. κ.κ. Vasyl Bodnar, Γενικού Προξένου της Ουκρανίας εν τη Πόλει, μετά των Προξένων κ. Volodymyr Yakymenko και κ. Yuriy Grynevetskyi, και Oleksandr Kuchma, Υποπροξένου-Διερμηνέως, Peter Yushchenko και Gennadiy Konopolskiy, αυταδέλφου και επί κεφαλής της ασφαλείας, αντιστοίχως, του τρίτου Προέδρου της Ουκρανικής Δημοκρατίας, ως και υπό της Ευγεν. κ. Οksana Sybirtseva, Βοηθού παρά τω πρώτω Προέδρω της Χώρας, και εγένοντο δεκτοί μετά των προσηκουσών τιμών εν τη κεντρική εισόδω των Πατριαρχείων υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, και των κληρικών της Πατριαρχικής Αυλής.

Εν συνεχεία, η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, υπεδέχθη τας Α. Εξοχότητας εν τω Πατριαρχικώ Γραφείω, ένθα Ούτοι έσχον μετ’ Αυτού μακράν και εγκάρδιον συνομιλίαν, επί δύο ώρας, περί θεμάτων σχετιζομένων προς την εν γένει κατάστασιν εν Ουκρανία, εν μέσω της από καιρού σοβούσης πολιτικής και εκκλησιαστικής κρίσεως εν τη Χώρα ταύτη, παρουσία και των Σεβ. Μητροπολιτών Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας κ. Στεφάνου και Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, ως και των Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Βαρθολομαίου Σαμαρά, Αρχιγραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και Τριτεύοντος κ. Νήφωνος.

Οι υψηλοί επισκέπται, αφού εξέφρασαν τα διακατέχοντα αυτούς ειλικρινή αισθήματα χαράς και συγκινήσεως ως εκ της παρουσίας των εν ταίς αυλαίς της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας, ως και τον σεβασμόν και την αφοσίωσίν των προς αυτήν, ενημέρωσαν λεπτομερώς την σεπτήν Κορυφήν διά τα τεκταινόμενα εν τη Χώρα αυτών δηλούντες ότι προσβλέπουν εις την μεσολάβησιν της Μητρός Εκκλησίας και εις την συνδρομήν της διεθνώς ανεγνωρισμένης προσωπικότητος της Α. Θ. Παναγιότητος προς κανονικήν επίλυσιν της βαθείας εκκλησιαστικής διαιρέσεως εν Ουκρανία, όπερ και θα συμβάλη, κατ’ αυτούς, εις την αποκατάστασιν της ψυχικής και εθνικής ενότητος του ευσεβούς Ουκρανικού λαού.

Ο σεπτός Προκαθήμενος της Εκκλησίας, απαντητικώς, εμνήσθη της επισκέψεώς Του εν Ουκρανία τον Ιούλιον του 2008, ότε και προεξήρχε κατά τους πραγματοποιηθέντας τότε, τη συμμετοχή των Μακ. Προκαθημένων και άλλων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, πανηγυρικούς εορτασμούς των 1020 ετών από του Βαπτίσματος των Κιεβινών, το οποίον επραγματοποιήθη τη στοργική ποτε μερίμνη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διαβεβαιώσας ότι, εν τω πλαισίω της συντονιστικής αυτού ευθύνης διά τα Ορθόδοξα πράγματα, η προσευχητική συναντίληψις της Μητρός Εκκλησίας υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, και δη υπέρ της καταλλαγής και της συμφιλιώσεως των εν Ουκρανία διεστώτων, τυγχάνει διηνεκής και διάπυρος, ως άλλωστε και λίαν προσφάτως εξεδηλώθη εις την Πατριαρχικήν ομιλίαν κατά την πραγματοποιηθείσαν προσκυνηματικήν ιεραποδημίαν Αυτού εις την ιστορικήν Μονήν Παναγίας Σουμελά Πόντου.

Ακολούθως, οι υψηλοί επισκέπται παρεκάθησαν εις την Πατριαρχικήν Τράπεζαν, είτα δε ελήφθησαν αναμνηστικαί φωτογραφίαι και αντηλλάγησαν δώρα. Σημειωτέον, ότι κατά την άφιξίν των εις τα Πατριαρχεία οι Εξοχώτατοι, μετά της συνοδείας των, μετέβησαν εις τον Π. Πατριαρχικόν Ναόν, εν τω οποίω προσεκύνησαν και εξεναγήθησαν υπό του Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Αμβροσίου.

Μετά τρίωρον παραμονήν, ούτοι ανεχώρησαν προπεμφθέντες υπό των κληρικών της Πατριαρχικής Αυλής, κατά τα υπό του επισήμου Πρωτοκόλλου προβλεπόμενα. Ετικέτες